I don’t know how to thank you…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I don’t know how to thank you but I am lucky to have you in my life meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर या सारख्या अन्य समान (similar) वाक्यांचे अर्थ सुद्धा दीले गेले आहेत.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= आय डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आय ऍम लकी टू हैव यू इन माय लाइफ 

English: I don’t know how to thank you but I am lucky to have you in my life.
Marathi: तुझे आभार कसे मानावे हे मला कळत नाही, पण मी भाग्यवान आहे की तू माझ्या आयुष्यात आहेस.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: You are the man of my dreams and I am so lucky to have you in my life.
Marathi: 1) तू माझ्या स्वप्नांतील राजकुमार आहेस आणि तू माझ्या आयुष्यात आहेस म्हणून मी खूप भाग्यवान आहे. 2) तू माझ्या स्वप्नांचा माणूस आहेस आणि माझ्या आयुष्यात तुला मिळवण्यासाठी मी खूप भाग्यवान आहे.

English: I am so lucky to have you as my husband and this is the best day of my life.
Marathi: मी खूप भाग्यवान आहे की तू माझा पती आहेस आणि हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवस आहे.

English: I am very lucky to have you in my life.
Marathi: मी खूप भाग्यवान आहे की तू माझ्या आयुष्यात आहेस.

English: I am so lucky to have you in my life.
Marathi: मी खूप भाग्यवान आहे की तू माझ्या आयुष्यात आहेस.

English: I am so lucky to have you in my life so please don’t leave me.
Marathi: मी खूप भाग्यवान आहे की तू माझ्या आयुष्यात आहेस, म्हणून कृपया मला सोडून जाऊ नकोस.

English: I feel very lucky to be his wife.
Marathi: त्यांची पत्नी म्हणून मी स्वता:ला खूप भाग्यवान समजते.

English: I am so lucky to have you as my life partner.
Marathi: मी खूप भाग्यवान आहे की तू माझा जीवनसाथी आहेस.

I don’t know how to thank you but I am lucky to have you in my life meaning in Marathi

Leave a Comment