Kindly meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Kindly meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Kindly’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Kindly’ चा उच्चार= काइन्‍डलि

Kindly meaning in Marathi

1. ‘Kindly’ म्हणजे विनम्रपणे, प्रेमाने विनंती करणे.

2. दयाळू आणि इतरांबद्दल सहानुभूती.

Kindly- मराठी अर्थ
adverb (क्रियापद)
कृपया
कृपापूर्वक
कृपा करून
मेहेरबानी करून
adjective (विशेषण)
दयाळू
कृपाळू
सह्रदय
प्रेमळ
आस्थावाइकपणे
दयाळूपणाने
दयेने प्रेरित झालेला

Kindly-Example

‘Kindly’ हे adverb (क्रियापद) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही रूपात कार्य करते.

‘Kindly’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Kindly acknowledge receipt of this email.
Marathi: कृपया या ईमेलची पावती स्वीकारा.

English: Kindly grant me leave for a week.
Marathi: कृपया मला एक आठवड्याची सुट्टी द्या.

English: Kindly grant me to leave.
Marathi: कृपया मला जाण्याची परवानगी द्या.

English: Kindly informed me when the doctor arrives.
Marathi: कृपया डॉक्टर आल्यावर मला कळवा.

English: The father is not looking kindly for his children.
Marathi: वडील आपल्या मुलांप्रती दयाळू दिसत नाहीत.

English: Kindly confirm the arrival date prior to two days for further arrangements.
Marathi: पुढील व्यवस्थेसाठी कृपया आगमन तारखेची दोन दिवस अगोदर पुष्टी करा.

English: Kindly wait, I will specify the information.
Marathi: कृपया प्रतीक्षा करा मी माहिती निर्दिष्ट करेन.

English: She offered food to poor people kindly.
Marathi: त्याने गरिबांना दयाळूपणे अन्न दिले.

English: Kindly write your contact number in the register for our record.
Marathi: कृपया आमच्या रेकॉर्डसाठी रजिस्टरमध्ये तुमचा संपर्क क्रमांक लिहा.

English: So kindly do the needful as early as possible.
Marathi: त्यामुळे कृपया आवश्यक ते काम लवकरात लवकर करा.

English: Kindly join us for the wedding of our beloved daughter and blessed her.
Marathi: कृपया आमच्या लाडक्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित राहा आणि तिला आशीर्वाद द्या.

English: Kindly ignore if already paid.
Marathi: कृपया आधीच पैसे दिले असल्यास दुर्लक्ष करा.

English: He always kindly help needy people.
Marathi: तो नेहमी गरजू लोकांना मदत करतो.

English: He speaks kindly with his patients.
Marathi: तो त्याच्या रुग्णांशी प्रेमळपणे बोलतो.

English: Kindly note that there are multiple mistakes in your article.
Marathi: कृपया लक्षात घ्या की तुमच्या लेखात अनेक चुका आहेत.

English: Kindly note that to this date, nobody contacted us.
Marathi: कृपया लक्षात घ्या की आजपर्यंत कोणीही आमच्याशी संपर्क साधला नाही.

English: Kindly do the needful at the earliest.
Marathi: कृपया आवश्यक ते लवकरात लवकर करा.

English: Kindly do the needful and oblige.
Marathi: कृपया आवश्यक ती कारवाई करा आणि उपकृत करा.

English: He doesn’t take kindly to criticism.
Marathi: तो टीकेला सहृदयपणे घेत नाही.

English: Kindly do the needful as soon as possible.
Marathi: कृपया शक्य तितक्या लवकर आवश्यक ते करा.

English: He kindly treats his colleagues.
Marathi: तो सहकाऱ्यांशी दयाळूपणे वागतो.

‘Kindly’ चे इतर अर्थ

kindly acknowledge- कृपया कबूल करा

kindly acknowledge the same- कृपया ते स्वीकारा, कृपया तेच मान्य करा

kindly acknowledge receipt- कृपया पावती स्वीकारा

kindly grant-  कृपया मंजूर करा, कृपया अनुदान द्या

Kindly grant me leave- कृपया मला रजा द्या

kindly share information- कृपया माहिती शेअर करा

kindly inform- कृपया कळवा

kindly inform me- कृपया मला कळवा

kindly provide- कृपया प्रदान करा

kindly provide us- कृपया आम्हाला प्रदान करा

kindly provide me- कृपया मला पुरवा

kindly confirm- कृपया पुष्टी करा

kindly confirm the same- कृपया याची पुष्टी करा

kindly confirm whether- कृपया याची पुष्टी करा

kindly oblige- कृपया कृपा करा, कृपा करा

please kindly- कृपया दयाळूपणाने

please kindly check- कृपया तपासा

kindly approve- कृपया मंजूर करा

kindly approve the same- कृपया तेच मंजूर करा

kindly approve it- कृपया ते मंजूर करा

kindly approve my timesheet- कृपया माझे टाइमशीट मंजूर करा

kindly request- कृपया विनंती

kindly requesting to you- आपणास विनंती आहे

kindly share- कृपया शेअर करा

kindly share your resume- कृपया आपला बायोडाटा शेअर करा

kindly share the said document with all- कृपया हा दस्तऐवज सर्वांसोबत शेअर करा

so kindly- खूप दयाळू

so kindly do the needful- म्हणून आवश्यक ते करा

I kindly request- मी नम्र विनंती करतो

I kindly request you- मी तुम्हाला विनंती करतो

kindly join- कृपया सामील व्हा

kindly join us- कृपया आमच्यात सामील व्हा

kindly join the meeting- कृपया सभेत सामील व्हा

kindly check- कृपया तपासा

kindly check it- कृपया ते तपासा

kindly revert- कृपया उत्तर द्या

kindly revert back- कृपया परत करा

kindly apologize- कृपया माफी मागा

kindly advice- कृपया सल्ला द्या, विनम्र सल्ला

kindly ignore- कृपया दुर्लक्ष करा

kindly ignore this- कृपया याकडे दुर्लक्ष करा

kindly ignore this message- कृपया या संदेशाकडे दुर्लक्ष करा

kindly hearted- दयाळू अंतःकरण

kindly request you- आपणास विनंती आहे

kindly note- कृपया लक्षात घ्या

kindly correlate clinically- कृपया वैद्यकीयदृष्ट्या सहसंबंधित करा

kindly do the needful- कृपया आवश्यक ते करा

kindly expedite- कृपया त्वरा करा

kindly attention- कृपया लक्ष द्या

kindly attention please- कृपया लक्ष द्या

kindly update- कृपया अद्यायावत करा

‘Kindly’ Synonyms-antonyms

‘Kindly’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

warmly
tenderly
helpfully
obligingly
affectionately
sympathetically
please
benevolent
kind-hearted
kind
compassionate
good-natured
humane
indulgent
genial
tender
lenient
amicable
affable
benignant
warm-hearted
considerate
graciously
caring
loving
tender-hearted
soft-hearted

‘Kindly’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unkind
harshly
cruel

Kindly meaning in Marathi

Leave a Comment