Hence meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Hence meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Hence’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Hence’ चा उच्चार= हेन्स

Hence meaning in Marathi

‘Hence’ शब्दाचे दोन अर्थ आहेत:

1. ‘Hence’ चा अर्थ ‘एक परिणाम म्हणून’ किंवा ‘यामुळे’ असा होतो.

2. हा शब्द भविष्यातील काळाला संदर्भित करण्या साठी सुद्धा वापरला जातो.

Hence- मराठी अर्थ
त्यामुळे
त्या कारणामुळे
यामुळे
त्याचा परिणाम म्हणून
म्हणून
आतापासून पुढे
इथून पुढे
इत पर

Hence-Example

‘Hence’ हे एक adverb (क्रियाविशेषण) आहे.

‘Hence’ हा शब्द सहसा वाक्याच्या मध्यभागी वापरला जातो.

‘Hence’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Five years hence I will take voluntary retirement.
Marathi: पाच वर्षांनी मी स्वेच्छानिवृत्ती घेईन.

English: One year hence I will buy a new house.
Marathi: एक वर्षानंतर मी नवीन घर घेईन.

English: She has an attractive face hence she looks beautiful.
Marathi: तिला एक आकर्षक चेहरा आहे म्हणून ती सुंदर दिसते.

English: It was raining hence gave the umbrella to her.
Marathi: पाऊस पडत होता म्हणून तिला छत्री दिली.

English: He is strong hence lifting heavy things.
Marathi: तो मजबूत आहे म्हणून जड वस्तू उचलतो.

English: The team didn’t play well hence lost the match.
Marathi: संघ चांगला खेळला नाही म्हणून सामना गमावला.

English: He didn’t work hard hence was fired.
Marathi: त्याने कठोर परिश्रम केले नाही म्हणून त्याला काढून टाकण्यात आले.

English: He did not study hence failed the exam.
Marathi: त्याने अभ्यास केला नाही म्हणून परीक्षेत नापास झाला.

English: Six years hence I will return to the village.
Marathi: सहा वर्षांनंतर मी गावात परतणार आहे.

English: I was ill hence did not appear for the exam.
Marathi: मी आजारी होतो म्हणून परीक्षेला बसलो नाही.

‘Hence’ चे इतर अर्थ

hence verified- म्हणून सत्यापित

henceforward- यापुढे

hence balance- म्हणून समतोल

hence man- म्हणून माणूस

hence person- म्हणून व्यक्ती

hence approach- म्हणून दृष्टिकोन

five years hence- पाच वर्षांनंतर

six year hence- सहा वर्षांनंतर

three years hence- तीन वर्षांनंतर

hence proved- म्हणून सिद्ध झाले

hence the proof- म्हणून पुरावा

henceforth- यापुढे

henceforth I whimper no more- यापुढे मी आणखी कुजबुजणार नाही

henceforth I ask not good fortune- आतापासून मी शुभेच्छा मागणार नाही

henceforth I am unable to can- यापुढे मी करू शकत नाही

‘Hence’ Synonyms-antonyms

‘Hence’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

therefore
consequently
thus
so
thus
ergo
accordingly
thereupon
hereinafter
then

‘Hence’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

even though
although
though
despite that
however
even so
nevertheless

 

Leave a Comment