I will meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I will meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘I will’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

I will’ चा उच्चार (pronunciation)= आय वील 

I will meaning in Marathi

‘I will’ या इंग्रजी (English) वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘भविष्यात काहीतरी करायचं किंवा भविष्यात काहीतरी करण्याचा विचार दर्शवने’ |

I will- मराठी अर्थ
मी करेन
मी करीन
मी भविष्यात ते करत राहीन
मी भविष्यात करेन

I will चे इतर उदाहरणे (Examples)

English: I will survive.
Marathi: मी टिकून राहीन. / मी वाचेन.

English: I will always love you.
Marathi: मी नेहमी तुझ्यावर प्रेम करीन.

English: I will wait for you.
Marathi: मी तुझी वाट पाहीन.

English: I will remember you.
Marathi: मला तुझी आठवण येईल.

English: I will remember you forever.
Marathi: मी तुझी कायम आठवण ठेवीन.

English: I will remember your name.
Marathi: मला तुझे नाव आठवेल.

English: I will never forget you.
Marathi: मी तुला कधीही विसरणार नाही.

English: Yes, I will.
Marathi: हो मी करेन.

English: I will come.
Marathi: मी येईन.

English: I will come to you.
Marathi: मी तुझ्याकडे येईन.

English: I will try.
Marathi: मी प्रयत्न करेन.

English: I will go.
Marathi: मी जाईन.

English: I will go to sleep.
Marathi: मी झोपायला जाईन.

English: I will call you later.
Marathi: मी तुला नंतर कॉल करेन.

English: I will do this tomorrow.
Marathi: मी उद्या हे करेन.

English: I will call you back.
Marathi: मी तुला परत कॉल करेन.

English: I will come.
Marathi: मी येईन.

English: I will come to you.
Marathi: मी तुझ्याकडे येईन.

English: I will let you know.
Marathi: मी तुला कळवेन.

English: I will call you tomorrow.
Marathi: मी तुला उद्या फोन करतो.

English: I will do it.
Marathi: मी ते करेन.

English: I will do it for you.
Marathi: मी ते तुझ्यासाठी करीन.

English: I will try my best.
Marathi: मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन.

English: I will try my best for you.
Marathi: मी तुमच्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन.

English: I will do it.
Marathi: मी ते करेन.

English: I will be there.
Marathi: मी तिथे असेन.

English: I can and I will.
Marathi: मी करू शकते आणि करेन.

English: I will take it.
Marathi: मी ते घेईन.

English: I will take it as a compliment.
Marathi: मी ते कौतुक म्हणून घेईन.

English: I will check.
Marathi: मी तपासेन.

English: I will check and let you know.
Marathi: मी तपासून तुम्हाला कळवीन.

English: I will beat you.
Marathi: मी तुला मारीन. / मी तुला पराभूत करीन.

English: Ok, I will.
Marathi: ठीक आहे. मी करेन.

English: I will sue you.
Marathi: मी तुझ्यावर खटला भरेन.

English: I will pass.
Marathi: मी उत्तीर्ण होईन.

English: I will pass by the bridge.
Marathi: मी पुलावरून जाईन.

English: I will get you.
Marathi: मी तुला मिळवून देईन.

English: I will take your leave.
Marathi: मी तुझी रजा घेईन.

English: I will skin you.
Marathi: मी तुझी त्वचा सोलून काढीन. 

English: I will do the needful.
Marathi: मी आवश्यक ते करेन.

English: I will keep you posted.
Marathi: आम्ही तुम्हाला माहिती देत ​​राहू.

English: I will call you in a while.
Marathi: मी तुला थोड्या वेळाने कॉल करेन.

English: I will miss you.
Marathi: मला तुझी आठवण येईल.

English: I will gonna miss you.
Marathi: मला तुझी आठवण येईल.

English: I will always be with you.
Marathi: मी नेहमी तुझ्यासोबत असेन.

English: I will be on leave tomorrow.
Marathi: मी उद्या रजेवर आहे.

English: I will send it.
Marathi: मी पाठवीन.

English: I will send it tomorrow.
Marathi: मी उद्या पाठवीन.

English: I will give.
Marathi: मी देईन.

English: I will give you the money.
Marathi: मी तुला पैसे देईन.

English: I will teach you.
Marathi: मी तुला शिकवेन.

English: I will teach you how to swim.
Marathi: मी तुला पोहायला शिकवीन.

English: I will send you to Jesus.
Marathi: मी तुला येशूकडे पाठवीन.

I will meaning in Marathi

 

Leave a Comment