Envy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Envy meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Envy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Envy’ चा उच्चार= एन्वी

Envy meaning in Marathi

आपल्यापेक्षा नशीबवान असलेल्यांचा हेवा करणे किंवा त्यांचा मत्सर करणे, या मत्सर भावनेला इंग्रजीत ‘Envy’ असे म्हणतात.

1. एखाद्याच्या संपत्तीचा किंवा चांगल्या नशिबाचा मत्सर वाटणे.

Envy- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
मत्सर
हेवा
असूया
ईर्ष्या
verb (क्रिया)
मत्सर करने 
हेवा वाटने 
असूया होने
ईर्ष्या वाटने 

Envy-Example

‘Envy’ हा शब्द verb (क्रियापद) आणि noun (संज्ञा, नाव) या रूपात कार्य करतो.

‘Envy’ शब्दाचा  past tense (भूतकाळ) ‘Envied’ आणि वर्तमान काळ ‘Envying’ आहे.

‘Envy’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Envies’ आहे.

‘Envy’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I envy you so much.
Marathi: मला तुमचा खूप हेवा वाटतो.

English: I envy you a little bit.
Marathi: मला तुमचा थोडा हेवा वाटतो.

English: I envy you very much.
Marathi: मला तुमचा खूप हेवा वाटतो.

English: Why do we envy others?
Marathi: आपण इतरांचा हेवा का करतो?

English: They envy you.
Marathi: ते तुमचा हेवा करतात.

English: How to deal with envy and jealously.
Marathi: ईर्ष्या आणि मत्सराला कसे सामोरे जावे.

English: They envy me.
Marathi: ते माझा हेवा करतात.

English: Envy is a socially unacceptable emotion.
Marathi: मत्सर ही सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्य भावना आहे.

English: He envies successful people.
Marathi: तो यशस्वी लोकांचा हेवा करतो.

English: Those who envy others do not obtain peace of mind.
Marathi: जे इतरांचा हेवा करतात त्यांना मनःशांती मिळत नाही.

English: He envies those who earn more money than him.
Marathi: त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे कमावणाऱ्यांचा तो हेवा करतो.

English: Envy is a toxic feeling that is generated in our hearts for others.
Marathi: मत्सर ही एक विषारी भावना आहे जी आपल्या अंतःकरणात इतरांसाठी निर्माण होते.

English: She hides her envy behind a beautiful smile.
Marathi: ती एका सुंदर स्मितामागे तिचा मत्सर लपवते.

English: She never discloses her envy to others.
Marathi: ती कधीही इतरांसमोर तिचा मत्सर प्रकट करत नाही.

‘Envy’ चे इतर अर्थ

moon’s envy- चंद्राचा मत्सर

no envy- मत्सर नाही

envy friend- ईर्ष्या करणारा मित्र, हेवा करणारा मित्र

envy girl- मत्सरी मुलगी

envy attitude- मत्सरी वृत्ती

envy life- जीवनाचा हेवा करा

envy man- मत्सरी माणूस

will envy- मत्सर करेल

green with envy- ईर्ष्याने रागावणे

steer him away from envy- त्याला मत्सरापासून दूर ठेवा

likely to arouse envy- मत्सर जागृत होण्याची शक्यता

you are green with envy- तू ईर्ष्याने रागावला आहेस

I am envy- मला हेवा वाटतो

I envy you- मला तुमचा हेवा वाटतो

i envy your husband- मला तुझ्या नवऱ्याचा हेवा वाटतो

inspire envy- ईर्ष्या प्रेरित करा

envy for- साठी मत्सर

neighbor’s envy, owner’s pride- शेजाऱ्याचा मत्सर, मालकाचा अभिमान

envy of moon- चंद्राचा मत्सर

envy someone- एखाद्याचा हेवा करणे

envy-free- मत्सर मुक्त

envy heart- मत्सरी हृदय

envy up- मत्सर करणे

envy out- मत्सर करणे

envious- मत्सरी

fatal is the envy of jats- जीवघेणा जाटांचा मत्सर आहे

easily envious- सहज मत्सर

envy time- मत्सर वेळ

envy body- मत्सरी शरीर

envy boy- मत्सरी मुलगा

‘Envy’ Synonyms-antonyms

‘Envy’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
jealousy
resentment
discontent
spite
hatred
malice
bitterness
verb (क्रियापद)
grudge
begrudge
crave
covet
prejudice
resentfulness

‘Envy’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

generosity
friendliness
liking
loving
kindness

🎁 Envious शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment