Negotiation meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Negotiation meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Negotiation’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Negotiation’ चा उच्चार= निगोशिएश्‌न

Negotiation meaning in Marathi

‘Negotiation’ म्हणजे अशी वाटाघाटीची प्रक्रिया ज्यात दोन किंवा अधिक पक्षांचा सहभाग असतो आणि त्या वाटाघाटीत त्यांच्याशी संबधित किंवा विवादित मुद्द्यांचा समावेश असतो. या बोलणीत सामील झालेले लोक त्यांच्याशी संबंधीत किंवा वादग्रस्त मुद्द्यांवर काही निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतात. 

Negotiation- मराठी अर्थ
बोलणी करणे
वाटाघाटी
बोलणी

Negotiation-Example

‘Negotiation’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे आणी याचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Negotiation’s आहे.

‘Negotiation’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: After a long negotiation process, both parties agreed on the final deal.
Marathi: दीर्घ वाटाघाटी प्रक्रियेनंतर, दोन्ही पक्षांनी अंतिम करारावर सहमती दर्शविली.

English: Employees call for strike after the salary negotiation meeting is failed with the employer.
Marathi: नियोक्ताशी पगाराची वार्ता बैठक अयशस्वी झाल्यावर कर्मचार्‍यांनी संपाची हाक दिली.

English: His negotiation skill is almost faultless so he convinces the client with less effort.
Marathi: त्याचे बोलणी करण्याचे कौशल्य जवळजवळ परिपूर्ण आहे म्हणून ते कमी प्रयत्न करूनही ग्राहकांना आश्वासीत करतात.

English: Usually, Negotiation starts with a proposal and is finally finished with the agreement.
Marathi: सहसा, वाटाघाटी एखाद्या प्रस्तावापासून सुरू होते आणि शेवटी करारासह समाप्त होते.

English: The deal is failed on point of the price negotiation between buyer and seller.
Marathi: खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात किंमतीच्या वाटाघाटीच्या मुद्द्यावर हा करार अयशस्वी झाला.

English: Negotiation is exactly an establishment of a mutual relationship, which is enhanced in the future.
Marathi: वाटाघाटी ही परस्पर संबंधांची एक स्थापना आहे जी भविष्यात वाढविली जाते.

English: The world is worried because peace negotiations on war are again failed between two powerful countries.
Marathi: जग चिंतेत आहे कारण दोन शक्तिशाली देशांमधील युद्धावरील शांतता वाटाघाटी पुन्हा अयशस्वी झाल्या.

English: It took almost one month of negotiation time between the two parties to have the agreement in place.
Marathi: हा करार मान्य होण्यासाठी दोन्ही पक्षांमधील वाटाघाटीसाठी जवळपास एक महिना लागला.

English: They plan to extend the negotiation time if the agreement does not takes place.
Marathi: जर करार झाला नाही तर वाटाघाटीचा कालावधी वाढवण्याची त्यांची योजना आहे.

English: Negotiation quite often we start with an objective and the subject, these ones define the negotiation scope.
Marathi: वाटाघाटी बर्‍याचदा आम्ही एखाद्या उद्दीष्टासह आणि विषयासह प्रारंभ करतो, हे वाटाघाटीची व्याप्ती परिभाषित करतात.

‘Negotiation’ चे इतर अर्थ

negotiation skills- वाटाघाटीची कौशल्ये

negotiation skills almost faultless- जवळजवळ निर्दोष वाटाघाटीचे कौशल्य

pre-negotiation- पूर्व वाटाघाटी

after negotiation- वाटाघाटी नंतर

peace negotiations- शांततेची वाटाघाटी

negotiation agreement- वाटाघाटी करार

negotiation ceremony- वाटाघाटी सोहळा

negotiation process- वाटाघाटीची प्रक्रिया

negotiation person- वाटाघाटी करणारा व्यक्ति

negotiation time- वाटाघाटीचा वेळ

under negotiation- वाटाघाटी अंतर्गत

negotiation by endorsement- समर्थन करून वाटाघाटी

scope for negotiation- वाटाघाटीसाठी वाव

non-negotiation- बोलणी न करणे

price negotiation- किंमती संबंधी वाटाघाटी

salary negotiation- पगाराच्या वाटाघाटी

no negotiation- कोणतीही वाटाघाटी नाही

negotiation up- वाटाघाटी चालू आहे

negotiation out- वाटाघाटी संपल्या 

price negotiable- परक्राम्य किंमत, कीमती बाबत वाटाघाटी

deliberation and negotiation- चर्चा आणि वाटाघाटी

negotiator- वाटाघाटी करणारा, बोलणी करणारा

negotiable- वाटाघाटी करने योग्य, बोलण्यायोग्य, चर्चा करण्यास योग्य

negotiate- काहीतरी निर्णय करण्याच्या दृष्टीने बोलणे करणे

negotiated- वाटाघाटी

negotiated rate- वाटाघाटीचा दर

negotiate business partnerships- व्यवसाय भागीदारी वाटाघाटी

‘Negotiation’ Synonyms-antonyms

‘Negotiation’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

talks
parleying
debate
dialogue
conference
discussion
arbitration
conciliation
consultation
bargaining
haggling
transaction
agreement
settlement
brokering

‘Negotiation’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disagreement
misunderstanding
difference
argument
indecision
refusal

 

Leave a Comment