Many more meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Many more meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Many more’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Many more’ चा उच्चार (pronunciation)= मेनी मोअर

Many more meaning in Marathi

‘Many more’ या इंग्रजी (English) वाक्याचा मराठी अर्थ आहे, ‘साधारण पेक्षा खूप जास्त’.

Many more- मराठी अर्थ
खूप काही
अजून खूप
अजून बरेच
आणखी अनेक
अजून अनेक
अजून कितीतरी

Many more चे इतर उदाहरण (Examples)

English: Many more years to come.
Marathi: अजून बरीच वर्षे बाकी आहेत.

English: Many more years to go.
Marathi: अजून बरीच वर्षे जायची आहेत.

English: Many more miles to go.
Marathi: अजून बरेच मैल जायचे आहेत.

English: One down, many more to go.
Marathi: एक गेला, अजून बरेच जण जायचे आहे.

English: Few many more days to go.
Marathi: अजून थोडे दिवस बाकी आहेत.

English: How many more to go?
Marathi: अजून किती जायचे आहे?

English: Still, many more to go.
Marathi: अजून बरेच काही जायचे आहे.

English: Many more are yet to come.
Marathi: अजून बरेच येणे बाकी आहे.

English: Many more laurels are to come.
Marathi: आणखी अनेक गौरव प्राप्त होणार आहेत.

English: Many more successes to come.
Marathi: अजून बरेच यश मिळायचे आहे.

English: Many more happy returns of the day.
Marathi: या दिवसाचं खूप खूप अभिनंदन.

English: Many more candles to blow.
Marathi: अजून अनेक मेणबत्त्या फुंकायच्या आहेत.

English: Many more years of togetherness.
Marathi: अजून बरीच वर्षे एकत्र.

English: How many more days until Christmas.
Marathi: नाताळला अजून किती दिवस.

English: How many more hours until Christmas.
Marathi: ख्रिसमस पर्यंत अजून किती तास आहेत.

English: Many more days until Easter.
Marathi: इस्टर पर्यंत अजून बरेच दिवस.

English: How many more days until Halloween.
Marathi: हॅलोविन पर्यंत अजून किती दिवस.

English: How many more days until school ends.
Marathi: शाळा संपायला अजून किती दिवस.

English: How many more days until 2022.
Marathi: 2022 पर्यंत अजून किती दिवस.

English: How many more days of school?
Marathi: अजून किती दिवस शाळा?

English: Many more liters.
Marathi: आणखी बरेच लिटर.

English: Many more times.
Marathi: अजून कितीतरी वेळा.

English: Many more will have to suffer.
Marathi: आणखी अनेकांना त्रास सहन करावा लागणार आहे.

English: Many more will have to die.
Marathi: अजून अनेकांना मरावे लागेल.

English: Many more years.
Marathi: अजून बरीच वर्षे.

English: Many more congratulations.
Marathi: अजून खूप अभिनंदन.

English: Wish you many more.
Marathi: तुम्हाला अजून खूप शुभेच्छा.

English: Wish you many more happy birthdays.
Marathi: तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.

English: Many more are yet to come.
Marathi: अजून बरेच येणे बाकी आहे.

English: May you have many more.
Marathi: तुम्हाला आणखी बरेच काही मिळू दे.

English: Cheers to many more.
Marathi: आणखी अनेकांना शुभेच्छा.

English: Wishing you many more candles to blow.
Marathi: तुम्हाला आणखी अनेक मेणबत्त्या फुंकण्यासाठी शुभेच्छा.

English: Here is too many more.
Marathi: येथे बरेच काही आहे.

English: May you live many more.
Marathi: तू अजून खूप जगू दे.

English: Many more to come.
Marathi: अजून बरेच काही येणार आहेत.

English: Many more things.
Marathi: अजून बऱ्याच गोष्टी.

Many more-Synonyms

‘Many more’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

much more
lot more
far more
significantly more
considerably more
substantially more
far greater
many other

Many more-Antonyms

‘Many more’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

far less
insufficient
inadequate
much less
little

Many more meaning in Marathi

Leave a Comment