Have meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Have meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Have’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Have’ चा उच्चार= हैव, हँव

Have meaning in Marathi

तुमच्या जवळ जे आहे ते दाखवण्यासाठी किंवा दर्शवण्यासाठी किंवा सांगण्यासाठी ‘Have’ हा शब्द वापरला जातो.

‘Have’ म्हणजे एखादी गोष्ट जी तुमची आहे किंवा तुमचा त्यावर हक्क आहे.

Have- मराठी अर्थ
verb (क्रियापद)
आहे
असणे
प्राप्त असणे
अधिकारात असणे

✨ ‘Have’ या शब्दाचा भूतकाळ ‘Had’ आहे.

1. एकवचनी (singular person) व्यक्तीसाठी आपण ‘Has’ वापरतो, ‘Have’ नाही. उदाहरणार्थ:-

English: Ramesh has a car.
Marathi: रमेशकडे कार आहे.

English: He has a car.
Marathi: त्याच्याकडे कार आहे.

English: She has a car.
Marathi: तिच्याकडे कार आहे.

रमेश, He, She आणि It हे एकवचनी व्यक्ती (singular person) आहे म्हणून आपण त्याच्यासोबत ‘Have’ वापरत नाही.

2. ‘Have’ शब्दा सोबत वापरले जाणारे शब्द म्हणजे I, We, आणि They. उदाहरणार्थ:-

English: I have balloons.
Marathi: माझ्याकडे फुगे आहेत.

English: We have balloons.
Marathi: आमच्याकडे फुगे आहेत.

English: They have balloons.
Marathi: त्यांच्याकडे फुगे आहेत.

3. ‘Have’ हा शब्द एकापेक्षा अधिक सूचित करण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: I have a car and a bike.
Marathi: माझ्याकडे कार आणि बाईक आहे.

English: They have a cricket bat and ball.
Marathi: त्यांच्याकडे क्रिकेटची बॅट आणि बॉल आहे.

3. नकारात्मक (Negative) वाक्यात आपण ‘Have’ हा शब्द खालील प्रकारे वापरतो.

English: I don’t have a dog.
Marathi: माझ्याकडे कुत्रा नाही.

English: They don’t have a car.
Marathi: त्यांच्याकडे कार नाही.

English: He doesn’t have a cat.
Marathi: त्याच्याकडे मांजर नाही.

English: She doesn’t have a dog.
Marathi: तिच्याकडे कुत्रा नाही.

English: I have not watched this movie.
Marathi: मी हा चित्रपट पाहिला नाही.

4. एखाद्या कार्यक्रमात (event) सहभागी झाल्याचे किंवा होणार असल्याचे दर्शवन्यासाठी देखिल वाक्यात ‘have’ हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: I have been having a happy time at a party.
Marathi: मी पार्टीत आनंदी वेळ घालवत आहे.

English: I have a meeting today.
Marathi: माझी आज मीटिंग आहे.

English: I have a class tomorrow morning.
Marathi: उद्या सकाळी माझा क्लास आहे.

5. ‘Have’ हा शब्द घेतलेले अनुभव (experience) दर्शवन्यासाठी देखिल वाक्यात वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: I have lost my pen.
Marathi: माझे पेन हरवले आहे.

English: You have broken my heart.
Marathi: तू माझे हृदय मोडले आहेस.

English: They have lost their football match.
Marathi: ते फुटबॉल सामना हरले आहे.

Have-Example

‘Have’ हा शब्द verb (क्रियापद) आणि noun (संज्ञा, नाव) या दोन्ही रूपात कार्य करतो.

‘Have’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Be happy with what you have.
Marathi: आपल्याकडे जे आहे त्यात आनंदी रहा.

English: Have a good time.
Marathi: तुमचा वेळ चांगला जावो.

English: Have a good time with your friends.
Marathi: तुमच्या मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवा.

English: I don’t have money.
Marathi: माझ्याकडे पैसे नाहीत.

English: I don’t have money right now.
Marathi: माझ्याकडे सध्या पैसे नाहीत.

English: I don’t have money to travel.
Marathi: माझ्याकडे प्रवास करायला पैसे नाहीत.

English: Have patience with me.
Marathi: माझ्याशी धीर धरा.

English: Have patience with all things.
Marathi: सर्व गोष्टींमध्ये संयम ठेवा.

English: You should have listened to the bad reviews.
Marathi: आपण वाईट पुनरावलोकने ऐकायला हवी होती.

English: I don’t have a day off.
Marathi: माझ्याकडे एक दिवस सुट्टी नाही.

English: I don’t have any of these.
Marathi: माझ्याकडे यापैकी काहीही नाही.

English: I don’t have any of that.
Marathi: माझ्याकडे ते काही नाही.

English: I don’t have any problems with you.
Marathi: मला तुमच्यासोबत कोणतीही अडचण नाही.

English: You have to finish this work by tomorrow.
Marathi: उद्यापर्यंत हे काम संपवायचे आहे.

English: I will have an order.
Marathi: मला ऑर्डर मिळेल.

English: Do you have a WhatsApp number?
Marathi: तुमच्याकडे व्हॉट्सअप नंबर आहे का?

English: Do you have a boyfriend?
Marathi: तुला बॉयफ्रेंड आहे का?

English: We have been friends since childhood.
Marathi: आम्ही लहानपणापासूनचे मित्र आहोत.

English: We have been friends for many years.
Marathi: आम्ही अनेक वर्षांपासून मित्र आहोत.

English: We have been waiting.
Marathi: आम्ही वाट पाहत होतो.

English: We have been waiting for an hour.
Marathi: आम्ही तासभर वाट पाहत होतो.

English: We have been trying to contact you.
Marathi: आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

English: They have been married.
Marathi: त्यांचे लग्न झाले आहे.

English: They have been married for twenty years.
Marathi: त्यांच्या लग्नाला वीस वर्षे झाली आहेत.

English: They have been dried.
Marathi: ते सुकवले गेले आहेत.

English: They have been playing football since morning.
Marathi: सकाळपासून ते फुटबॉल खेळत आहेत.

English: What do you have to do first?
Marathi: तुम्हाला प्रथम काय करावे लागेल?

English: What do you have to do today?
Marathi: आज तुम्हाला काय करावे लागेल?

English: What do you have to drink?
Marathi: तुम्हाला काय प्यावे लागेल?

English: What do you have to do?
Marathi: तुम्हाला काय करावे लागेल?

English: What do you have in mind?
Marathi: तुमच्या मनात काय आहे?

English: What do you have in your pocket?
Marathi: तुमच्या खिशात काय आहे?

English: What do you have for breakfast today?
Marathi: आज नाश्त्यात काय आहे?

English: What do you have for me?
Marathi: तुझ्याकडे माझ्यासाठी काय आहे?

English: I have been busy all day.
Marathi: मी दिवसभर व्यस्त होतो.

English: I have been busy lately.
Marathi: मी अलीकडे व्यस्त आहे.

English: I have been busy with work recently.
Marathi: मी अलीकडे कामात व्यस्त आहे.

English: I have been busy with my work.
Marathi: मी माझ्या कामात व्यस्त आहे.

English: We have a lot of projects.
Marathi: आमच्याकडे बरेच प्रकल्प आहेत.

English: We have a lot in common.
Marathi: आपल्यात खूप साम्य आहे.

English: We don’t have time.
Marathi: आमच्याकडे वेळ नाही.

English: We don’t have time for that.
Marathi: त्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही.

English: I am having lunch.
Marathi: मी दुपारचे जेवण घेत आहे.

English: I am having dinner with my friends.
Marathi: मी माझ्या मित्रांसोबत जेवत आहे.

English: I am having breakfast now.
Marathi: मी आता नाश्ता करत आहे.

English: Did you have lunch?
Marathi: दुपारचे जेवण केले का?

English: I didn’t have anything for breakfast.
Marathi: माझ्याकडे नाश्त्यासाठी काहीही नव्हते.

English: Have you ever helped anyone?
Marathi: तुम्ही कधी कोणाला मदत केली आहे का?

English: Have your cake and eat it.
Marathi: तुमचा केक घ्या आणि खा.

English: Have you been vaccinated?
Marathi: तुम्ही लसीकरण केले आहे का?

English: Have you had your dinner?
Marathi: तुम्ही रात्रीचे जेवण केले आहे का?

‘Have’ चे इतर अर्थ

have been- केले आहे

have been to- ला गेले आहेत

have been working- कार्यरत आहेत

would have- असेल

would have been- झाले असते

would have been nice- छान झाले असते

would have been a great product but- एक उत्तम उत्पादन झाले असते पण

would have been better- चांगले झाले असते

you have- तुझ्याकडे आहे

you have to- तुम्हाला करावे लागेल

you have to go- तुला जावे लागेल

you have to go now- तुला आता जावे लागेल

you have to go home- तुला घरी जावे लागेल

you have to go home at noon- तुला दुपारी घरी जावे लागेल

you have to go home early- तुला लवकर घरी जावे लागेल

you have to go home before midnight- तुम्हाला मध्यरात्री आधी घरी जावे लागेल

could have- असू शकतो

could have been- कदाचित केले आहे

could have been better- अधिक चांगले होऊ शकले असते

could have been better engineered- अधिक चांगले इंजिनिअर करता आले असते

could have been great- महान असू शकते

could have been great but- महान असू शकते पण

should have- असणे आवश्यक आहे

should have been- असायला हवे होते

should have been done- केले पाहिजे

should have been thicker made- जाड बनवायला हवे होते

should have been there- तेथे असायला हवे होते

should have listened to the bad reviews- वाईट पुनरावलोकने ऐकायला हवी होती

have patience- धीर धरा

have patience and some hope- धीर धरा आणि काही आशा बाळगा

have had- होते

I don’t have- माझ्याकडे नाही

I don’t have money now- माझ्याकडे आता पैसे नाहीत

I don’t have money now but- माझ्याकडे आता पैसे नाहीत पण

will have- होईल

will have finished- पूर्ण होईल

will have fun- मजा येईल

might have- असू शकते

might have been- केले गेले आहे

might have been good- चांगले झाले असते

might have continued- चालू ठेवला असेल

might have to- करावे लागेल

do you have- तुमच्याकडे आहे का

we have been- आम्ही आहोत

we have been friends- आम्ही मित्र आहोत

they have- त्यांच्याकडे आहे

they have been- ते केले आहेत

I could have- मी असू शकते

what you have- तुमच्याकडे काय आहे

what you have to do- तुम्हाला काय करायचे आहे

I have been- मी केले आहे

i have been busy- मी व्यस्त होतो

have a safe journey- सुरक्षित प्रवास करा

have a safe journey brother- भावा सुरक्षित प्रवास करा

might have- असू शकते

might have continued- चालू ठेवला असेल

must have- असणे आवश्यक आहे

don’t have- नाही आहे

don’t have an account?- खाते नाही?

we have- आमच्याकडे आहे

we don’t have- आमच्याकडे नाही

I am having- माझ्याकडे आहे

did you have- तुझ्याकडे आहे का

I didn’t have- माझ्याकडे नव्हते

need to have- असणे आवश्यक आहे

have dinner- जेवून घ्या

have food- अन्न आहे

have tea- चहा घ्या

yet to have- अजून असणे बाकी आहे

shall have- असणे आवश्यक आहे

shall have been working- कार्यरत असेल, काम केले असेल

‘Have’ Synonyms-antonyms

‘Have’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

accept
possess
own
hold
retain
keep
encompass
include
keep
undergo
maintain
express
admit
evince
obtain
acquire
take
procure
comprise
get
embrace
must

‘Have’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

abandon
dispossess
exclude
lose
lack
give
free
forfeit
dispute
forsake

🎁 What शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Is शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 This शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 You शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 For शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Have meaning in Marathi

Leave a Comment