Could have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Could have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Could have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Could have been’ चा उच्चार (pronunciation)= कुड हैव बीन 

Could have been meaning in Marathi

‘Could’ हा ‘Can’ शब्दाचा भूतकाळ (past tense) आहे.

‘Could have been’ ला छोटे (short) करून ‘Could’ve been’ असेही लिहिले जाते.

‘Could have been’ हे वाक्य भूतकाळातील (Past) एखाद्या घडू शकत असलेल्या घटनेच्या संभाव्यतेबद्दल (possibility) भाष्य करते.

‘Could have been’ चा मराठी अर्थ आहे ‘काही गोष्टी आहेत कदाचित त्या चांगल्या करता आल्या असत्या किंवा होऊ शकल्या असत्या’.

Could have been- मराठी अर्थ
होऊ शकले असते
कदाचित होऊ शकला असता
शकले असते
करता आले असते
झाले असते
असू शकला असतास

Could have been ची उदाहरणे (Examples)

English: Could have been done.
Marathi: करता आले असते.

English: Could have been better.
Marathi: अधिक चांगले होऊ शकले असते.

English: Could have been avoided.
Marathi: टाळता आले असते.

English: Could have been you.
Marathi: तुम्ही असू शकता. / तुम्ही असू शकला असता.

English: Could have been worse.
Marathi: आणखी वाईट होऊ शकले असते.

English: I wish I could have been there.
Marathi: माझी इच्छा आहे की मी तिथे असतो.

English: You could have been hacked.
Marathi: तुम्हाला हॅक केले जाऊ शकते.

English: What could have been done better?
Marathi: यापेक्षा चांगले काय करता आले असते?

English: It could not have been possible without your support.
Marathi: तुमच्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्य झाले नसते.

English: You could have been.
Marathi: तुम्ही होऊ शकला असता. / आपण असू शकला असता.

English: Could have been me.
Marathi: मी असू शकलो असतो.

English: Could have been us.
Marathi: आम्ही असू शकलो असतो.

English: I could have been a contender.
Marathi: मी स्पर्धक होऊ शकलो असतो.

English: We could have been superstars.
Marathi: आम्ही सुपरस्टार होऊ शकलो असतो.

English: We could have been so good together.
Marathi: आम्ही एकत्र खूप चांगले राहू शकलो असतो.

English: We ever wonder what we could have been.
Marathi: आपण कधी विचार करतो की आपण काय असू शकतो.

English: You know you could have been an Actor.
Marathi: तुम्हाला माहीत आहे की तुम्ही अभिनेता होऊ शकला असता.

English: You and I could have been a team.
Marathi: तू आणि मी एक संघ असू शकलो असतो.

English: You could have been hacked.
Marathi: तुम्हाला हॅक केले जाऊ शकते.

English: You could have been you.
Marathi: तुम्ही तुम्ही होऊ शकला असता.

English: You could have been with me.
Marathi: तू माझ्यासोबत असू शकला असतास.

English: You could have been all I wanted.
Marathi: मला पाहिजे ते सर्व तू असू शकला असतास. / मला पाहिजे ते सर्व तू असू शकतोस.

English: What a shame! You could have been with me.
Marathi: किती लज्जास्पद आहे! तू माझ्यासोबत असू शकला असतास.

English: Have you ever wondered what we could have been?
Marathi: आपण कधी विचार केला आहे की आपण काय असू शकतो?

English: It could have been worse.
Marathi: ते आणखी वाईट होऊ शकले असते.

English: She could have been a movie star.
Marathi: ती चित्रपट स्टार होऊ शकली असती.

English: She could have been a poet.
Marathi: ती कवयित्री होऊ शकली असती.

English: She could have been great.
Marathi: ती महान होऊ शकली असती.

English: She could have been that crazy, I don’t think so.
Marathi: ती इतकी वेडी असू शकते, मला वाटत नाही.

English: He could have been a witcher.
Marathi: तो जादूगार होऊ शकला असता.

English: He could have been killed.
Marathi: तो मारला जाऊ शकला असता.

English: He could have been right.
Marathi: तो बरोबर असू शकतो.

English: It is possible that he could have been alive and practicing law.
Marathi: हे शक्य आहे की तो जगला असेल आणि कायद्याचा सराव करत असेल.

English: Could have been me slowed.
Marathi: मी वेग कमी करू शकलो असतो. / मी मंद केले असते.

Could have been meaning in Marathi

 

Leave a Comment