Leave meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Leave meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Leave’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Leave’ चा उच्चार= लीव़

Leave meaning in Marathi

‘Leave’ हा शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे वापरला जातो आणि तेव्हा त्याचा अर्थही वेगळा असतो.

1. जेव्हा एखाद्याला कामावर गैरहजर राहण्याची परवानगी दिली जाते, म्हणजे रजा मिळते, तेव्हा त्या रजेला इंग्रजीत ‘Leave’ म्हणतात.

English: Tomorrow I am on leave.
Marathi: उद्या मी सुट्टीवर आहे.

2. एखादी जागा सोडण्याची किंवा त्यागण्याची स्थिती दर्शवण्यासाठीही ‘Leave’ हा शब्द वापरला जातो.

English: I am leaving my house now.
Marathi: मी आता माझे घर सोडत आहे.

3. एखादे काम किंवा संस्था सोडणे किंवा कायमची सोडून देणे.

English: I am leaving this WhatsApp group.
Marathi: मी हा व्हॉट्सअप ग्रुप सोडत आहे.

4. काहीतरी सोडून देणे किंवा सोडून जाणे.

English: He left the property for me.
Marathi: त्याने माझ्यासाठी मालमत्ता सोडली.

English: Please, leave a message for me.
Marathi: कृपया, माझ्यासाठी एक संदेश सोडा.

5. एखाद्याला कायमचे सोडून देणे किंवा सोडून जाणे.

English: He left the city permanently.
Marathi: त्याने शहर कायमचे सोडले.

Leave- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
रजा
सुट्टी 
रजेवर
सोडणे
सोडा
गमन
परवानगी
संमती
verb (क्रियापद)
सोडणे
सोडून देणे
त्याग करणे
निघून जाणे
सोडून जाणे
प्रस्थान करणे
रवाना होणे

Leave-Example

‘Leave’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

‘Leave’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) Left आहे आणि याचा present tense (वर्तमान काळ) Leaving आहे.

‘Leave’ शब्दाचा plural noun (बहुवचन संज्ञा) Leave’s आहे.

‘Leave’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Application for leave of absence.
Marathi: अनुपस्थितीच्या रजेसाठी अर्ज.

English: Paid leave for new mothers.
Marathi: नवीन मातांसाठी सशुल्क रजा.

English: Never leave me alone.
Marathi: मला कधीही एकटे सोडू नका.

English: Please, never leave me again alone.
Marathi: कृपया, मला पुन्हा कधीही एकटे सोडू नका.

English: I am on leave today and tomorrow.
Marathi: मी आज आणि उद्या रजेवर आहे.

English: Leave me alone, please.
Marathi: कृपया मला एकटे राहू द्या.

English: Leave all books on the table before entering the exam room.
Marathi: परीक्षा कक्षात जाण्यापूर्वी सर्व पुस्तके टेबलावर ठेवा.

English: Leave no stone unturned.
Marathi: कोणतीही कसर सोडू नका.

English: Because of illness, he was granted leave.
Marathi: आजारपणामुळे त्यांना रजा मंजूर करण्यात आली होती.

English: I am leaving soon.
Marathi: मी लवकरच निघणार आहे.

English: Please don’t leave me like this.
Marathi: प्लीज मला असं सोडून जाऊ नकोस.

English: Just leave it at the door.
Marathi: फक्त दारात सोडा.

English: Just leave it to me.
Marathi: ते फक्त माझ्यावर सोडा.

English: Shall I leave the window open?
Marathi: मी खिडकी उघडी ठेवू का?

English: Once I leave the relationship, I don’t care about anybody.
Marathi: एकदा नातं सोडलं की मला कोणाचीच पर्वा नाही.

English: May I leave the room?
Marathi: मी खोली सोडू का?

English: Today I am on leave.
Marathi: आज मी सुट्टीवर आहे.

English: Can I leave this here?
Marathi: मी हे इथे सोडू शकतो का?

English: I am now leaving for office.
Marathi: मी आता ऑफिसला निघत आहे.

English: He left home early morning.
Marathi: तो पहाटे घरून निघाला.

‘Leave’ चे इतर अर्थ

privilege leave- विशेषाधिकार रजा

paternity leave- पितृत्व रजा

casual leave- प्रासंगिक रजा

casual leave application- प्रासंगिक रजेचा अर्ज

commuted leave- बदली रजा

maternity leave- प्रसूती रजा

preparatory leave- तयारीची रजा

bereavement leave- शोक रजा

sabbatical leave- अध्ययन रजा, अभ्यास रजा

sick leave- वैद्यकीय रजा

sick leave certificate- आजारी रजा प्रमाणपत्र

sick leave today- आज आजारी रजा

compensatory leave- भरपाई रजा

application for leave- रजेसाठी अर्ज

paid leave- पगारी रजा

never leave me- मला कधीही सोडू नका

never leave me behind- मला कधीही मागे सोडू नका

earned leave- अर्जित रजा

leave encashment- रजेच्या बदल्यात रोख पेमेंट, रोख रक्कम सोडा

i am on leave- मी रजेवर आहे

i am on leave today- मी आज रजेवर आहे

leave relationship- संबंध सोडा

leave me alone- मला एकटे सोडा

leave me alone now- आता मला एकटे सोड

leave without pay- पगाराशिवाय रजा

leave availed- रजा घेतली

leave application- रजा अर्ज

compassionate leave- अनुकंपा रजा

leave out- सोडा

leave out all the rest- बाकी सर्व सोडून दे

leave of absence- अनुपस्थितीत सोडून

leave off- सोडा

i leave this group- मी हा गट सोडतो

i am leaving my house- मी माझे घर सोडत आहे

annual leave- वार्षिक सुट्टी

annual leave entitlement- वार्षिक रजेचा हक्क

annual leave balance- वार्षिक रजा शिल्लक

wreck everyone and leave- सर्वांचा नाश करा आणि निघून जा

I am leaving- मी जातोय

please leave me- कृपया मला सोडा

please don’t leave me- कृपया मला सोडून जाऊ नका

post-retirement leave- निवृत्तीनंतरची रजा

lien leave- ग्रहणाधिकार रजा, धारणाधिकार रजा

station leave- स्टेशन सोडण्याची परवानगी

just leave- निघून जा

just leave it- सोडून दे

just leave it there- फक्त तिथेच सोडा

today leave- आज रजा

you leave it- तू ते सोड

shall i leave- मी सोडू का?

school leave- शाळेला सुट्टी

leave letter- रजा पत्र

once I care, I don’t leave- एकदा काळजी घेतली की मी सोडत नाही

leave a legacy- एक वारसा सोडा

leave me- मला सोड

compassionate leave- अनुकंपा रजा, सहानुभूति रजा

once I leave- मी निघून गेल्यावर

may I leave- मी सोडू शकतो

when I care, I don’t leave- जेव्हा मी काळजी घेतो तेव्हा मी सोडत नाही

leave not due- अदेय रजा, अनर्जित रजा, थकबाकी सोडू नका

leave of absence- अनुपस्थितीत रजा

leave behind- मागे सोडणे

leave entitlement- हक्क सोडा

grant leave- रजा मंजूर करा

can I leave- मी जाउ शकतो का?

can I leave now?- मी आता निघू शकतो का?

don’t leave- सोडू नका

nothing leaves- काहीही सोडत नाही

special leave- विशेष रजा

applied for leave- रजेसाठी अर्ज केला

take leave- रजा घेणे

take leave tomorrow- उद्या सुट्टी घे

parental leave- पालकांची रजा

leave to appeal- अपील करण्यास सोडा

leave to defend- बचाव करण्यासाठी सोडा

leave of the court- न्यायालयाची रजा

leave to proceed- पुढे जाण्यासाठी सोडा

‘Leave’ Synonyms-antonyms

‘Leave’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
leave of absence
sabbatical
recess
time off
vacation
holiday
permission
allowance
authorization
sanction
approval
permit
assent
consent
break
verb (क्रियापद)
quit
abandon
evacuate
give up
vacate
check out
run away from
do a bunk
pull out of
get out of

‘Leave’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

workday
arrive
come
disagreement
disapproval
stay
prohibition
denial

Leave meaning in Marathi

Leave a Comment