I have a hopeless crush with someone…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I have a hopeless crush with someone I have no chance with meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर या सारख्या अन्य समान (similar) वाक्यांचे अर्थ सुद्धा दीले गेले आहेत.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= आय डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आय ऍम लकी टू हैव यू इन माय लाइफ

English: I have a hopeless crush with someone I have no chance with.
Marathi: माझे कोणावर तरी हताश (मिळण्याची आशा वाटत नाही) प्रेम आहे, मला ते प्रेम मिळण्याची संधी नाही.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: Can you have a crush on someone you barely know?
Marathi: 1) तुम्ही अजिबात ओळखत नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करू शकता का? 2) तुम्‍हाला क्वचित ओळखत असलेल्‍या एखाद्यावर तुमचे प्रेम असू शकते का?

English: Can you have a crush on someone you barely know?
Marathi: 1) तुम्ही अजिबात ओळखत नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करू शकता का? 2) तुम्‍हाला क्वचित ओळखत असलेल्‍या एखाद्यावर तुमचे प्रेम असू शकते का?

English: Put this in your story and see who loves you or has a crush on you.
Marathi: ते तुमच्या कथेमध्ये जोडा आणि तुमच्यावर कोण प्रेम करते किंवा तुमच्यावर कोणाचे प्रेम आहे ते पहा.

English: I had a crush on you.
Marathi: तू मला आवडत होतास / होतीस.

English: Have you ever had crush on me?
Marathi: 1) तू कधी माझ्यावर प्रेम केलंस का? 2) मी तूला कधी आवडले होते का?

English: Tell your 3rd viewer they are your crush and show me.
Marathi: तुमच्या तिसऱ्या दर्शकाला सांगा की तुम्हाला ते आवडतात आणि ते मला दाखवा.

English: Why do I have a crush on someone I barely know?
Marathi: 1) मी क्वचितच ओळखत असलेल्या व्यक्तीच्या प्रेमात का आहे? 2) मला क्वचितच माहीत असलेल्या व्यक्तीवर माझे प्रेम का आहे?

English: What to do when you have a crush on someone you barely know?
Marathi: 1) तुम्हाला माहीत नसलेल्या एखाद्यावर जेव्हा तुमचे प्रेम असेल तेव्हा काय करावे? 2) जेव्हा आपण एखाद्या क्वचितच ओळखत असलेल्या व्यक्तीच्या प्रेमात असता तेव्हा काय करावे

English: What is the best way to get over a crush?
Marathi: एखाद्याच्या मोहावर मात करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे?

I have a hopeless crush with someone I have no chance with meaning in Marathi

Leave a Comment