Annoying meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Annoying meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Annoying’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Annoying’ चा उच्चार= अनॉइंग, अनॉइइंग

Annoying meaning in Marathi

‘Annoying’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची अशी कोणतीही गोष्ट किंवा कृती ज्यामुळे तुम्हाला थोडा राग येतो किंवा चीड येते.

Annoying- मराठी अर्थ
त्रासदायक
वैताग आणणारा
चीड उत्पन्न करणारा 
चीड आनणारा

Annoying-Example

‘Annoying’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Annoying’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: It is so annoying when she sings loudly.
Marathi: जेव्हा ती मोठ्याने गाते तेव्हा ती खूप त्रासदायक असते.

English: Stop speak loudly, it really annoying me.
Marathi: मोठ्याने बोलणे थांबवा, हे मला खरोखर त्रासदायक आहे.

English: Don’t stare at me like this, it annoying me.
Marathi: माझ्याकडे असे पाहू नका, ते मला त्रासदायक आहे.

English: Switch off the radio if its noise is annoying you.
Marathi: रेडिओचा आवाज तुम्हाला त्रास देत असेल तर बंद करा.

English: It is so annoying that they using bad words in front of elders.
Marathi: हे इतके त्रासदायक आहे की ते वडिलधारी माणसां समोर वाईट शब्द वापरतात.

English: Nobody likes him, he is an annoying man.
Marathi: कोणालाही तो आवडत नाही, तो एक त्रासदायक व्यक्ती आहे.

English: The situation was really annoying when I lose my job.
Marathi: जेव्हा मी माझी नोकरी गमावली तेव्हा परिस्थिती खरोखरच त्रासदायक होती.

English: It is a really difficult task for husbands to make happy their annoying wives.
Marathi: पतींसाठी त्यांच्या त्रासदायक पत्नींना आनंदी करणे खरोखरच कठीण काम आहे.

English: His old car now makes unbearable annoying sounds.
Marathi: त्याची जुनी कार आता असह्य त्रासदायक आवाज करते.

English: It is so annoying that it’s still raining from yesterday.
Marathi: हे इतके त्रासदायक आहे की कालपासून अजूनही पाऊस पडत आहे.

English: The annoying thing about the movie is that it’s confusing.
Marathi: या चित्रपटाबद्दल त्रासदायक गोष्ट म्हणजे तो गोंधळात टाकणारा आहे.

English: His annoying attitude makes him unpopular among friends.
Marathi: त्याची त्रासदायक वृत्ती त्याला मित्रांमध्ये अलोकप्रिय बनवते.

English: He has a habit of singing loudly while taking bath, it’s annoying me.
Marathi: त्याला आंघोळ करताना मोठ्याने गाण्याची सवय आहे, हे मला त्रासदायक आहे.

English: The customer was annoying with the rude behavior of the seller.
Marathi: विक्रेत्याच्या असभ्य वर्तनाने ग्राहक त्रासला होता.

‘Annoying’ चे इतर अर्थ

most annoying- सर्वात त्रासदायक

most annoying sound ever- आतापर्यंतचा सर्वात त्रासदायक आवाज

most annoying thing ever- आतापर्यंतची सर्वात त्रासदायक गोष्ट

who’s annoying- कोण त्रासदायक आहे

feeling annoying- त्रासदायक वाटत आहे

you are so annoying- तू खूप व्रात्य आहे

so annoying- खूप त्रासदायक

annoy- त्रास देणे, थोडा राग आणणे

annoyed- नाराज

annoying sibling- त्रासदायक भावंड

annoying person- त्रासदायक व्यक्ती

annoying Arabic- त्रासदायक अरबी

you are annoying- तुम्ही त्रासदायक आहात

you are annoying me- तू मला त्रास देत आहेस

annoying man- त्रासदायक माणूस

annoying one- त्रासदायक

annoying day- त्रासदायक दिवस

more annoying- अधिक त्रासदायक

stop being annoying- त्रासदायक होणे थांबवा

annoying you- तुम्हाला त्रासदायक

annoying friend- त्रासदायक मित्र

annoying sister- त्रासदायक बहीण

not annoying- त्रासदायक नाही

not annoying at all- अजिबात त्रासदायक नाही

customer annoying- ग्राहक त्रासदायक

annoying wife- त्रासदायक पत्नी

annoying number- त्रासदायक संख्या

pretty annoying- खूप त्रासदायक

non-annoying- त्रासदायक नाही

how annoying are you?- तू किती त्रासदायक आहेस?

‘Annoying’ Synonyms-antonyms

‘Annoying’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

irritating
infuriating
troublesome
irksome
bothersome
vexatious
galling
provoking
displeasing
inconvenient
exasperating
maddening
awkward
pesky

‘Annoying’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

pleasant
agreeable

🎁 Annoy शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment