Consider meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Consider meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Consider’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Consider’ चा उच्चार= कनसिडर, कन्सिडर कनसिडअ

Consider meaning in Marathi

‘Consider’ म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा काळजीपूर्वक विचार करणे, समजून घेणे किंवा त्याकडे लक्ष देणे.

1. काही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करणे |

2. कोणीतरी काहीतरी आहे यावर विश्वास ठेवणे किंवा मानणे.

Consider- मराठी अर्थ
विचार करा
नीट विचार करणे
समजणे
मानणे
विचारात घेणे
लक्षात घेणे

Consider-Example

‘Consider’ हे एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Consider’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Just consider what your goal is.
Marathi: फक्त आपले ध्येय काय आहे याचा विचार करा.

English: Please consider my request.
Marathi: कृपया माझ्या विनंतीचा विचार करा.

English: I considered him to be a very honest man.
Marathi: मी त्याला खूप प्रामाणिक माणूस मानले होते.

English: They consider me as their family member.
Marathi: ते मला त्यांचा कुटुंबातील सदस्य मानतात.

English: I considered you as my elder brother, but you broke my faith.
Marathi: मी तुला माझा मोठा भाऊ मानले, पण तू माझा विश्वास तोडला.

English: I am considering taking nap after lunch.
Marathi: मी दुपारच्या जेवणानंतर डुलकी घेण्याचा विचार करत आहे.

English: Definitely, I will consider it.
Marathi: नक्कीच, मी त्याचा विचार करेन.

English: Please do not consider me your friend from as of now.
Marathi: कृपया आतापासून मला तुमचा मित्र समजू नका.

English: Please do not consider my approval for your evil plan.
Marathi: कृपया तुमच्या दुष्ट योजनेसाठी माझ्या मान्यतेचा विचार करू नका.

English: They consider me as their tutor without my consent.
Marathi: ते माझ्या संमतीशिवाय मला त्यांचा गुरु मानतात.

English: I am considering leaving the city.
Marathi: मी शहर सोडण्याचा विचार करत आहे.

English: I consider myself to be a failed entrepreneur.
Marathi: मी स्वतःला एक अयशस्वी उद्योजक समजतो.

English: I still consider her to be my wife after divorce.
Marathi: घटस्फोटानंतरही मी तिला माझी पत्नी मानतो.

English: Considering the product price as well as performance I am happy.
Marathi: उत्पादनाची किंमत तसेच कामगिरी लक्षात घेता मी आनंदी आहे.

English: She considers that god exists everywhere.
Hindi: ती मानते की देव सर्वत्र अस्तित्वात आहे.

English: She considers john as her future husband.
Hindi: ती जॉनला तिचा भावी पती मानते.

English: She considers he is to be a dangerous man.
Hindi: ती मानते की तो एक धोकादायक माणूस आहे.

English: My wife considers me an irresponsible & lazy person.
Hindi: माझी पत्नी मला एक बेजबाबदार आणि आळशी व्यक्ती मानते.

‘Consider’ चे इतर अर्थ

not consider- विचार करू नका

not considering- विचार करत नाही

not considerate- विचारशील नाही

consider milk- दुधाचा विचार करा

reconsidered- पुनर्विचार केला

considering- चा विचार केला असता

considering that- त्याचा विचार करता

considering this phenomenon- ही घटना लक्षात घेता

considering the price- किंमत लक्षात घेता

considering the price of these- या किंमतींचा विचार करता

considerable- लक्षणीय

considerable amount- लक्षणीय रक्कम

just consider- फक्त विचार करा

just consider it- फक्त विचार करा

consider again- पुन्हा विचार करा

consider to be- असल्याचे मानले जाते

consider to be of a certain quality- विशिष्ट गुणवत्तेचा विचार करा

consider carefully- काळजीपूर्वक विचार करा

consider girl- मुलीचा विचार करा

maybe considered- कदाचित मानले

I don’t consider- मी विचार करत नाही

female consider- महिला विचार

party consider- पक्ष विचार

consideration- विचार, मनन

consideration for- साठी विचार

considerate- विचारशील, इतरांच्या भावना इ. चा विचार करणारा

considerate person- विचारशील व्यक्ती, कनवाळू व्यक्ती

consider similar- समान विचार करा

please consider- कृपया विचारात घ्यावे

please consider me- कृपया माझा विचार करा

please consider it- कृपया याचा विचार करा

consider beforehand- आधी विचार करा

shall consider- विचार करेल

fragment consider revising- तुकडा सुधारित करण्याचा विचार करा

kindly consider- कृपया विचार करा

kindly consider it- कृपया याचा विचार करा

kindly consider this- कृपया याचा विचार करा

kindly consider my request- कृपया माझ्या विनंतीचा विचार करा

don’t consider- विचार करू नका

‘Consider’ Synonyms-antonyms

‘Consider’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

contemplate
think about
review
evaluate
assess
appraise
ponder
deem
reckon
suppose
adjudge
examine
regard
scrutinize

‘Consider’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ignore
neglect
disregard
refuse
reject
discard
dismiss

 

Leave a Comment