I want this type of love | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I want this type of love meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= आय वांट दीस टाइप ऑफ़ लव

English: I want this type of love.
Marathi: मला या प्रकारचे प्रेम हवे आहे.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: I fall in love with you.
Marathi: मी तुझ्या प्रेमात पडलो आहे.

English: Need this love.
Marathi: या प्रेमाची गरज आहे.

English: I can’t stop falling in love with you.
Marathi: मी तुझ्या प्रेमात पडणे थांबवू शकत नाही.

English: I am in love with you.
Marathi: मी तुझ्या प्रेमात आहे.

English: I just love it.
Marathi: 1) मला केवळ ते आवडते. 2) मला फक्त ते आवडते.

English: I want this type of relationship.
Marathi: मला अशा प्रकारचे नाते हवे आहे. 

English: I still fall in love with you.
Marathi: मी अजूनही तुझ्या प्रेमात पडतो.

English: I want this love.
Marathi: मला हे प्रेम हवे आहे.

English: I need this love.
Marathi: मला हे प्रेम हवे आहे.

English: Who is your love?
Marathi: तुझे प्रेम कोण आहे?

English: I need this type of love.
Marathi: मला या प्रकारच्या प्रेमाची गरज आहे.

English: I want this type of girlfriend.
Marathi: मला अशी मैत्रीण हवी आहे.

English: Do what you love.
Marathi: तुम्हाला जे आवडते ते करा.

English: I love you forever.
Marathi: मी तुझ्यावर कायम प्रेम करतो.

English: If I know what love is it is because of you.
Marathi: 1) जर मला माहित असेल की प्रेम काय आहे ते तुझ्यामुळे आहे. 2) प्रेम म्हणजे काय हे मला माहीत असेल तर ते तुझ्यामुळेच आहे.

English: Every time I see you I fall in love all over again.
Marathi: 1) प्रत्येक वेळी जेव्हा मी तुला पाहतो तेव्हा मी पुन्हा प्रेमात पडतो. 2) प्रत्येक वेळी मी तुला पाहतो तेव्हा मी पुन्हा पुन्हा प्रेमात पडतो.

I want this type of love meaning in Marathi

Leave a Comment