Meaning of Bliss in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Meaning of Bliss in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Bliss’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Bliss’ चा उच्चार= ब्लिस

Meaning of Bliss in Marathi

‘Bliss’ म्हणजे परम आनंदाची किंवा पूर्ण सुखाची अवस्था.

1. सर्व सुखांत श्रेष्ठ किंवा असा निष्कलंक आनंद ज्यातून मनाला परम आनंद प्राप्त होतो.

2. मोक्षाचा आनंद.

3. आध्यात्मिक आनंद.

Bliss- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
सर्वोच्च आनंद
परमानंद
परम आनंद
आनंद
धन्यता
कल्याण

Bliss-Example

‘Bliss’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Bliss’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) Blissed आणि present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) Blissing आहे.

‘Bliss’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I have abundant bliss in my spiritual life.
Marathi: माझ्या आध्यात्मिक जीवनात मला भरपूर आनंद आहे.

English: Anyone can set the goal of living in bliss.
Marathi: आनंदात जगण्याचे ध्येय कोणीही ठरवू शकतो.

English: Achievements bring bliss in life.
Marathi: उपलब्धी जीवनात आनंद आणतात.

English: Marital bliss is not a permanent one.
Marathi: वैवाहिक आनंद हा कायमस्वरूपी नसतो.

English: The definition of bliss is different for every person.
Marathi: आनंदाची व्याख्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळी असते.

English: Serving the nation till my last breath is a complete bliss for me.
Marathi: माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत देशाची सेवा करणे हा माझ्यासाठी पूर्ण आनंद आहे.

English: Helping needy people is sheer bliss for me.
Marathi: गरजू लोकांना मदत करणे हा माझ्यासाठी निखळ आनंद आहे.

English: Wedded bliss is absolutely new experience for me.
Marathi: लग्नाचा आनंद हा माझ्यासाठी अगदी नवीन अनुभव आहे.

English: Her love spread bliss in my life.
Marathi: तिच्या प्रेमाने माझ्या आयुष्यात आनंद पसरवला.

English: He helped thousands of people live a life of bliss.
Marathi: त्याने हजारो लोकांना आनंदाचे जीवन जगण्यास मदत केली.

English: Bliss is an essential essence in life.
Marathi: आनंद हा जीवनातील एक आवश्यक तत्व आहे.

English: Every human loves to live in bliss.
Marathi: प्रत्येक माणसाला आनंदात जगायला आवडते.

English: Every human has the potential to live in divine bliss through meditation.
Marathi: ध्यानाद्वारे दैवी आनंदात जगण्याची क्षमता प्रत्येक मानवामध्ये आहे.

English: Marital bliss is missing from my life.
Marathi: वैवाहिक आनंद माझ्या आयुष्यातून हरवला आहे.

English: Drinking hot coffee on cold days is sheer bliss.
Marathi: थंडीच्या दिवसात गरम कॉफी पिणे म्हणजे निखळ आनंद असतो.

English: I felt bliss when she kissed me.
Marathi: तिने माझे चुंबन घेतले तेव्हा मला आनंद झाला.

English: Bliss is an emotion that resides in every human.
Marathi: आनंद ही एक भावना आहे जी प्रत्येक माणसामध्ये असते.

English: We are fully living in bliss.
Marathi: आम्ही पूर्णपणे आनंदात जगत आहोत.

English: Buddhist monks teach about enlightenment and bliss.
Marathi: बौद्ध भिक्खू ज्ञान आणि आनंदाबद्दल शिकवतात.

English: I live life in bliss for 365 days of the year.
Marathi: मी वर्षातील ३६५ दिवस आनंदात जगतो.

‘Bliss’ चे इतर अर्थ

eternal bliss- शाश्वत आनंद, अविनाशी आनंद

bliss up- आनंद

celestial bliss- स्वर्गीय आनंद, दैवी आनंद

bliss girl- आनंदी मुलगी

ignorance is bliss- अज्ञानतेत सुख आहे, अज्ञानतेत आनंद आहे

bliss of solitude- एकटेपणाचा आनंद

bar of bliss- आनंदाची पट्टी

bliss of soul- आत्म्याचा आनंद

bliss of liberation- मुक्तीचा आनंद

bliss you- तुम्हाला आनंद द्या

rejoice in the bliss of infinity- अनंतकाळच्या आनंदात आनंद करा

blissfulness- परमानंद, आनंद, परमसुख

blissful- आनंदी, अतिसुखी

blissfully- आनंदाने, अत्यानंदाने

pure bliss- शुद्ध आनंद

divine bliss- दैवी आनंद

blissful memories- आनंददायी आठवणी

sheer bliss- निखळ आनंद, खरा आनंद

feeling blissful- आनंदी वाटत आहे

marital bliss- वैवाहिक आनंद

domestic bliss- घरगुती आनंद

full bliss- पूर्ण आनंद

true bliss- खरा आनंद

heavenly bliss- स्वर्गीय आनंद

blissful life- आनंदी जीवन

blissful morning- आनंदी सकाळ

abundant bliss- भरपूर आनंद

bliss of nirvana- निर्वाणाचा आनंद

sigh of bliss- आनंदाचा उसासा

absolute bliss- पूर्ण आनंद, सर्वोच्च आनंद

sense of bliss- आनंदाची भावना

achieved bliss- आनंद प्राप्त केला

bliss occurs- आनंद होतो

complete bliss- पूर्ण आनंद

conjugal bliss- वैवाहिक आनंद

everlasting bliss- चिरंतन आनंद

inert bliss- निष्क्रिय आनंद

fairytale bliss- परीकथा आनंद

follow your bliss- आपल्या आनंदाचे अनुसरण करा

wedded bliss- वैवाहिक आनंद

nuptial bliss- लग्नाचा आनंद

my bliss- माझा आनंद

evening bliss- संध्याकाळचा आनंद

‘Bliss’ Synonyms-antonyms

‘Bliss’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

joy
happiness
pleasure
gladness
euphoria
delight
ecstasy
beatitude
blessedness
elation
rapture

‘Bliss’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unhappiness
misery
sadness
sorrow
depression
woe
hell

Meaning of Bliss in Marathi

Leave a Comment