Courteous meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Courteous meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Courteous’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Courteous’ चा उच्चार= कटिअस, कअटीअस

Courteous meaning in Marathi

एखादी व्यक्ती ‘Courteous’ आहे म्हणजे तो इतरांना आदर देणारा आणि विनम्र असतो.

Courteous- मराठी अर्थ
विनयशील
विनम्र
विवेकी
शालीन
मैत्रीपूर्ण
विनयपूर्ण 
सभ्य
सुशील
सौम्य
नम्र
प्रेमळ

Courteous-Example

‘Courteous’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Courteous’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He is a courteous person.
Marathi: तो एक विनम्र व्यक्ती आहे.

English: His courteous language pleases all.
Marathi: त्याची सभ्य भाषा सर्वांना आवडते.

English: The courteous gesture has been exchanged between presidents of the two countries.
Marathi: दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींमध्ये सभ्य अभिव्यक्तीची देवाणघेवाण झाली आहे.

English: He is popular with friends and colleagues because of his courteous behavior.
Marathi: त्याच्या विनम्र वर्तनामुळे तो मित्र आणि सहकाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे.

English: He is one of the courteous men I ever met.
Marathi: मला भेटलेल्या विनम्र पुरुषांपैकी तो एक आहे.

English: She is courteous as well as generous to the people.
Marathi: ती विनम्र आणि लोकांसाठी उदार आहे.

English: She is a courteous woman.
Marathi: ती एक सभ्य स्त्री आहे.

English: Mahatma Gandhi was one of the greatest courteous men the history ever saw.
Marathi: महात्मा गांधी इतिहासातील सर्वात महान विनम्र पुरुषांपैकी एक होते.

English: Some people try to take unnecessary advantage of courteous people.
Marathi: काही लोक विनयशील लोकांचा अनावश्यक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात.

English: In the old day’s people were more helpful and courteous than modern days people.
Marathi: जुन्या काळातील लोक आधुनिक काळातील लोकांपेक्षा अधिक मदत करणारे आणि विनम्र होते.

‘Courteous’ चे इतर अर्थ

I have courteous- मी विनम्र आहे

prompt and courteous service- तत्पर आणि सभ्य सेवा

courteous manager- विनम्र व्यवस्थापक

courteous pic- विनम्र चित्र

courteous friend- विनम्र मित्र

courteous up- विनम्र

courteous conduct- विनम्र आचरण

courteous approach- विनम्र दृष्टीकोन

courteous girl- विनम्र मुलगी

courteous dance- विनम्र नृत्य

courteous life- विनम्र जीवन

discourteous- असभ्य, आदर न दाखवणारा

courteous expression- विनम्र अभिव्यक्ती

uncourteous- बेशिस्त

courteous man- विनम्र माणूस

courteous person- विनम्र व्यक्ति

courteous language- सभ्य भाषा

courteous into- विनम्र मध्ये

courteous to- विनम्र

courteous conversation- विनम्र संभाषण

courteousness- विनयशीलता

courteous behaviour- विनम्र वर्तन

courteously- विनम्रपणे

courteousness- विनयशीलता

courteous you- विनम्र आपण

‘Courteous’ Synonyms-antonyms

‘Courteous’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

well mannered
polite
deferential
gentlemanly
well-spoken
respectful
obliging
genteel
cordial
gracious
kind
courtly
civilized
urbane
discreet
tactful
mannerly
affable
genial
considerate

‘Courteous’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

discourteous
impolite
rude
mannerless
inconsiderate
ill-bred
thoughtless
ungenteel
uncivil
arrogant

🎁 Courtesy शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment