Good meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Good meaning in Marathi: या लेखामध्ये आपल्याला मराठीत Good शब्दाचा अर्थ सविस्तरपने सांगण्यात आलेला आहे त्याचा उदाहरणा (Example) सहित.

‘GOOD’ शब्दाचा उच्चार = गुड

Good meaning in Marathi

Goodमराठीत अर्थ
चांगला
चांगले
नीतिमान
अनुकुल
भला
योग्य
उचित
ठीक
संतोषजनक
उपयुक्त
शुभ

The word good is used all the time in the English language.

‘GOOD’ हा शब्द इंग्रजी भाषेत नेहमी वापरला जातो.

Good is an adjective it describes a thing.

Good हे एक विशेषण आहे ज्यामध्ये एखाद्या गोष्टीचे वर्णन केले जाते.

We use ‘good’ after linking verb.

‘Good’ क्रियापद जोडल्यानंतर आपण वापरतो.

Linking verbs are commonly followed by adjectives. 

Linking verbs सामान्यत: विशेषणा नंतर येते.

➡ Linking verbs are look, be, feel, sound, seem, etc.

💡 Look, be, feel, sound, seem इत्यादी लिंकिंग वर्ब्स आहेत.

Example:

 ➡ This hat looks really good on you.

 💡 ही टोपी आपल्याला खरोखरच चांगली दिसते.

 ➡ It seems you are good at maths.

 💡 आपण गणितामध्ये चांगले आहात असे दिसते.

 ➡ It feels good to finally win the race.

 💡 शर्यत जिंकणे केव्हाही चांगले वाटते.

 ➡ The food tastes good.

 💡 जेवणाची चव चांगली आहे.

 ➡ I am really good.

 💡 मी खरोखरच चांगला आहे.

Synonym’s of ‘GOOD

(Synonyms) समानार्थक शब्द
Excellent
Admirable
Outstanding
Superb
Brilliant
Wonderful
Fantastic
Fabulous
Better
Best

Antonym’s of ‘GOOD’  

(Antonyms) विरुद्धार्थी शब्द-
Poor
Bad
ILL
Ugly
Evil
Harmful
Injurious

Example of ‘GOOD’: उदाहरण

 ➡ She looks really good.

 💡 ती खरोखरच छान दिसत आहे.

 ➡ He is too good at maths.

 💡 तो गणितामध्ये खूप चांगला आहे.

 ➡ Nobody seems good for that post.

 💡 कोणीही त्या पदासाठी योग्य वाटत नाही.

 ➡ I am good at chess.

 💡 मी बुद्धिबळात चांगला आहे.

 ➡ You have to be good at talking to the public.

 💡 आपण जनतेशी बोलताना चांगले असावे.

 ➡ He is not feeling good today.

 💡 आज त्याला बरे वाटत नाही.

 ➡ She speaks Hindi better than me.

 💡 ती माझ्यापेक्षा हिंदी चांगली बोलते.

 ➡ He was a good man before he gets success.

 💡 यश मिळण्यापूर्वी तो एक चांगला माणूस होता.

 ➡ Daily exercise is good for your health.

 💡 रोजचा व्यायाम तुमच्या आरोग्यासाठी चांगला आहे.

  Idioms; मुहावरे      

 ➡ As good as

 💡 Very nearly (अगदी जवळ)

Example:

 ➡ The conflict between me and Sharad is as good as settled.

 💡 माझा आणि शरदमधील संघर्ष मिटण्याइतकाच चांगला आहे.

 

➡ Be good to go-

 💡 To be prepared and ready to do something.

 💡 तयार असणे आणि काहीतरी करण्यास तयार असणे.

Example:

 ➡ I am studying for the exam too hard and now I am ready to good to go.

 💡 मी खूप कठीण परीक्षेसाठी अभ्यास करत आहे आणि आता मी परिक्षेस जाण्यास तयार आहे.

 ➡ By Friday afternoon the parcel will be good to go.

 💡 शुक्रवारी दुपार पर्यंत पार्सल जाणे चांगले होईल.

 

 ➡ Do someone good-

 💡 Be beneficial to someone.

 💡 एखाद्याच्या फायद्याचे व्हा.

 

 ➡ Make good-

 💡 Be successful ((यशस्वी व्हा, यशस्वी हो)

Example:

 ➡ My daughter made good in singing.

 💡 माझ्या मुलीने गाण्यात चांगली कामगिरी केली.

 

 ➡ A good few-

 💡 Several (अनेक)

Example:

 ➡ There are a still few flowers in the market.

 💡 बाजारात अजूनही काही फुले आहेत.

Leave a Comment