I would like to meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I would like to meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘I would like to’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

I would like to’ चा उच्चार (pronunciation)= आय वुड लाइक टू

I would like to meaning in Marathi

‘Would’ हा ‘Will’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘I would like to’ म्हणजे ‘मला आवडेल’.

I would like to- मराठी अर्थ
मला आवडेल
मला ते हवे आहे
मला हवी आहे
मी इच्छितो
मी इच्छितो की
मला पाहिजे आहे

I would like to ची उदाहरणे (Examples)

English: I would like to ask for your help.
Marathi: मला तुमची मदत मागायची आहे.

English: I would like to place an order.
Marathi: मला ऑर्डर द्यायची आहे.

English: I would like to draw your attention.
Marathi: मी तुमचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो.

English: I would like to make an appointment.
Marathi: मला भेटीची वेळ हवी आहे. / मला अपॉइंटमेंट घ्यायची आहे. 

English: I would like to inform you that.
Marathi: मी तुम्हाला ते कळवू इच्छितो.

English: I would like to come.
Marathi: मला यायला आवडेल.

English: I would like to come to you.
Marathi: मला तुमच्याकडे यायला आवडेल.

English: I would like to see you.
Marathi: मला तुला भेटायला आवडेल.

English: I would like to see you tomorrow.
Marathi: मला उद्या भेटायला आवडेल.

English: I would like to see you again.
Marathi: मला तुम्हाला पुन्हा भेटायला आवडेल.

English: I would like to see your picture.
Marathi: मला तुझे चित्र पहायचे आहे.

English: I would like to borrow it.
Marathi: मला ते उधार घ्यायचे आहे.

English: I would like to ask you if it is possible.
Marathi: मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की हे शक्य आहे का.

English: I would like to kindly ask you if it is possible.
Marathi: हे शक्य आहे का ते मला कृपया विचारायचे आहे.

English: I would like to make a reservation.
Marathi: मला आरक्षण करायचे आहे.

English: I would like to take leave.
Marathi: मला रजा घ्यायची आहे.

English: I would like to take this opportunity.
Marathi: मी ही संधी घेऊ इच्छितो.

English: I would like to take this opportunity to thank you.
Marathi: मी तुमचे आभार मानण्याची ही संधी घेऊ इच्छितो.

English: I would like to make sure.
Marathi: मला खात्री करायची आहे.

English: I would like to make a reservation for two.
Marathi: मला दोनजणा साठी आरक्षण करायचे आहे.

English: I would like to make a complaint.
Marathi: मला तक्रार करायची आहे.

English: I would like to take a day off on Friday.
Marathi: मला शुक्रवारी एक दिवस सुट्टी घ्यायची आहे.

English: I would like to thank you.
Marathi: मी तुमचे आभार मानू इच्छितो.

English: I would like to thank you for your help.
Marathi: तुमच्या मदतीबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो.

English: I would like to appreciate it.
Marathi: मला त्याचे कौतुक करायला आवडेल.

English: I would like to thank you in advance.
Marathi: मी तुमचे आगाऊ आभार मानू इच्छितो.

English: I would like to hear from you.
Marathi: मला तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल.

English: I would like to make a follow-up.
Marathi: मला पाठपुरावा करायचा आहे.

English: I would like to order a cheese pizza.
Marathi: मला चीज पिझ्झा ऑर्डर करायचा आहे.

English: I would like to express my gratitude.
Marathi: मी कृतज्ञता व्यक्त करू इच्छितो.

English: I would like to see it.
Marathi: मला ते बघायला आवडेल.

English: I would like to buy a hamburger.
Marathi: मला हॅम्बर्गर विकत घ्यायचा आहे.

English: I would like to know more.
Marathi: मला अधिक जाणून घ्यायचे आहे.

English: I would like to know you better.
Marathi: मला तुम्हाला चांगले जाणून घ्यायला आवडेल.

English: I would like to say.
Marathi: मला म्हणायचे आहे.

English: I would like to say something.
Marathi: मला काही सांगायचे आहे.

English: I would like to say that.
Marathi: मला असे म्हणायचे आहे.

English: I would like to say thank you.
Marathi: मला धन्यवाद म्हणायचे आहे.

English: I would like to be excluded from this narrative.
Marathi: मला या कथनातून वगळले पाहिजे.

English: I would like to enhance my strength.
Marathi: मला माझी ताकद वाढवायची आहे.

English: I would like to join.
Marathi: मला सामील व्हायला आवडेल.

English: I would like to join your team.
Marathi: मला तुमच्या टीममध्ये सामील व्हायला आवडेल.

English: I would like to go.
Marathi: मला जायला आवडेल.

English: I would like to go there.
Marathi: मला तिथे जायला आवडेल.

English: I would like to go with you.
Marathi: मला तुझ्यासोबत जायला आवडेल.

English: I would like to tell you.
Marathi: मी तुम्हाला सांगू इच्छितो.

English: I would like to tell you something.
Marathi: मला तुम्हाला काही सांगायचे आहे.

English: I would like to tell you that.
Marathi: मी तुम्हाला ते सांगू इच्छितो.

English: I would like to state that.
Marathi: मी ते सांगू इच्छितो.

English: I would like to speak.
Marathi: मला बोलायला आवडेल.

English: I would like to speak with you.
Marathi: मला तुमच्याशी बोलायला आवडेल.

English: I would like to speak English.
Marathi: मला इंग्रजी बोलायला आवडेल.

English: I would like to inform you that.
Marathi: मी तुम्हाला ते कळवू इच्छितो.

English: I would like to request you.
Marathi: मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो.

English: I would like to call.
Marathi: मला फोन करायचा आहे.

English: I would like to call you.
Marathi: मी तुम्हाला कॉल करू इच्छितो.

English: I would like to know.
Marathi: मला जाणून घ्यायला आवडेल.

English: I would like to bring this to your notice.
Marathi: मी हे तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.

English: I would like to bring this to your kind attention.
Marathi: मी हे तुमच्या लक्षांत आणू इच्छितो.

English: I would like to talk to you.
Marathi: मला तुमच्याशी बोलायचे आहे.

English: I would like to express my gratitude.
Marathi: मी कृतज्ञता व्यक्त करू इच्छितो.

English: I would like to inform you.
Marathi: मी तुम्हाला कळवू इच्छितो.

English: I would like to kindly inform you.
Marathi: मी तुम्हाला कृपया कळवू इच्छितो.

I would like to meaning in Marathi

 

Leave a Comment