Intellectual meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Intellectual meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Intellectual’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Intellectual’ चा उच्चार= इनटले᠎कचुअल, इन्टिलेक्चुअल, इनटले᠎क्चुअल

Intellectual meaning in Marathi

‘Intellectual’ म्हणजे उच्च विचार आणि ज्ञानाने संपन्न बुद्धिमान व्यक्ती.

1. अत्यंत विकसित बुद्धी असलेला एक शिकलेला व्यक्ती.

Intellectual- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
बुद्धिमान
बुद्धिजीवी
बौद्धिक व्यक्ती
बुद्धिमान मनुष्य
विचारवंत
चिन्तक 
adjective (विशेषण)
बुद्धि-संबंधित
बुद्धि विषयक
बौद्धिक
अति बुद्धिमान
ज्ञानाचा
कला, साहित्य, इ.मधील मर्मज्ञ
ज्याला बुद्धीची गरज लागते असा

Intellectual-Example

‘Intellectual’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही प्रकारांमध्ये कार्य करते.

‘Intellectual’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He was an intellectual person.
Marathi: ते एक बुद्धिमान व्यक्ती होते.

English: I don’t want to do intellectual work.
Marathi: मला बौद्धिक काम करायचे नाही.

English: Soon there will be a lack of philosophers and intellectuals in society.
Marathi: लवकरच समाजात तत्त्वज्ञ आणि विचारवंतांचा अभाव जाणवेल.

English: Intellectual persons are intelligent than non-intellectuals.
Marathi: बौद्धिक व्यक्ती बौद्धिक नसलेल्या लोकांपेक्षा बुद्धिमान असतात.

English: The intellectual conversation has happened between two scholars.
Marathi: दोन विद्वानांमध्ये बौद्धिक संभाषण झाले आहे.

English: His vast knowledge makes him an intellectual person.
Marathi: त्याचे अफाट ज्ञान त्याला बुद्धिमान व्यक्ति बनवते.

English: He always loves to discuss with intellectual persons.
Marathi: त्याला नेहमी बुद्धिजीवी व्यक्तींशी चर्चा करायला आवडते.

English: I met several highly intellectual people during my life.
Marathi: माझ्या आयुष्यात मी अनेक उच्च बुद्धिमान लोकांना भेटलो.

English: She loves to be surrounded by intellectual men.
Marathi: तिला बुद्धिमान पुरुषांनी वेढलेले आवडते.

English: Intellectuals believe themselves wiser than others.
Marathi: बुद्धिजीवी स्वतःला इतरांपेक्षा अधिक बुद्धिमान समजतात.

English: You are an intellectual boy, like your father.
Marathi: तू तुझ्या वडिलांसारखा बुद्धिमान मुलगा आहेस.

English: Intellectual stimulation is necessary for children.
Marathi: मुलांसाठी बौद्धिक उत्तेजना आवश्यक आहे.

‘Intellectual’ चे इतर अर्थ

intellectual-property- बौद्धिक संपदा

intellectual-property violation- बौद्धिक संपत्तीचे उल्लंघन

intellectual disability- बौद्धिक अपंगत्व

intellectual stimulation- बौद्धिक उत्तेजना

pseudo-intellectual- छद्म बौद्धिक

intellectual development- बौद्धिक विकास

intellectual ambition- बौद्धिक महत्वाकांक्षा

intellectual curiosity- बौद्धिक कुतूहल

intellectual stimulation- बौद्धिक उत्तेजना

intellectual ability- बौद्धिक क्षमता

intellectual rubbish- बौद्धिक कचरा

so-called intellectual- तथाकथित बौद्धिक

business intellectual- व्यवसाय बौद्धिक

overly intellectual- जास्त बौद्धिक

are you intellectual?- तू विचारवंत आहेस का?

female intellectual- बुद्धिमान महिला 

mental intellectual- मानसिक बौद्धिक

mild intellectual- सौम्य बौद्धिक

mild intellectual disability- सौम्य बौद्धिक अपंगत्व

liberal intellectual- उदार विचारवंत

intellectual person- बौद्धिक व्यक्ती

intellectual skills- बौद्धिक कौशल्ये

intellectual elite- बौद्धिक उच्चभ्रू

intellectual genius- बौद्धिक बुद्धिमत्ता

intellectually- बौद्धिक

intellectually stimulating- बौद्धिक उत्तेजक

intellectuality- बौद्धिकता

intellectual enterprise- बौद्धिक उपक्रम

anti-intellectual- बुद्धीविरोधी

anti-intellectualism- बुद्धीविरोधी

low intellectual- कमी बौद्धिक

intellectual knowledge- बौद्धिक ज्ञान

intellectual awakening- बौद्धिक प्रबोधन

intellectual property rights- बौद्धिक मालमत्ता अधिकार

intellectual process- बौद्धिक प्रक्रिया

resultant intellectual awakening- परिणामी बौद्धिक प्रबोधन

non-intellectual- बौद्धिक नसलेले

intellectual life- बौद्धिक जीवन

Intellectual pursuit- बौद्धिक शोध

‘Intellectual’ Synonyms-antonyms

‘Intellectual’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
academic
thinker
scholar
genius
sage
expert
mastermind
adjective (विशेषण)
cognitive
mental
rational
logical
intelligent
clever
well educated
knowledgeable
literary
erudite
learned
scholarly
enlightened
brainy
cerebral

‘Intellectual’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

stupid
illiterate
ignorant
uneducated
dunce
anti-intellectual
nonintellectual
unenlightened
dumb
foolish
unintelligent

 

Leave a Comment