No one else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

No one else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘No one else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

No one else’ चा उच्चार (pronunciation)= नो वन एल्स

No one else meaning in Marathi

सामान्यतः आपण नकारात्मक (negative) वाक्यांमध्ये ‘No one else’ हा वाक्प्रचार वापरतो.

1. ‘No one else’ म्हणजे ‘No other person’ म्हणजेच ‘अन्य कोणीही नाही’.

English: No one else like you.
Marathi: तुझ्यासारखा दुसरा कोणी नाही.

English: No one else has complained.
Marathi: इतर कोणीही तक्रार केलेली नाही.

English: No one else has ever loved me.
Marathi: माझ्यावर इतर कोणीही प्रेम केले नाही. / इतर कोणीही माझ्यावर प्रेम केले नाही.

2. ‘No one else’ म्हणजे ‘No one except’ म्हणजेच ‘शिवाय कोणी नाही’.

English: No one else has loved me more than my dad.
Marathi: माझ्या वडिलांशिवाय माझ्यावर इतर कोणीही प्रेम केले नाही.

English: No one else can understand me as my mother.
Marathi: माझ्या आईसारखे मला दुसरे कोणीही समजू शकत नाही. / माझ्या आई शिवाय मला दुसरे कोणीही समजू शकत नाही.

No one else- मराठी अर्थ 
आणखी कोणीही नाही
दुसरे कोणीही नाही
अन्य कोणीही नाही
बाकी कोणीही नाही
शिवाय कोणीही नाही
कोणीही नाही

No one else’s meaning

No one else’s या वाक्प्रचारात, जेव्हा आपल्याला एखाद्या गोष्टीवर किंवा वस्तूवर कोणाचा हक्क नाही हे दाखवायचे असते तेव्हा आपण त्या सोबत ‘S’ जोड़तो (Someone else’s).

English: Your relationship is your business, no one else’s.
Marathi: तुमचे नाते हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, इतर कोणाचा नाही.

English: What I do in my personal life is no one else’s business.
Marathi: माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात मी जे काही करतो त्याच्याशी कोणाचेही काही काम नाही.

English: That abandoned house is no one else’s property.
Marathi: ते सोडलेले घर इतर कोणाचीही मालमत्ता नाही. / ते टाकून दिलेले घर दुसऱ्याची मालमत्ता नाही.

English: This will be our and no one else’s responsibility.
Marathi: ही जबाबदारी आमची असेल आणि कोणाचीही नाही.

No one else-Example

‘No one else’ हा ‘No one’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे.

‘No one’ हे सर्वनाम (pronoun) आहे आणि ‘Else’ हे क्रियाविशेषण (adverb) आहे.

‘No one else’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: No one else can replace it.
Marathi: दुसरा कोणीही त्याची जागा घेऊ शकत नाही.

English: No one else but you.
Marathi: तुझ्याशिवाय कोणी नाही.

English: No one else is responsible for your happiness.
Marathi: तुमच्या आनंदासाठी इतर कोणीही जबाबदार नाही.

English: No one else comes close.
Marathi: बाकी कोणी जवळ येत नाही.

English: No one else likes you.
Marathi: इतर कोणीही तुम्हाला आवडत नाही.

English: Like no one else.
Marathi: जसे, कोणीही नाही.

English: No one else can claim me as a dependent.
Marathi: माझ्यावर आश्रित म्हणून कोणीही दावा करू शकत नाही. / इतर कोणीही माझ्यावर अवलंबून असल्याचा दावा करू शकत नाही.

English: No one else can receive the glory.
Marathi: इतर कोणीही गौरव प्राप्त करू शकत नाही.

English: No one else can feel it for you.
Marathi: इतर कोणीही आपल्यासाठी ते अनुभवू शकत नाही.

English: Why do I get bug bites when no one else does?
Marathi: कीटक मला का चावतात, जेव्हा कोणी इतरांना चावत नाही?

English: No one else is going to do it for you.
Marathi: इतर कोणीही तुमच्यासाठी ते करणार नाही.

English: No one else is affected.
Marathi: इतर कोणीही प्रभावित नाही.

English: A vibe no one else can replace.
Marathi: इतर कोणीही बदलू शकत नाही अशी भावना.

English: If not you then no one else.
Marathi: जर तू नाही तर कोणी नाही.

English: No one else can see your comment.
Marathi: तुमची टिप्पणी इतर कोणीही पाहू शकत नाही.

English: No one else’s opinion should matter.
Marathi: इतर कोणाच्या मताला महत्त्व नसावे.

English: Push yourself because no one else will.
Marathi: स्वत: ला प्रेरित करा कारण इतर कोणीही करणार नाही.

English: Never forget who was there for you when no one else was.
Marathi: इतर कोणी नसताना तुमच्यासाठी कोण होते हे कधीही विसरू नका.

English: Never forget who was with you when no one else was.
Marathi: कोणीही नसताना तुमच्यासोबत कोण होते हे कधीही विसरू नका.

English: I was there for myself when no one else was.
Marathi: इतर कोणी नसताना मी स्वतःसाठी तिथे होतो.

English: I may irritate you like no one else does.
Marathi: मी तुम्हाला त्रास देऊ शकतो जसे इतर कोणी करत नाही.

English: No one else above you.
Marathi: तुमच्या वर दुसरे कोणी नाही. 

English: No one else above you for me.
Marathi: तुझ्यापेक्षा माझ्यासाठी कोणीही महत्त्वाचे नाही.

English: No one else around just a space for two.
Marathi: आजूबाजूला कोणी नाही, फक्त दोन जागा आहेत.

English: No one else can replace you in my heart.
Marathi: माझ्या हृदयात तुझी जागा दुसरा कोणीच घेऊ शकत नाही.

English: No one else can make you happy.
Marathi: इतर कोणीही तुम्हाला आनंदी करू शकत नाही.

English: No one else fared so badly.
Marathi: इतकी वाईट कामगिरी इतर कोणी केलेली नाही.

English: No one else just you and I.
Marathi: बाकी कोणी नाही फक्त तू आणि मी.

English: No one else knows what they are doing either.
Marathi: ते काय करत आहेत हे इतर कोणालाही माहीत नाही.

English: No one else matters when I look into your eyes.
Marathi: तुझ्या डोळ्यात पाहिल्यावर बाकी कशाचाच फरक पडत नाही.

English: No one else quite like my mom.
Marathi: माझ्या आईसारखे दुसरे कोणी नाही.

English: Live like no one else.
Marathi: जसे कोणी जगत नाही तसे जगा.

English: No one else will ever know the strength.
Marathi: बाकी कोणाला कळणार नाही ताकद.

English: No one else will do.
Marathi: दुसरे कोणी करणार नाही.

English: No one else will tell you this.
Marathi: हे दुसरे कोणी सांगणार नाही.

English: No one else was in the room where it happens.
Marathi: ज्या खोलीत हे घडते त्या खोलीत दुसरे कोणीही नव्हते.

English: No one else’s business.
Marathi: इतर कोणाचा व्यवसाय नाही. / इतर कोणाचे काम नाही.

English: No one else can fix me only you.
Marathi: मला दुसरं कोणीही दुरुस्त करू शकत नाही, फक्त तू.

English: No one else is living this way.
Marathi: इतर कोणीही असे जगत नाही.

English: No one else makes me feel this way don’t know what you do.
Marathi: इतर कोणीही मला असे वाटू देत नाही, तुम्ही काय करता हे मला माहीत नाही.

English: No one else to blame.
Marathi: दुसरा कोणाचा दोष नाही.

English: No one else did.
Marathi: इतर कोणीही केले नाही. 

English: No one else has the balls to say this about you, so I will.
Marathi: तुझ्याबद्दल असे बोलण्याचा धीर इतर कोणाला नाही, म्हणून मी सांगेन.

No one else-Synonym

‘No one else’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

No one else
no other
nobody else
someone else
none other
no one at all
anyone else
any other person

No one else meaning in Marathi

Leave a Comment