Literally meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Literally meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Literally’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Literally’ चा उच्चार (pronunciation)= लिटरअली

Literally meaning in Marathi

अनेकदा आपण ‘literally’ शब्दशः अर्थ लावण्यासाठी वापरतो.

‘Literally’ चे साधारणपणे तीन अर्थ होतात.

1. ‘Literally’ म्हणजे तुम्ही वापरत असलेल्या शब्दांचा नेमका (exact) आणि अगदी वास्तविक (factual) अर्थ, मूलभूत अर्थ.

English: Japanese traditional dress ‘kimono’ literally means a ‘thing to wear.
Marathi: जपानी पारंपारिक पोशाख ‘किमोनो’ चा शब्दशः अर्थ आहे ‘परिधान करण्याची गोष्ट.

2. जेव्हा एखादी गोष्ट आश्चर्यकारक असते तेव्हा आम्ही ‘literally’ वापरतो आणि आम्हाला ते सत्य आहे यावर जोर (emphasize) द्यायचा असतो आणि त्यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही असे सांगायचे असते.

English: Planet Earth is literally home to 8.7 million species.
Marathi: ग्रह पृथ्वी अक्षरशः 8.7 दशलक्ष प्रजातींचे घर आहे.

3. Informal (अनौपचारिक): एखाद्या गोष्टींची अतिशयोक्ती करण्यासाठी आपण ‘literally’ हा शब्द वापरतो.

English: I am so hungry I could literally eat a horse.
Marathi: मला इतकी भूक लागली आहे की मी अक्षरशः घोडा खाऊ शकतो.

Literally- Adverb (क्रियाविशेषण)
अक्षरशः
शब्दशः
वास्तवात
खरोखरच
खरं तर

Literally-Example

‘Literally’ हा शब्द adverb (क्रियाविशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Literally’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: I had the operator who literally traced the wire just from seeing the switchboard.
Marathi: माझ्याकडे ऑपरेटर होता ज्याने स्विचबोर्ड पाहून अक्षरशः वायर शोधून काढली.

English: We fought over her affections, literally.
Marathi: आम्ही खरोखरच तिच्या प्रेमासाठी लढलो.

English: These are stories that are not literally true.
Marathi: या अशा कथा आहेत ज्या अक्षरशः सत्य नाहीत.

English: They literally meant, tenants.
Marathi: त्यांचा शब्दशः अर्थ होता, भाडेकरू.

English: They took it literally.
Marathi: ते त्यांनी अक्षरश: घेतले. / ते त्यांनी शब्दश: घेतले.

English: They literally build the nation.
Marathi: ते अक्षरशः राष्ट्र घडवतात.

English: It literally means desert dweller.
Marathi: याचा शब्दशः अर्थ वाळवंटात राहणारा असा होतो.

English: It literally means without oxygen.
Marathi: याचा शब्दशः अर्थ ऑक्सिजनशिवाय असा होतो.

English: He literally ran away from me.
Marathi: तो अक्षरशः माझ्यापासून पळून गेला.

English: He literally was at death.
Marathi: तो अक्षरशः मरणासन्न होता.

English: He’s literally sitting on a throne.
Marathi: तो अक्षरशः सिंहासनावर बसला आहे.

English: She literally made my day.
Marathi: तिने अक्षरशः माझा दिवस बनवला.

English: She is literally the cutest.
Marathi: ती अक्षरशः सर्वात गोंडस आहे. / ती खरोखरच सर्वात गोंडस आहे.

English: He is literally the best.
Marathi: तो अक्षरशः सर्वोत्कृष्ट आहे.

English: She is literally a goddess.
Marathi: ती अक्षरशः देवी आहे.

English: She copied the manuscript literally.
Marathi: तिने हस्तलिखित अक्षरशः कॉपी केले. / तिने  हस्तलिखित शब्दशः कॉपी केले.

English: This literally made me cry.
Marathi: यामुळे मला अक्षरश: रडू आले.

English: This literally gave me goosebumps.
Marathi: याने मला अक्षरशः अंगावर रोमांच दिला.

English: This literally made my day.
Marathi: यामुळे माझा दिवस अक्षरशः बनला.

English: This literally happened to me.
Marathi: हे अक्षरशः माझ्या बाबतीत घडले.

English: We literally live on a floating rock.
Marathi: आम्ही अक्षरशः तरंगत्या खडकावर राहतो.

English: I literally feel like my heart is broken.
Marathi: मला अक्षरशः माझे हृदय तुटल्यासारखे वाटते.

English: I literally feel it.
Marathi: मला ते अक्षरशः जाणवते.

English: I literally feel that.
Marathi: मला ते अक्षरशः जाणवते.

English: But he took it literally when I said go to hell.
Marathi: पण मी नरकात जा म्हटल्यावर त्याने ते अक्षरशः घेतले.

English: He took it literally.
Marathi: त्यांनी ते अक्षरशः घेतले. / त्यांनी ते शब्दशः घेतले

English: Someone who is literally short-sighted.
Marathi: अक्षरशः अदूरदृष्टी असलेला कोणीतरी. / कोणीतरी जो प्रत्यक्षात अदूरदर्शी आहे.

English: I was literally thinking about you.
Marathi: मी अक्षरशः तुझ्याबद्दल विचार करत होतो.

English: I was literally shocked.
Marathi: मला अक्षरशः धक्काच बसला.

English: I was literally blown away.
Marathi: मी अक्षरश: भडकले होते.

English: I was literally shivering with cold.
Marathi: थंडीने मी अक्षरश: थरथर कापत होतो.

English: They are literally the small and oldest type of cell.
Marathi: ते अक्षरशः लहान आणि सर्वात जुने प्रकारचे सेल (कोठडी) आहेत.

English: There is literally no point in living.
Marathi: जगण्यात अक्षरशः अर्थ नाही.

English: There is literally no one I don’t hate.
Marathi: मी तिरस्कार करत नाही असा अक्षरशः कोणीही नाही.

English: There is literally no food in my house.
Marathi: माझ्या घरात अक्षरशः अन्न नाही.

English: There is literally nothing to do.
Marathi: अक्षरशः करण्यासारखे काही नाही.

English: There is literally nothing to eat.
Marathi: खायला अक्षरशः काहीच नाही. 

English: He literally went out for tobacco and never came back.
Marathi: तो अक्षरशः तंबाखूसाठी बाहेर पडला आणि परत आलाच नाही.

People also search for

literally perfect= अक्षरशः परिपूर्ण, खरोखर परिपूर्ण

literally no one me= अक्षरशः मी कोणी नाही, खरोखर मी कोणी नाही

literally no one= अक्षरशः कोणीही नाही, खरोखर कोणी नाही

literally crying= अक्षरशः रडत आहे

literally speaking= शब्दशः बोलणे

literally me= अक्षरशः मी

literally obsessed with this song= या गाण्याने अक्षरशः वेड लावले, खरच ह्या गाण्याचे वेड

literally mean= शब्दशः अर्थ

quite literally= अगदी अक्षरशः

when you take things literally= जेव्हा तुम्ही गोष्टी अक्षरशः घेता

not literally= शब्दशः नाही

don’t take it literally= शब्दशः घेऊ नका

literally sorry= अक्षरशः क्षमस्व, खरोखर माफ करा, खरच माफ करा

literally dying= अक्षरशः मरत आहे, खरोखर मरत आहे

literally obsessed= अक्षरश: वेड, खरोखर उत्कट

literally and figuratively= शब्दशः आणि लाक्षणिक अर्थाने

literally true= अक्षरशः खरे

i was literally crying= मी अक्षरशः रडत होतो

like literally= अक्षरशः जसे, खरोखर सारखे

Literally-Synonyms

‘Literally’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

exactly
actually
word for word
line for line
precisely
truly
in fact
indeed
in actuality
in reality
verbatim
accurately
neither more nor less
to the letter
strictly
rigorously
closely
completely
unerringly
Literally-Antonyms

‘Literally’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

loosely
figuratively
metaphorically
doubtfully

Literally meaning in Marathi

Leave a Comment