Fatigue meaning in Tamil | தமிழில் எளிதான அர்த்தம் | Indian அகராதி

Fatigue meaning in Tamil: இக்கட்டுரையில் ‘Fatigue’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் பொருள் தமிழில் அதன் ‘இணைச்சொற்கள்’ (Synonyms) மற்றும் ‘எதிர்ச்சொற்கள்’ (Antonyms) சொற்களுடன் எளிதான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

‘Fatigue’ உச்சரிப்பு= படீக

Fatigue meaning in Tamil

‘சோர்வு’ என்பதன் அர்த்தம் மன அல்லது உடல் உழைப்பு அல்லது நோய் காரணமாக மிகுந்த சோர்வு.

1. மிகவும் சோர்வாக.

2. சோர்வாக.

Fatigue- தமிழ் பொருள்
சோர்வு   
களைப்ப  
கடினமான வேலை
களைப்படையச் செய் 
சோம்பல்

‘Fatigue’ என்ற வார்த்தையின் plural noun (பன்மை பெயர்ச்சொல்) Fatigue’s ஆகும்.

‘Fatigue’ என்ற சொல்லின் ‘past tense’ (கடந்த காலம்) ‘Fatigued’ மற்றும் ‘gerund or present participle’ (நிகழ்காலப் பெயரடை) ‘Fatiguing’ ஆகும்.

Fatigue-Example

‘Fatigue’ என்ற சொல் ‘noun’ (பெயர், பெயர்ச்சொல்) மற்றும் ‘verb’ (வினைச்சொல்) ஆக செயல்படுகிறது.

‘Fatigue’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில வாக்கியங்கள் (Sentence) பின்வருமாறு.

உதாரணமாக:

English: The whole day’s extremely hard work showed fatigue symptoms in him.
Tamil: அன்றைய நாள் முழுக்க மிகக் கடுமையான உழைப்பு அவருக்குள் சோர்வின் அறிகுறிகளைக் காட்டியது.

English: After driving the car at a far distance, the driver felt little fatigue.
Tamil: வெகுதூரம் காரை ஓட்டிச் சென்ற பிறகு, ஓட்டுநருக்குச் சிறிது சோர்வு ஏற்பட்டது.

English: He decided not to play the next match because of muscle fatigue.
Tamil: அவர் தசை சோர்வு காரணமாக அடுத்த போட்டியில் விளையாட வேண்டாம் என முடிவு செய்தார்.

English: The cancer patient felt fatigued is a side effect of medication.
Tamil: புற்றுநோய் நோயாளி சோர்வாக உணர்ந்தது மருந்தின் பக்க விளைவு.

English: I am so fatigued after the long journey, I need rest.
Tamil: நீண்ட பயணத்திற்குப் பிறகு நான் மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறேன், எனக்கு ஓய்வு தேவை.

English: It is a fatigue duty specially for inexperienced employees.
Tamil: குறிப்பாக அனுபவமில்லாத ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு சோர்வான வேலை.

English: The needy people continuously asking for help can cause compassion fatigue.
Tamil: தேவைப்படும் நபர்கள் தொடர்ந்து உதவி கேட்கிறார்கள், இது இரக்க சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

English: Battle fatigue is the mental stress of fighting in a war.
Tamil: போர் சோர்வு என்பது போரில் சண்டையிடும் மன அழுத்தமாகும்.

English: The fatigue which lasts for at least six months period is called chronic fatigue in medical science.
Tamil: குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்களுக்கு நீடிக்கும் சோர்வை மருத்துவ அறிவியலில் நாள்பட்ட சோர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

English: Overactivity of the brain beyond its capacity causes mental fatigue.
Tamil: மூளையின் ஆற்றலைத் தாண்டி செயல்படுவது மனச் சோர்வை ஏற்படுத்துகிறது.

English: Temporary loss of the elastic behavior of the body is called elastic fatigue.
Tamil: உடலின் மீள் நடத்தையின் தற்காலிக இழப்பு மீள் சோர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

English: Nowadays Anti-fatigue lenses are designed to relieve eye strain.
Tamil: இப்போதெல்லாம், சோர்வு எதிர்ப்பு லென்ஸ்கள் கண் அழுத்தத்தைப் போக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English: Usually, railway train accidents happen because of metal fatigue.
Tamil: பொதுவாக, ரயில் விபத்துகள் உலோகக் களைப்பினால் நிகழ்கின்றன.

English: The fracture which occurs as a result of the excessive load is called a fatigue fracture.
Tamil: அதிகப்படியான சுமையின் விளைவாக ஏற்படும் எலும்பு முறிவு சோர்வு முறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

‘Fatigue’ மற்ற அர்த்தங்கள்

I am fatigue- நான் சோர்வாக இருக்கிறேன்

I am feeling fatigue- நான் சோர்வாக உணர்கிறேன்

I am fatigued- நான் சோர்வாக இருக்கிறேன்

I was fatigued- நான் சோர்வாக இருந்தேன்

chronic fatigue- நாள்பட்ட சோர்வு

mental fatigue- மன சோர்வு

compassion fatigue- இரக்கம் சோர்வு

elastic fatigue- மீள் சோர்வு, மீள்திறன் சோர்வு

fatigue duty- சோர்வு வேலை

combat fatigue- சண்டை சோர்வு

anti fatigue- சோர்வு எதிர்ப்பு

fatigue test- சோர்வு சோதனை

metal fatigue- உலோக சோர்வு

fatigue fracture- அதிக வேலை காரணமாக எலும்பு முறிவு

battle fatigue- போர் சோர்வு

extreme fatigue- தீவிர சோர்வு

fatigue strength- சோர்வு வலிமை

muscle fatigue- தசை சோர்வு

fatigue symptoms- சோர்வு அறிகுறிகள்

fatigue reasons- சோர்வு காரணங்கள்

over fatigue- அதிக சோர்வு

‘Fatigue’ Synonyms-antonyms

‘Fatigue’ என்பதன் ஒத்த (Synonyms) சொற்கள் பின்வருமாறு.

Noun (பெயர், பெயர்ச்சொல்)
tiredness
exhaustion
drowsiness
debility
lethargy
weariness
enervation
Verb (வினைச்சொல்)
tire
exhaust
overtire
wear out
drain
jade
prostrate
enervate

‘Fatigue’ என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள் (Antonyms) பின்வருமாறு. 

energy
refresh
vigour
invigorate

 

Leave a Comment