Cognitive meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Cognitive meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Cognitive’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Cognitive’ चा उच्चार= कॉगनिटिव, कॉग्निटिव़

Cognitive meaning in Marathi

विचार, अनुभव आणि इंद्रियांच्या माध्यमातून ज्ञान मिळवण्याच्या आणि समजून घेणेच्या मानसिक प्रक्रियेस इंग्रजीमध्ये ‘Cognitive’ असे म्हणतात.

Cognitive- मराठी अर्थ 
आकलनविषयक
ज्ञानाने आकलनीय
संज्ञानात्मक
ज्ञान ग्रहण करने बाबत
समज

1. समजून घेण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित.

2. जाणीवपूर्वक बौद्धिक क्रियेत सामील.

3. जाणून घेण्याच्या, समजून घेण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित

4. तार्किक विचार, जागरूकता आणि मानसिक प्रक्रियांशी संबंधित.

Cognitive-Example

‘Cognitive’ एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Cognitive’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He is in a coma for two months but still showing signs of cognitive function. He responds to voices.
Marathi: तो दोन महिन्यांपासून कोमामध्ये आहे परंतु अद्याप आकलनविषयक कार्याची चिन्हे दर्शवित आहे. तो आवाजांना प्रतिसाद देतो.

English: Just at age of six, his cognitive abilities surprised school teachers.
Marathi: अवघ्या सहाव्या वर्षी, त्याच्या आकलनविषयक क्षमतांनी शालेय शिक्षकांना चकित केले.

English: Neurocognitive disorders made him almost a handicapped person.
Marathi: मज्जातंतू-विकारांनी त्याला जवळजवळ अपंग व्यक्ती बनविले.

English: His cognitive level is so high he gets full marks in every exam.
Marathi: त्याचा संज्ञानात्मक स्तर इतका उच्च आहे की त्याला प्रत्येक परीक्षेत पूर्ण गुण मिळतात.

English: Cognitive talents made him a respectable man in society.
Marathi: संज्ञानात्मक प्रतिभेमुळेच तो समाजात एक आदरणीय माणूस बनला.

English: Children have more cognitive power than adults.
Marathi: मुलांमध्ये प्रौढांपेक्षा अधिक संज्ञानात्मक शक्ती असते.

English: Every person is born with cognitive function abilities, which make him capable of learning and remembering.
Marathi: प्रत्येक माणूस संज्ञानात्मक कार्यक्षमतेसह जन्माला येतो, ज्यामुळे तो शिकण्यास आणि लक्षात ठेवण्यास सक्षम होतो.

English: A cognitive skill test is helpful to measure the level of analytical abilities, consciousness, and memory of humans.
Marathi: विश्लेषणात्मक क्षमता, चैतन्य आणि मनुष्यांच्या स्मृतींचे स्तर मोजण्यासाठी संज्ञानात्मक कौशल्य चाचणी उपयुक्त आहे.

English: Cognitive psychology was emerged to study the complex behaviors and mental processes of humans.
Marathi: मानवाच्या जटिल वर्तन आणि मानसिक प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी संज्ञानात्मक मानसशास्त्र उदयास आले.

English: The cognitive process referred to knowledge that is acquired, stored, and used.
Marathi: संज्ञानात्मक प्रक्रिया ज्ञानास संदर्भित करते जी संपादन केली जाते, संचयित केली जाते आणि वापरली जाते.

English: Cognitive development is the process of growth in mental capabilities like thinking, remembering, problem-solving, etc.
Marathi: संज्ञानात्मक विकास म्हणजे विचार करणे, लक्षात ठेवणे, समस्या सोडवणे इत्यादी मानसिक क्षमतांमध्ये वाढ होण्याची प्रक्रिया.

English: In cognitive impairment problems, usually individuals suffer from memory loss.
Marathi: संज्ञानात्मक कमजोरीच्या समस्येमध्ये सामान्यत: व्यक्ती स्मृती गमावतात.

English: In today’s competitive world Cognitive dissonance is almost an inevitable part of every individual.
Marathi: आजच्या स्पर्धात्मक जगात संज्ञानात्मक असंतोष हा प्रत्येक व्यक्तीचा जवळजवळ अपरिहार्य भाग आहे.

‘Cognitive’ चे इतर अर्थ

Cognitive development- संज्ञानात्मक विकास

Cognitive dissonance- संज्ञानात्मक असंतोष

Cognitive dissonance theory- संज्ञानात्मक असंतोष सिद्धांत

Cognitive process- संज्ञानात्मक प्रक्रिया

Cognitive bias- संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह

Cognitive psychology- संज्ञानात्मक मानसशास्त्र

Non-Cognitive- अज्ञानी

Cognitive science- संज्ञानात्मक विज्ञान

Cognitive enhancer- संज्ञानात्मक वर्धक

Neurocognitive- मज्जातंतू

Neurocognitive disorders- मज्जातंतू विकार

Cognitive ability- संज्ञानात्मक क्षमता

Cognitive ability test- संज्ञानात्मक क्षमता चाचणी

Cognitive impairment- संज्ञानात्मक कमजोरी

Cognitive symptoms- संज्ञानात्मक लक्षणे

Cognitive level- संज्ञानात्मक पातळी

Cognitive empathy- संज्ञानात्मक सहानुभूती

Cognitive computing- संज्ञानात्मक संगणन

Cognitive test- संज्ञानात्मक चाचणी

Cognitive skill- संज्ञानात्मक कौशल्य

Cognitive talents- संज्ञानात्मक प्रतिभा

co-cognitive- सह-संज्ञानात्मक

‘Cognitive’ Synonyms-antonyms

‘Cognitive’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

analytical
logical
rational
coherent
consequent
reasonable
sensible
intellectual
mental
perception
comprehension
insight
awareness

‘Cognitive’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

misleading
misunderstanding
inexperience
ignorance
illiteracy
fallacious

 

Leave a Comment