Employer meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Employer meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Employer’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Employer’ चा उच्चार= एम्प्लॉयर, एम्प्लायर 

Employer meaning in Marathi

लोकांना नोकरी देणारी व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनी याना इंग्रजीमध्ये ‘Employer’ असे म्हणतात.

Employer- मराठी अर्थ 
नोकरीस ठेवणारा मालक
नोकरी देणारा व्यक्ती 
नियोक्ता
मालक
स्वामी
नोकर भरती करणारा

employee- कर्मचारी, कामगार

employment- रोज़गार, नौकरी, कामधंदा, व्यवसाय

employed- नौकरी करणारा, व्यवसायी

Employer-Example

‘Employer’ एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Employer’ शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Employer’s आहे.

‘Employer’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: This is my employer’s name and address, send your resume to them.
Marathi: हे माझ्या मालकाचे नाव आणि पत्ता आहे, त्यांना आपला रेझ्युम पाठवा.

English: Previously he was an employee and now he is the principal employer.
Marathi: पूर्वी तो कर्मचारी होता आणि आता तो मुख्य मालक आहे.

English: I attached my former employer list to my resume.
Marathi: मी माझी पूर्वीची नियोक्ता यादी माझ्या रेझ्युमशी जोडली आहे.

English: Employer’s contribution to employee welfare is necessary.
Marathi: कर्मचारी कल्याणात मालकाचे योगदान आवश्यक आहे.

English: He asking me for my most recent employer name and address.
Marathi: त्याने मला माझ्या सर्वात अलीकडील मालकाचे नाव आणि पत्ता विचारला.

English: Employee and employer relations are always helpful for company growth.
Marathi: कंपनीच्या वाढीसाठी कर्मचारी आणि नियोक्ता संबंध नेहमीच उपयुक्त असतात.

English: He is the principal employer in the city who recruits unemployed engineers.
Marathi: तो शहरातील मुख्य मालक आहे जो बेरोजगार अभियंत्यांची भरती करतो.

English: I thanks my employer for providing me employment.
Marathi: मला रोजगार दिल्याबद्दल मी माझ्या मालकाचा आभारी आहे.

English: Employer declared bonus for employees on Diwali festival occasion.
Marathi: दिवाळी सणानिमित्त मालकांनी कर्मचार्‍यांना बोनस जाहीर केला.

English: He is a manager who recruits skilled people for the company.
Marathi: तो एक व्यवस्थापक आहे जो कंपनीसाठी कुशल लोक भरती करतो.

‘Employer’ चे इतर अर्थ

employer name- नियोक्ताचे नाव, मालकाचे नाव

employer name and address- नियोक्ताचे नाव आणि पत्ता, मालकाचे नाव आणि पत्ता

whether employer- नियोक्ता असो

whether employer noc available- नियोक्ता एनओसी उपलब्ध आहे का

self employer- स्वयं नियोक्ता

principal employer- मुख्य नियोक्ता

former employer- माजी नियोक्ता

former employers list- माजी नियोक्ते यादी

prospective employer- संभाव्य नियोक्ता

employer details- नियोक्ताचे तपशील

potential employer- संभाव्य नियोक्ता

employer’s contribution- नियोक्ताचे योगदान

present employer- वर्तमान नियोक्ता, उपस्थित नियोक्ता

name of employee- कर्मचार्‍याचे नाव

most recent employer- सर्वात अलीकडील नियोक्ता

most recent employer name- सर्वात अलीकडील नियोक्ताचे नाव

current employer- वर्तमान नियोक्ता

current employer educational institution information- वर्तमान नियोक्ताचे शैक्षणिक संस्था माहिती 

previous employer- मागील नियोक्ता 

previous employer name- मागील मालकाचे नाव

employee and employer- कर्मचारी आणि नियोक्ता

type of employer- नियोक्ताचा प्रकार

‘Employer’ Synonyms-antonyms

‘Employer’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत. 

manager
boss
managing director
director
head man
proprietor
company
organization
firm
manufacturer
business

‘Employer’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

employee
worker
servant

 

Leave a Comment