Lumpish meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Lumpish meaning in Marathi

Lumpish meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Lumpish’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Lumpish’ चा उच्चार (pronunciation)= लम्पिश Lumpish meaning in Marathi ‘Lumpish’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत. 1. ढोबळपणे किंवा बेढबपणे तयार … Read more

Traduce meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Traduce meaning in Marathi

Traduce meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Traduce’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Traduce’ चा उच्चार (pronunciation)= ट्रडूस, ट्रड्यूस Traduce meaning in Marathi ‘Traduce’ हा एक नकारात्मक (negative) शब्द आहे. ‘Traduce’ म्हणजे ‘एखाद्याबद्दल दुर्भावनापूर्ण … Read more

Rebuke Meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rebuke Meaning in Marathi

Rebuke Meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rebuke’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Rebuke’ चा उच्चार (pronunciation)= रिब्यूक Rebuke Meaning in Marathi जर तुम्ही एखाद्याला ‘Rebuke’ करत असाल तर याचा अर्थ तुम्ही त्यांच्यावर रागाने … Read more

Akin meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Akin meaning in Marathi

Akin meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Akin’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Akin’ चा उच्चार (pronunciation)= अकिन, ऐकिन Akin meaning in Marathi ‘Akin’ म्हणजे, एखाद्या गोष्टीची गुणवत्ता (quality), विशेषता, स्वरूप  किंवा वर्ण (character) … Read more

Arbitrary meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Arbitrary meaning in Marathi

Arbitrary meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Arbitrary’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Arbitrary’ चा उच्चार (pronunciation)= आर्बट्रेरी, आबिट्रेरी Arbitrary meaning in Marathi ‘Arbitrary’ म्हणजे मनमानी पद्धतीने घेतलेला निर्णय किंवा केलेली निवड जी कोणत्याही … Read more

Abide meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Abide meaning in Marathi

Abide meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Abide’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Abide’ चा उच्चार (pronunciation)= अबाइड Abide meaning in Marathi  ‘Abide’ या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. 1. ‘Abide’ या शब्दाचा अर्थ अनुसरण करणे, … Read more

Wouldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Wouldn’t meaning in Marathi

Wouldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Wouldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Wouldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= वुडन्ट Wouldn’t meaning in Marathi Wouldn’t हे ‘Would not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे. 1. जेव्हा आपण भूतकाळातील (past) कोणत्याही परिस्थितींबद्दल (situations) बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा आपण ‘Wouldn’t’ … Read more

Couldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Couldnt meaning in Marathi

Couldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Couldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Couldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= कुडन्ट Couldn’t meaning in Marathi Couldn’t हे ‘Could not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे. भूतकाळातील एखाद्या घटनेचे वर्णन करताना आपण ‘Couldn’t’ वापरतो. 1. भूतकाळातील (past) आपल्या काही कार्य … Read more

Breach meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Breach meaning in Marathi

Breach meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Breach’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Breach’ चा उच्चार (pronunciation)= ब्रीच Breach meaning in Marathi ‘Breach’ शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य … Read more

Shall meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Shall meaning in Marathi

Shall meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Shall’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Shall’ चा उच्चार (pronunciation)= शैल, शल Shall meaning in Marathi ‘Shall’ हा इंग्रजी शब्द खालील परिस्थितीत वापरला जातो. 1. भविष्यकाळ व्यक्त करण्यासाठी (भविष्यकाळी वाक्यरचनेत वापरायचे साहाय्यक क्रियापद ). English: I shall go to the office … Read more