Hypocrite meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Hypocrite meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Hypocrite’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Hypocrite‘= hipakrit, hi-pa-krit

Hypocrite meaning in Czech

English: ‘Hypocrite’ means a who only pretends to be moral, but his own actions do not actually conform to morality at all.
Czech: “Hypocrite (Pokrytec)” znamená člověka, který pouze předstírá, že je morální, ale jeho vlastní činy ve skutečnosti morálce vůbec neodpovídají.

English: ‘Hypocrites’ are those who usually say one thing but actually do another.
Czech:’Pokrytci’ jsou ti, kteří obvykle říkají jedno, ale ve skutečnosti dělají něco jiného.

English: ‘Hypocrites’ pretend to be holy but have the intention to harm innocent people.
Czech: ‘Pokrytci’ předstírají, že jsou svatí, ale mají v úmyslu škodit nevinným lidem.

Hypocrite-Czech meaning
Pokrytec
pokrytce
pokrytců
pokrytci
hypokrit
hypokrat

Hypocrite-Example

English: Human is never born hypocrite as a child.
Czech: Člověk se nikdy nerodí pokrytcem jako dítě.

English: Hypocrites people always ignore the truth.
Czech: Pokrytci vždy ignorují pravdu.

English: Hypocrite people pretend to be holy but their intention was always to mislead someone.
Czech: Pokrytci předstírají, že jsou svatí, ale jejich záměrem bylo vždy někoho oklamat.

English: What a hypocrite she is, pretends to be a member of the royal family.
Czech: Je to pokrytec, předstírá, že je členkou královské rodiny.

English: Now his friends know he is a hypocrite so they started to ignore him.
Czech: Nyní jeho přátelé vědí, že je pokrytec, a tak ho začali ignorovat.

English: A lot of people on social media are hypocrites, they try to cheat people for their benefit.
Czech: Spousta lidí na sociálních sítích jsou pokrytci, kteří se snaží lidi podvádět ve svůj prospěch.

English: He is justifying being a hypocrite at that moment.
Czech: V tu chvíli ospravedlňuje, že je pokrytec.

English: Politicians are big hypocrites, they always promise something but never fulfill it.
Czech: Politici jsou velcí pokrytci, vždycky něco slíbí, ale nikdy to nesplní.

English: Hypocrites are not so easy to spot because they always try to hide their true nature.
Czech: Pokrytce není snadné odhalit, protože se vždy snaží skrýt svou pravou povahu.

English: I don’t want to ever be the one pointed to as a hypocrite.
Czech: Nechci, aby na mě někdy někdo ukázal jako na pokrytce.

English: He is a big liar and hypocrite.
Czech: Je to velký lhář a pokrytec.

English: A lot of people on social media are hypocrites.
Czech: Spousta lidí na sociálních sítích jsou pokrytci.

English: The bad people are hypocrite types, they all are scammers in this temporary world.
Czech: Špatní lidé jsou pokrytci, všichni jsou v tomto dočasném světě podvodníci.


Leave a Comment