Entity meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Entity meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Entity’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Entity’ चा उच्चार= एन्टिटी, ए᠎न्टटि

Entity meaning in Marathi

‘Entity’ म्हणजे एक वेगळे आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेली वस्तू जी इतर गोष्टींपासून वेगळी आहे आणि तिची स्वतःची स्पष्ट ओळख आहे. जसे कोणतीही संघटना, संस्था, वस्तू इ.

1. ‘Entity’ हा शब्द सहसा अशा संस्था, संघटना इत्यादींसाठी वापरला जातो ज्यांचे कोणतेही भौतिक स्वरूप नसते परंतु ज्यांचे वैयक्तिक अस्तित्व म्हणून वेगळे अस्तित्व असते. उदाहरणार्थ बँक, कंपनी, सहकारी संस्था, क्लब इ.

2. ‘Entity’ हा शब्द अनेकदा अशा संस्थांसाठी वापरला जातो ज्यांचे भौतिक स्वरूप नसते.

3. एक अस्तित्वमान गोष्ट ज्यामध्ये वास्तविक असण्याचे गुणधर्म आहेत आणि वास्तविक अस्तित्व आहे. जसे की कंपनी, शाळा, कोणतीही व्यक्ती इ.

4. असे काही ज्याची कोणतीही माहिती किंवा डेटा डेटाबेसमध्ये संग्रहित केली जाऊ शकते.

5. ज्याचे स्वतःचे वेगळे अस्तित्व (जिवंत किंवा निर्जीव) आहे असे मानले जाते किंवा ज्ञात किंवा अनुमान लावले जाते.

Entity- मराठी अर्थ
अस्तित्व
स्वतंत्र
वेगळे अस्तित्व असणारी व्यक्ती, वस्तू इ.
वस्तु
पदार्थ
कंपनी
संस्था

Entity-Example

‘Entity’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Entity’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Entities’ आहे.

‘Entity’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Separate legal entity organized under corporation law.
Marathi: कॉर्पोरेशन कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कायदेशीर संस्था आयोजित केली आहे.

English: ‘Entity’ means a real-world thing that has properties.
Marathi: ‘Entity’ म्हणजे वास्तविक-जगातील वस्तू ज्यामध्ये गुणधर्म आहेत.

English: A named entity is a real-world object, such as persons, locations, organizations, products, etc., that can be denoted with a proper name.
Marathi: नामित अस्तित्व (named entity) ही एक वास्तविक-जगातील वस्तू आहे, जसे की व्यक्ती, स्थाने, संस्था, उत्पादने, इ. ज्याला योग्य नावाने सूचित केले जाऊ शकते.

English: Planet earth is a living entity.
Marathi: ग्रह पृथ्वी एक जिवंत अस्तित्व आहे.

English: God is a divine entity.
Marathi: देव एक दैवी अस्तित्व आहे.

English: In the business world, an entity is a company, association, cooperative, club, or person.
Marathi: व्यावसायिक जगात, एखादी ‘Entity’ ही कंपनी, संघटना, सहकारी संस्था, क्लब किंवा व्यक्ती असते.

English: A legal entity has the capacity to enter into agreements or contracts, pay debts, and incur debts.
Marathi: कायदेशीर घटकामध्ये (legal entity) करार (agreements) किंवा करार (contract) करण्याची, कर्ज फेडण्याची आणि कर्ज (debt) काढण्याची क्षमता असते.

English: The judicial system and government are two separate entities.
Marathi: न्यायव्यवस्था आणि सरकार या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत.

English: If I don’t know what something is, I might refer to it as an entity.
Marathi: मला काहीतरी काय आहे हे माहित नसल्यास, मी त्याचा एक ‘Entity’ म्हणून उल्लेख करू शकतो.

English: If I know what it is but cannot remember its name then I might refer to it as an entity.
Marathi: ते काय आहे हे मला माहीत असेल पण त्याचे नाव आठवत नसेल तर मी त्याचा एक ‘Entity’ म्हणून उल्लेख करू शकतो.

English: Companies are quite separate legal entities from the directors and indeed from the shareholders.
Marathi: कंपन्या संचालकांपासून आणि भागधारकांपासून अगदी वेगळ्या कायदेशीर संस्था आहेत.

‘Entity’ चे इतर अर्थ

legal entity- कायदेशीर अस्तित्व

separate entity- स्वतंत्र अस्तित्व

non-entity- अस्तित्व नसलेले, अस्तिवात नसलेली गोष्ट, क्षुद्र व्यक्ती किंवा वस्तु

physical entity- भौतिक अस्तित्व

living entity- जिवंत अस्तित्व

separate legal entity- स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व

procuring entity- खरेदी करणारी संस्था

business entity- व्यवसाय संस्था, व्यापाराचे स्वतंत्र अस्तित्व

business entity concept- व्यवसाय संस्था संकल्पना, धंद्याचे स्वतंत्र अस्तित्व, मालकाव्यतिरिक्त व्यापाराचे

entity name- अस्तित्वाचे नाव

entities- संस्था

entities drop loot- संस्था लुटतात

chemical entity- रासायनिक घटक

unknown entity- अज्ञात घटक

logical entity- तार्किक अस्तित्व

economic entity- आर्थिक अस्तित्व

economic entity assumption- आर्थिक अस्तित्व गृहीतक

complex entities- जटिल संस्था

accounting entity- लेखा संस्था

entity paradigm- अस्तित्व नमुना

political entity- राजकीय अस्तित्व

entity type- अस्तित्व प्रकार

‘Entity’ Synonyms-antonyms

‘Entity’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

organization
institution
existence
being
establishment
system
substance
essence
quintessence
individual
material
thing
essential nature
unit
life
living
reality
tangibility
actuality
quiddity
Article
commodity

‘Entity’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

nonentity
non-existence
concept
idea
abstract

 

Leave a Comment