Correspondence meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Correspondence meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Correspondence’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Correspondence’ चा उच्चार= कॉरस्‍पॉनडन्‍स, कॉरिस्पॉन्डन्स

Correspondence meaning in Marathi

1. ‘Correspondence’ म्हणजे अधिकारिक किंवा व्यावसायिक व्यक्तींमधील पत्रांद्वारे केला गेलेला संवाद.

2. पत्रांची देवाणघेवाण करून एकमेकांशी साधलेला संपर्क.

3. एखाद्या गोष्टीचे एकमेकाशी बऱ्याच प्रमाणात असलेले साधर्म्य किंवा साम्य .

Correspondence- मराठी अर्थ
पत्रव्यवहार
पत्रे
चिट्ठी/पत्री
सारखेपणा
समानता
साम्य
अनुरूपता
संबंधित

Correspondence-Example

‘Correspondence’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Correspondence’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: After divorce, there is no correspondence between me and my ex-wife.
Marathi: घटस्फोटानंतर, मी आणि माझ्या माजी पत्नीमध्ये कोणताही पत्रव्यवहार नाही.

English: He completed his graduation through the correspondence course.
Marathi: पत्रव्यवहार अभ्यासक्रमाद्वारे त्यांनी पदवी पूर्ण केली.

English: Indian government published correspondence of Mahatma Gandhi with the British.
Marathi: भारत सरकारने महात्मा गांधींनी ब्रिटिशांशी केलेला पत्रव्यवहार प्रसिद्ध केला.

English: He changed his official address for correspondence.
Marathi: पत्रव्यवहारासाठी त्याने आपला अधिकृत पत्ता बदलला.

English: My correspondence address is different from my residential address.
Marathi: माझा पत्रव्यवहार पत्ता माझ्या निवासी पत्त्यापेक्षा वेगळा आहे.

English: As a senior clerk, every day he has a lot of correspondence to deal with.
Marathi: एक वरिष्ठ लिपिक या नात्याने त्याला दररोज भरपूर पत्रव्यवहार होतो.

English: Keep all copies of correspondence in file for reference.
Marathi: पत्रव्यवहाराच्या सर्व प्रती संदर्भासाठी फाइलमध्ये ठेवा.

English: The court has accepts all the correspondence between them as proof.
Marathi: कोर्टाने त्यांच्यातील सर्व पत्रव्यवहार पुरावा म्हणून स्वीकारला आहे.

English: They ceased all official correspondence after the contract was over.
Marathi: करार संपल्यानंतर त्यांनी सर्व अधिकृत पत्रव्यवहार बंद केला.

English: Scientists discover many unique correspondences between man and apes.
Marathi: शास्त्रज्ञांनी मानव आणि वानरांमध्ये अनेक अद्वितीय साम्य शोधले आहेत.

‘Correspondence’ चे इतर अर्थ

postal address for correspondence- पत्रव्यवहारासाठी पोस्टल पत्ता

business correspondence- व्यवसायीक पत्रव्यवहार

one to one correspondence- एक ते एक पत्रव्यवहार

bank correspondence- बँक पत्रव्यवहार

correspondence address- पत्रव्यवहाराचा पत्ता

correspondence address if different from above- पत्रव्यवहाराचा पत्ता वरीलपेक्षा वेगळा असल्यास

party correspondence- पार्टी पत्र-व्यवहार

I have correspondence- माझ्याकडे पत्रव्यवहार आहे

correspondence course- पत्रव्यवहार द्वारे अभ्यासक्रम

correspondence education- पत्रव्यवहार शिक्षण

correspondence study- पत्रव्यवहार अभ्यास

correspondence time- पत्रव्यवहाराची वेळ

correspondence college- पत्रव्यवहार महाविद्यालय

address for correspondence- पत्रव्यवहारासाठी पत्ता

correspondence Pincode- पत्रव्यवहार पिनकोड

mutual correspondence- परस्पर पत्रव्यवहार

confidential correspondence- गोपनीय पत्रव्यवहार

future correspondence- भविष्यातील पत्रव्यवहार

mail correspondence- पोस्टल पत्रव्यवहार

correspondence work- पत्रव्यवहाराचे काम

correspondence police station- पत्रव्यवहार पोलीस स्टेशन

correspondence principle- पत्रव्यवहार तत्त्व

official correspondence- अधिकृत पत्रव्यवहार, सरकारी पत्र-व्यवहार

correspondence language- पत्रव्यवहार भाषा

corresponding angle- संबंधित कोन

‘Correspondence’ Synonyms-antonyms

‘Correspondence’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

communication
mail
letters
post
messages
writing
correlation
agreement
concurrence
harmony
accordance
interaction
connection
uniformity
association

‘Correspondence’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disagreement
difference
clash
discord
refusal
unlikeness
irregularity
mismatch
disproportion

 

Leave a Comment