Supposed meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Supposed meaning in Marathi

Supposed meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Supposed’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Supposed’ चा उच्चार (pronunciation)= सपोज़्ड Supposed meaning in Marathi 1. ‘Supposed’ म्हणजे अशी गोष्ट जी गृहित धरली जाते किंवा ती सत्य … Read more

Suppose meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Suppose meaning in Marathi

Suppose meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Suppose’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Suppose’ चा उच्चार (pronunciation)= सपोज Suppose meaning in Marathi काहीतरी का घडले याचे संभाव्य कारण स्पष्ट करण्यासाठी “Suppose” वापरले जाते. आपण … Read more

Incumbent meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Incumbent meaning in Marathi

Incumbent meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Incumbent’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Incumbent’ चा उच्चार (pronunciation)= इन्कम्बन्ट, इनˈकम्बन्ट् Incumbent meaning in Marathi ‘Incumbent’ म्हणजे एखाद्या कार्यालयाचे किंवा आधिकारिक पदाचे वर्तमान धारक. ‘Incumbent’ हे … Read more

Literally meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Literally meaning in Marathi

Literally meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Literally’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Literally’ चा उच्चार (pronunciation)= लिटरअली Literally meaning in Marathi अनेकदा आपण ‘literally’ शब्दशः अर्थ लावण्यासाठी वापरतो. ‘Literally’ चे साधारणपणे तीन अर्थ … Read more

Contemporary meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Contemporary meaning in Marathi

Contemporary meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Contemporary’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Contemporary’ चा उच्चार (pronunciation)= कन्टेम्परेरी, कनˈटेम्परअरी Contemporary meaning in Marathi ‘Contemporary’ म्हणजे एखादी व्यक्ती अंदाजे त्याच वयाची आहे किंवा त्याच कालावधीत … Read more

Provision meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Provision meaning in Marathi

Provision meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Provision’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Provision’ चा उच्चार (pronunciation)= प्रअˈव़िज़न्, प्रˈव्हिझन Provision meaning in Marathi ‘Provision’ म्हणजे “एखाद्याला अन्न, पेय, उपकरणे किंवा आवश्यक वस्तू पुरवणे किंवा … Read more

Weird meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Weird meaning in Marathi

Weird meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Weird’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Weird’ चा उच्चार (pronunciation)= विअर्ड, वीर्ड Weird meaning in Marathi 1. काहीतरी अलौकिक (supernatural) आहे हे दर्शविण्यासाठी ‘Weird’ हा शब्द वापरला … Read more

Deferred meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Deferred meaning in Marathi

Deferred meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Deferred’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Deferred’ चा उच्चार (pronunciation)= डिफर्ड, डिˈफ़अर्ड Deferred meaning in Marathi ‘Deferred’ या शब्दाचे दोन भिन्न अर्थ आहेत. 1. ‘Deferred’ म्हणजे एखादा … Read more

Introvert and Extrovert meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Introvert and Extrovert meaning in Marathi

Introvert and Extrovert meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Introvert आणि Extrovert’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Introvert’ चा उच्चार= इन्ट्रोवर्ट, इंट्रोव्हर्ट ‘Extrovert’ चा उच्चार (pronunciation)= एक्स्ट्रव़अट्, एक्स्ट्रोवर्ट Introvert and Extrovert meaning in Marathi … Read more

Extrovert meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Extrovert meaning in Marathi

Extrovert meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Extrovert’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Extrovert’ चा उच्चार (pronunciation)= एक्स्ट्रव़अट्, एक्स्ट्रोवर्ट Extrovert meaning in Marathi ‘Extrovert (बहिर्मुख)’ म्हणजे सहजपणे व्यक्त होणारी व्यक्ती, जी नेहमी लोकांशी गुंतून … Read more