Accusation meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Accusation meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Accusation’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Accusation’ चा उच्चार= ऐक्युज़ेशन, ऐक्यूज़ैशन

Accusation meaning in Marathi

‘Accusation’ म्हणजे एखाद्यावर आरोप करण्याची कृती किंवा क्रिया.

1. एखाद्याने काहीतरी चुकीचे केले आहे किंवा कोणतीही बेकायदेशीर कृती केली आहे असा आरोप करणे किंवा दावा करणे.

2. ‘Accusation’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीवर कायद्याच्या न्यायालयात आणलेला औपचारिक आरोप.

Accusation- Noun (संज्ञा, नाम)
आरोप
दोषारोपण

Accusation-Example

‘Accusation’ हा शब्द Noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Accusation’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Accusations’ आहे.

‘Accusation’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: The false accusation of adultery.
Marathi: व्यभिचाराचा खोटा आरोप.

English: He was deeply pained by the accusations made by his wife.
Marathi: पत्नीने केलेल्या आरोपामुळे त्यांना खूप वेदना झाल्या.

English: The accusation was politely denied by the accused in court.
Marathi: कोर्टात आरोपींनी आरोप नम्रपणे नाकारले.

English: ‘Accusation’ means someone accuses someone of doing something wrong especially of committing a crime.
Marathi: ‘Accusation’ म्हणजे कोणीतरी एखाद्यावर काहीतरी चुकीचे केल्याचा विशेषत: गुन्हा केल्याचा आरोप करने.

English: He was on hurling unfounded accusations at me.
Marathi: तो माझ्यावर निराधार आरोप करत होता.

English: A person who makes an accusation is called an ‘accuser’.
Marathi: आरोप करणार्‍या व्यक्तीला ‘Accuser’ म्हणतात.

English: The court acquits him of all the accusations.
Marathi: न्यायालयाने त्याला सर्व आरोपातून मुक्त केले.

English: False accusations destroy relationships.
Marathi: खोटे आरोप नातेसंबंध नष्ट करतात.

English: The court confirms that the accusations made against him are baseless.
Marathi: न्यायालयाने त्याच्यावर केलेले आरोप निराधार असल्याची पुष्टी केली.

English: We reject all baseless accusations.
Marathi: आम्ही सर्व निराधार आरोप फेटाळून लावतो. 

English: We are not here to make mutual accusations against each other.
Marathi: आम्ही येथे एकमेकांवर आरोप करण्यासाठी नाही आहोत.

‘Accusation’ चे इतर अर्थ

false accusation= खोटा आरोप

formal accusation= औपचारिक आरोप

unjust accusation= अन्यायकारक आरोप, अन्यायपूर्ण आरोप

accusation time= आरोप वेळ

baseless accusation= निराधार आरोप

self-accusation= स्वत:वर आरोप

make an accusation= आरोप करणे

mutual accusations= परस्पर आरोप

unfounded accusations= निराधार आरोप

not accusation= आरोप नाही

accusation order= आरोप आदेश

snooping accusations= गुप्त आरोप

legal accusation= कायदेशीर आरोप

Accusation-Synonyms

‘Accusation’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

allegation
blame
complaint
impeachment
indictment
denunciation
charge
claim
arraignment
imputation
condemnation
imputation
citation
suit
lawsuit
incrimination
attribution
Accusation-antonyms

‘Accusation’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

commendation
compliment
flattery
praise
exculpation

🎁 Accuse meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Accused meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment