I should meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I should meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘I should’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

I should’ चा उच्चार (pronunciation)= आय शुड

I should meaning in Marathi

‘Should’ हा ‘Shall’ या शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘I should’ या वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘काही असे आहे जे मी करायलाच पाहिजे किंवा करायलाच पाहिजे होते.

I should- मराठी अर्थ
मला पाहिजे
मला हवे होते
मी केलेच पाहिजे
मी करावे

I should चे उदाहरण (Examples)

English: I should do that.
Marathi: मी ते केले पाहिजे.

English: I should go.
Marathi: मी जायला पाहिजे.

English: I should go now.
Marathi: मला आता जावे लागेल.

English: I should go to bed early.
Marathi: मी लवकर झोपायला पाहिजे.

English: I should have.
Marathi: माझ्याकडे असावी.

English: I should have gone.
Marathi: मी जायला हवे होते.

English: I should have gone there.
Marathi: मी तिथे जायला हवे होते.

English: I should die.
Marathi: मला मरायचे आहे.

English: I should sleep.
Marathi: मी झोपले पाहिजे.

English: I should sleep now.
Marathi: मला आता झोपायला हवं.

English: I should try.
Marathi: मी प्रयत्न केला पाहिजे.

English: I should leave.
Marathi: मी सोडले पाहिजे.

English: I should leave you alone.
Marathi: मी तुला एकटे सोडले पाहिजे.

English: I should leave, tomorrow is Friday.
Marathi: मी निघायला हवं, उद्या शुक्रवार आहे.

English: I think you should leave.
Marathi: मला वाटते तुम्ही निघून जावे.

English: I should follow.
Marathi: मी अनुसरण केले पाहिजे.

English: I shouldn’t have said that.
Marathi: मी असे म्हणायला नको होते.

English: I should not have eaten so much.
Marathi: मला इतके खायला नको पाहिजे होते.

English: I should not study anymore.
Marathi: मी आता अधिक अभ्यास करू नये. / मी आता अधिक अभ्यास करायला नको पाहिजे.

English: I shouldn’t have texted you.
Marathi: मी तुला मेसेज करायला नको होता.

English: What I should do?
Marathi: मी काय करू? / मी काय करावे?

English: What I should do now?
Marathi: मी आता काय करावे?

English: I should sleep now.
Marathi: मला आता झोपायला हवं.

English: I should be looking handsome.
Marathi: मी देखणा (सुंदर) दिसायला पाहिजे.

English: I shouldn’t have said that.
Marathi: मी असे म्हणायला नको होते.

English: I should have known.
Marathi: मला माहित असायला हवं होत.

English: I should have known better.
Marathi: मला नीट कळायला हवं होतं.

English: I should say.
Marathi: मला म्हटलंच पाहिजे. / मी म्हणावे.

English: I should say that.
Marathi: मला हे सांगायलाच हवे. / मी असे म्हणायला हवे.

English: I should say nothing.
Marathi: मी काहीही बोलू नये.

English: I should say this.
Marathi: मी हे सांगायला हवे.

English: I should have to go.
Marathi: मला जायला हवे.

English: I should try my best.
Marathi: मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न केले पाहिजे.

English: I should come.
Marathi: मला यायलाच हवे. 

English: I should come to you.
Marathi: मला तुमच्याकडे यायलाच हवे. 

English: I should come and join you.
Marathi: मी येऊन तुमच्यात सामील व्हावे.

English: Then what is should do.
Marathi: मग काय केले पाहिजे? / मग काय करावे.

English: What I should call you?
Marathi: मी तुला काय बोलावू? / मी तुला काय म्हणू?

English: I should take leave of you.
Marathi: मी तुझा निरोप घेतला पाहिजे. / मी तुझी रजा घेतली पाहिजे.

English: I should have bought you flowers.
Marathi: मी तुला फुले विकत घ्यायला हवी होती.

English: I should call her.
Marathi: मी तिला फोन केला पाहिजे.

English: I should have known that game.
Marathi: मला तो खेळ माहित असावा.

English: I should buy a boat.
Marathi: मी एक बोट खरेदी करावी.

English: I should be mopping the floor.
Marathi: मला मजला पुसण्याची गरज आहे. / मला मजला पुसला पाहिजे.

English: I should be free.
Marathi: मी मोकळे (मुक्त) असले पाहिजे. / मी मुक्त व्हावे.

English: I should be sorry.
Marathi: मला माफ करावे.

English: I should be running.
Marathi: मला धावलेच पाहिजे.

English: In my next life, I should be yours.
Marathi: पुढच्या आयुष्यात मी तुझाच असायला हवं.

English: I should be there.
Marathi: मी तिथे असावे.

English: I should have to go.
Marathi: मी जायला पाहिजे. / मला जायला हवे.

English: I should have been there.
Marathi: मी तिथे असायला हवे होते.

English: I should have told you.
Marathi: मी तुला सांगायला हवे होते.

English: I should have informed you earlier.
Marathi: मी तुम्हाला आधीच कळवायला हवे होते.

English: I should have understood.
Marathi: मला समजायला हवे होते.

English: I should have hugged you tighter.
Marathi: मी तुला आणखी घट्ट मिठी मारायला हवी होती.

English: I should not have done that.
Marathi: मी तसे करायला नको होते.

English: I should not have said that.
Marathi: मी असे म्हणायला नको होते.

English: I should be proud.
Marathi: मला अभिमान वाटला पाहिजे.

English: I should be your lover.
Marathi: मला तुझा प्रियकर व्हायचे आहे. / मी तुझा प्रियकर असावा.

English: I should have been there.
Marathi: मी तिथे असायला हवे होते.

I should meaning in Marathi

Leave a Comment