meaning of Grateful in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

meaning of grateful in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Grateful’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Grateful’ चा उच्चार= ग्रेटफूल 

meaning of Grateful in Marathi

‘Grateful’ म्हणजे एखाद्याबद्दल कृतज्ञ असणे किंवा त्याने केलेल्या उपकारा बद्दल आभारी असणे.

1. मिळालेल्या एखाद्या गोष्टीबद्दल किंवा मदतीसाठी कौतुक दाखवणे.

2. एखाद्याने केलेल्या कामा बद्दल आभारी असणे.

Grateful- मराठी अर्थ
आभारी
कृतज्ञ
आभारी असणे
ऋणी असणे
उपकार व्यक्त करणारा

Grateful-Example

‘Grateful’ शब्द एक adjective (विशेषण) है |

‘Grateful’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I am very grateful to you.
Marathi: मी तुमचा खूप आभारी आहे.

English: Be grateful to God for what you have.
Marathi: तुमच्याकडे जे आहे त्याबद्दल देवाचे कृतज्ञ रहा.

English: I am grateful to you, sir.
Marathi: सर, मी तुमचा ऋणी आहे.

English: I would be grateful to you.
Marathi: मी तुमचा ऋणी राहीन.

English: I would be grateful to you if you help me.
Marathi: तुम्ही मला मदत केल्यास मी तुमचा आभारी राहीन.

English: I would be grateful if you could assist me.
Marathi: आपण मला मदत करू शकल्यास मी कृतज्ञ होईल.

English: I am grateful to the eyes for that I can see.
Marathi: मी ज्या डोळ्यांनी पाहू शकतो त्यांच्या बद्दल मी कृतज्ञ आहे.

English: I am grateful to my wife for supporting me in a difficult situation.
Marathi: कठीण परिस्थितीत मला साथ दिल्याबद्दल मी माझ्या पत्नीचा आभारी आहे.

English: Just be grateful for what you have.
Marathi: तुमच्याकडे जे आहे त्याबद्दल कृतज्ञ रहा.

English: I am grateful to my parents.
Marathi: मी माझ्या पालकांची ऋणी आहे.

English: Grateful for you helping me.
Marathi: तुम्ही मला मदत केल्याबद्दल आभारी आहे.

English: Grateful for your support.
Marathi: तुमच्या पाठिंब्याबद्दल आभारी आहे.

English: Forever grateful to God for this beautiful world.
Marathi: या सुंदर जगासाठी देवाचे सदैव ऋणी राहा.

English: I am so grateful to you.
Marathi: मी तुमचा खूप आभारी आहे.

English: I will be grateful for that.
Marathi: त्याबद्दल मी कृतज्ञ राहीन.

English: Always grateful for everything.
Marathi: प्रत्येक गोष्टीसाठी नेहमी कृतज्ञ.

English: Be grateful to good people and say god is great.
Marathi: चांगल्या लोकांबद्दल कृतज्ञ रहा आणि देव महान आहे असे म्हणा.

‘Grateful’ चे इतर अर्थ

I am grateful- मी आभारी आहे

grateful to you- तुमचे आभारी आहे

grateful for you- तुमच्यासाठी कृतज्ञ, तुमच्यासाठी आभारी 

forever grateful- कायमचे कृतज्ञ, कायमचे आभारी

I would be grateful- मी कृतज्ञ असेन, मी आभारी असेन

very grateful- खूप कृतज्ञ, खूप आभारी

eternally grateful- सदैव कृतज्ञ, सदैव आभारी

grateful heart- कृतज्ञ हृदय, आभारी हृदय

be ungrateful- कृतघ्न व्हा, आभारी व्हा

feeling grateful- कृतज्ञ वाटत आहे

I am grateful to have you- मी तुमचा आभारी आहे

obsessively grateful- उत्कटतेने कृतज्ञ, उत्कटतेने आभारी

beyond grateful- कृतज्ञतेच्या पलीकडे, आभाराच्या पलीकडे

grateful thanks- कृतज्ञ धन्यवाद

always grateful- नेहमी आभारी, नेहमी कृतज्ञ

grateful love- कृतज्ञ प्रेम, आभारी प्रेम

grateful pic- कृतज्ञ चित्र, आभारी चित्र

grateful personality- कृतज्ञ व्यक्तिमत्व, आभारी व्यक्तिमत्व

I am humbled and grateful- मी नम्र आणि कृतज्ञ आहे

be obsessively grateful- मनापासून कृतज्ञ रहा, मनापासून आभारी रहा

I would be grateful- मी कृतज्ञ असेन, मी आभारी असेन

I am so grateful- मी खूप कृतज्ञ आहे, मी खूप आभारी आहे

I will be grateful- मी कृतज्ञ राहीन, मी आभारी राहीन

I am very grateful- मी खूप कृतज्ञ आहे, मी खूप आभारी आहे

immensely grateful- अत्यंत आभारी, अत्यंत कृतज्ञ

Be grateful and say alhamdulillah- कृतज्ञ व्हा आणि अल्हमदुलिल्लाह म्हणा

grateful year- कृतज्ञ वर्ष

grateful girl- कृतज्ञ मुलगी, आभारी मुलगी

being grateful- कृतज्ञ असणे, आभारी असणे

gratefully- कृतज्ञतापूर्वक, आभारपूर्वक

ungrateful- तापदायक, कृतघ्न

ungrateful person- कृतघ्न व्यक्ती

‘Grateful’ Synonyms-antonyms

‘Grateful’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

thankful
obliged
indebted
beholden
pleased
gratified
appreciative

‘Grateful’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ungrateful
thankless
unappreciative
rude
abusive

 

Leave a Comment