Beautiful meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Beautiful meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Beautiful’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Beautiful’ चा उच्चार= ब्यूटिफुल

Beautiful meaning in Marathi

‘Beautiful’ म्हणजे सुंदर असे काहीतरी, जे पाहून मन प्रसन्न होते.

1. अतिशय उच्च दर्जाचे.

Beautiful- Adjective (विशेषण)
सुंदर
खूप सुंदर
शोभायमान
शोभिवंत
रमणीय
आकर्षक
मनोहर
अत्यंत आनंददायक
खुप छान
उत्कृष्ट
देखणी
रुपवती
लावण्यवती

Beautiful-Example

‘Beautiful’ हा शब्द adjective (विशेषण) या रुपात कार्य करतो. 

‘Beautiful’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: You have beautiful eyes and a smile.
Marathi: तुझ्याकडे सुंदर डोळे आणि स्मित आहे.

English: ‘Beautiful’ means something which looks attractive and pretty.
Marathi: ‘Beautiful’ म्हणजे आकर्षक आणि सुंदर दिसणारी गोष्ट.

English: You are looking beautiful as always.
Marathi: तू नेहमीप्रमाणेच सुंदर दिसत आहेस.

English: You are looking so beautiful my love.
Marathi: तू खूप सुंदर दिसत आहेस माझ्या प्रिये.

English: All pics are very beautiful.
Marathi: सगळेच फोटो खूप सुंदर आहेत.

English: Beautiful lady, how are you doing today?
Marathi: सुंदर महिला, आज तू कशी आहेस?

English: Beautiful minds inspire others.
Marathi: सुंदर मने इतरांना प्रेरणा देतात.

English: Love makes life beautiful.
Marathi: प्रेम आयुष्य सुंदर बनवते.

English: Every love story is beautiful.
Marathi: प्रत्येक प्रेमकथा सुंदर असते.

English: You are looking so beautiful and charming. 
Marathi: तू खूप सुंदर आणि मोहक दिसत आहेस.

English: You are the most beautiful girl in the world.
Marathi: तू जगातील सर्वात सुंदर मुलगी आहेस.

English: Wow, she is looking so beautiful.
Marathi: व्वा, ती खूप सुंदर दिसत आहे.

English: It is such a beautiful sunny day.
Marathi: तो एक सुंदर उन्हाचा दिवस आहे.

English: The weather was beautiful.
Marathi: हवामान खूप छान होते.

English: She always has a beautiful smile on her face.
Marathi: तिच्या चेहऱ्यावर नेहमीच सुंदर हास्य असते.

‘Beautiful’ चे इतर अर्थ

so beautiful= खूप सुंदर

so beautiful, my love= खूप सुंदर, माझ्या प्रिय

very beautiful= खूप सुंदर

very beautiful place= अतिशय सुंदर जागा

very beautiful picture= अतिशय सुंदर चित्र

absolutely beautiful= अतिशय सुंदर

beautiful couple= सुंदर जोडपे

beautiful couple ever= सुंदर जोडपे कधीही

beautiful soul= सुंदर आत्मा

looking beautiful= सुंदर दिसत आहे

looking beautiful today= आज सुंदर दिसत आहे

looking beautiful dear= सुंदर दिसत आहे प्रिय

damn beautiful= खूप सुंदर

You are looking so beautiful= तू फारच सुंदर दिसत आहेस

looking so beautiful= खूप सुंदर दिसत आहे

looking so beautiful baby= खूप सुंदर दिसत आहे बाळ

so very beautiful= खूप सुंदर

such a beautiful= इतके सुंदर

such a beautiful day= इतका सुंदर दिवस

such a beautiful place= इतके सुंदर ठिकाण

beautiful memories= सुंदर आठवणी

beautiful view= सुंदर दृश्य

beautiful song= सुंदर गाणे

beautiful song indeed= खरच सुंदर गाणे

beautiful girl= सुंदर मुलगी

beautiful girl in the world= जगातील सुंदर मुलगी

a beautiful girl like you= तुझ्यासारखी सुंदर मुलगी

beautifulness= सुंदरता

beautiful pic= सुंदर चित्र

beautiful woman= सुंदर स्त्री

most beautiful= सर्वात सुंदर

most beautiful woman= सर्वात सुंदर स्त्री

you are beautiful= तू सुंदर आहेस

you are beautiful too= तू पण सुंदर आहेस

you are beautiful my love= तू सुंदर आहेस माझ्या प्रिय

simply beautiful= फक्त सुंदर

beautiful lady= सुंदर महिला

beautiful lady, how are you doing?= सुंदर महिला, तू कशी आहेस?

scars to your beautiful= तुझ्या सुंदरावर डाग

life is beautiful= आयुष्य सुंदर आहे

beautiful nature= सुंदर निसर्ग

beautiful person= सुंदर व्यक्ती

beautiful personality= सुंदर व्यक्तिमत्व

beautiful mind= सुंदर मन

beautiful mindset= सुंदर मानसिकता

beautiful diva= सुंदर गायिका

beautiful disaster= सुंदर आपत्ती

beautiful other= सुंदर इतर

beautiful inside out= आतून सुंदर

beautifully captured= सुंदरपणे टिपले आहे

beautifully flawed= सुंदर सदोष

stunningly beautiful= आश्चर्यकारकपणे सुंदर

beyond beautiful= सुंदर च्या पलीकडे

breathtakingly beautiful= चित्तथरारक सुंदर

incredibly beautiful= आश्चर्यकारकपणे सुंदर

beautiful lines= सुंदर ओळी

beautiful rendition= सुंदर सादरीकरण

beautiful chaos= सुंदर गोंधळ

beautiful voice= सुंदर आवाज

beautiful nightmare= सुंदर दुःस्वप्न

You born beautiful= तू सुंदर जन्मलास

alone can be beautiful= एकटेपणा सुंदर असू शकतो

born beautiful= सुंदर जन्म

She is beautiful= ती सुंदर आहे

beautiful lyrics= सुंदर बोल

beautiful angel= सुंदर परी

beautiful eyes= सुंदर डोळे

beautiful song indeed= खरच सुंदर गाणे

beautiful song= सुंदर गाणे

beautiful as usual= नेहमीप्रमाणे सुंदर

beautiful lie= सुंदर खोटे

‘Beautiful’ Synonyms-antonyms

‘Beautiful’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

good-looking
nice-looking
attractive
handsome
charming
delightful
gorgeous
graceful
elegant
lovely
scenic
lustrous
pretty
well-favoured
personable

‘Beautiful’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ugly
bad looking
unsightly

Beautiful meaning in Marathi

Leave a Comment