I will come meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I will come meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘I will come’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

I will come’ चा उच्चार (pronunciation)= आय विल कम

I will come meaning in Marathi

‘I will come’ या इंग्रजी वाक्याचा मराठी अर्थ आहे, मी भविष्यात (Furure) तुमच्याकडे येईन किंवा मी तुमच्याकडे येणार आहे.

I will come- मराठी अर्थ
मी येईन
मी तिकडे येईन
येईल
मी तिकडे येणार आहे

I will come चे इतर उदाहरण (Examples)

English: I will come back.
Marathi: मी परत येईल |

English: I will come back to you.
Marathi: मी तुझ्याकडे परत येईन.

English: I will come tomorrow.
Marathi: मी उद्या येईन.

English: I will come tomorrow evening.
Marathi: मी उद्या संध्याकाळी येईन.

English: I will come tomorrow afternoon.
Marathi: मी उद्या दुपारी येईन.

English: I will come tomorrow morning.
Marathi: मी उद्या सकाळी येईन.

English: I will come to you.
Marathi: मी तुझ्याकडे येईन.

English: I will come to your house.
Marathi: मी तुझ्या घरी येईन.

English: I will come to your country.
Marathi: मी तुझ्या देशात येईन.

English: I will come to your country soon.
Marathi: मी लवकरच तुमच्या देशात येईन.

English: I will come tomorrow for an interview.
Marathi: मी उद्या मुलाखतीसाठी (interview) येईन.

English: I will come back later.
Marathi: मी नंतर परत येईन.

English: I will come to your office.
Marathi: मी तुमच्या कार्यालयात येईन.

English: Tomorrow I will come.
Marathi: उद्या मी येईन.

English: Tomorrow I will come to work.
Marathi: उद्या मी कामावर येईन.

English: Then I will come.
Marathi: मग मी येईन.

English: Then I will come to you.
Marathi: मग मी तुझ्याकडे येईन.

English: If I will come.
Marathi: जर मी तिथे आलो. / मी येईन तर.

English: Ok, I will come.
Marathi: ठीक आहे, मी येईन.

English: Whenever I will come.
Marathi: जेंव्हा येईन.

English: Definitely, I will come.
Marathi: नक्कीच, मी येईन.

English: Today I will come.
Marathi: आज मी येईन.

English: Today I will come late.
Marathi: आज उशिरा येईन.

English: Sure I will come.
Marathi: नक्की येईन.

English: Yes, I will come.
Marathi: होय, मी येईन.

English: Which time I will come.
Marathi: ज्या वेळेस मी येईन.

English: I will not come tomorrow.
Marathi: मी उद्या येणार नाही.

English: I will not come today.
Marathi: मी आज येणार नाही.

English: I will come soon.
Marathi: मी लवकरच येईन.

English: I will try to come.
Marathi: मी येण्याचा प्रयत्न करेन.

English: I will try to come early.
Marathi: मी लवकर येण्याचा प्रयत्न करेन.

English: I will come back soon.
Marathi: मी लवकरच परत येईन.

English: I will never come into your life.
Marathi: मी तुझ्या आयुष्यात कधीच येणार नाही.

English: I will not come.
Marathi: मी येणार नाही.

English: When I will come.
Marathi: मी येईन तेव्हा.

English: With you, I will not come.
Marathi: तुझ्याबरोबर, मी येणार नाही.

English: I will come on Monday.
Marathi: मी सोमवारी येईन.

English: I will not be able to come to the office today.
Marathi: मी आज ऑफिसला येऊ शकणार नाही.

English: I will come with you.
Marathi: मी तुझ्याबरोबर येईन.

English: I will come to school.
Marathi: मी शाळेत येईन.

English: I will come on next week Wednesday.
Marathi: मी पुढच्या आठवड्यात बुधवारी येईन.

English: I will be coming soon.
Marathi: मी लवकरच येणार आहे.

English: I will come there.
Marathi: मी तिथे येईन.

English: I will come there tomorrow.
Marathi: मी उद्या तिथे येईन.

English: Today I will not come.
Marathi: आज मी येणार नाही.

English: I will come running when you call my name.
Marathi: तू माझे नाव पुकारल्यावर मी धावत येईन.

English: I will come to you, Hanson.
Marathi: हॅन्सन, मी तुझ्याकडे येईन.

English: I will come to you like the first snow.
Marathi: पहिल्या बर्फाप्रमाणे मी तुझ्याकडे येईन.

English: I will come and bow down at your feet Lord Jesus.
Marathi: मी येईन आणि प्रभु येशू तुझ्या चरणी नतमस्तक होईल.

English: I will come like a thief in the night.
Marathi: मी रात्री चोरासारखा येईन.

I will come- synonyms

‘I will come’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

coming over there
i shall come
come up there
come out there
i am going

I will come- antonyms

‘I will come’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

stay
not coming

I will come meaning in Marathi

Leave a Comment