Oblige meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Oblige meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Oblige’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Oblige’ चा उच्चार= अब्लाइज, अˈब्लाइज्

Oblige meaning in Marathi

‘Oblige’ म्हणजे कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्ट्या एखाद्यासाठी काहीतरी करण्याची जबाबदारी.

1. एखाद्याला काहीतरी करण्यास भाग पाडणे.

2. एखाद्याचे ऋणी किंवा कृतज्ञ असणे.

Oblige- मराठी अर्थ
उपकृत करणे
उपकार करणे
कृतज्ञ असणे
सक्ती करणे
जबरदस्ती करणे
नैतिक नियमांद्वारे सक्ती करणे
मदत करणे

Oblige-Example

‘Oblige’ हा शब्द verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो. 

‘Oblige’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Obliged’ आणि gerund or present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Obliging’ आहे.

‘Oblige’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: I will oblige you.
Marathi: मी तुम्हाला उपकृत करीन.

English: I will be highly obliged to you.
Marathi: मी खूप आभारी राहीन., मी तुमच्यासाठी अत्यंत उपकृत राहीन

English: I am obliged.
Marathi: मी आभारी आहे.

English: I am obliged to you.
Marathi: मी तुमचा ऋणी आहे.

English: Oblige me thereby.
Marathi: त्याद्वारे मला उपकृत करा.

English: I am obliged to do this thing.
Marathi: मी हे काम करण्यास बांधील आहे., मी ही गोष्ट करण्यास बांधील आहे.

English: ‘Much obliged’ is a way of saying ok or thank you.
Marathi: ‘Much obliged’ म्हणजे ओके किंवा थँक्स म्हणण्याची एक पद्धत.

English: ‘Oblige’ means to be indebted or grateful to someone.
Marathi: ‘Oblige’ म्हणजे एखाद्याचे ऋणी किंवा कृतज्ञ असणे.

English: ‘Obliged’ means an obligation to do something for someone legally or morally.
Marathi: ‘Obliged’ म्हणजे कायदेशीर किंवा नैतिकरित्या एखाद्यासाठी काहीतरी करण्याची जबाबदारी.

English: ‘Oblige’ means to force to make someone do something.
Marathi: ‘Oblige’ म्हणजे एखाद्याला काहीतरी करायला भाग पाडणे.

English: I am much obliged to you for helping me.
Marathi: मला मदत केल्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे.

English: I am much obliged to you for reading this article.
Marathi: हा लेख वाचल्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे.

English: ‘Much obliged for your help.
Marathi: तुमच्या मदतीसाठी खूप आभारी आहे.

‘Oblige’ चे इतर अर्थ

highly obliged= अत्यंत बंधनकारक

noblesse oblige= सत्तेबरोबर जबाबदारी येते

oblige girl= उपकृत मुलगी

oblige time= अनिवार्य वेळ

obliged person= बांधील व्यक्ती

utterly obliged= पूर्णपणे बांधील

obliged me= मला उपकृत केले

obliged to do= करण्यास बांधील आहे

feel oblige= बंधनकारक वाटते

kindly do the needful and oblige= तुम्ही जे आवश्यक असेल ते करावे अशी माझी इच्छा आहे

please do the needful and oblige= कृपया तुमच्याकडून जे काही आवश्यक आहे ते करा

happy to oblige= उपकृत करण्यात आनंदी आहे

oblige us= आम्हाला उपकृत करा

kindly oblige= कृपया बंधनकारक

oblige thereby= त्याद्वारे बंधनकारक

obliged by duty= कर्तव्याने बांधील

oblige order= आदेशाचे पालन करा

oblige you= तुम्हाला उपकृत करतो

not obliged= बंधनकारक नाही

oblige someone= एखाद्याला उपकृत करा

‘Oblige’ Synonyms-antonyms

‘Oblige’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

require
bind
compel
obligate
force
impel
gratify
serve
thankful
grateful
indebted
thanks a lot
duty-bound

‘Oblige’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disoblige
bother
let down
distrub
trouble
burden
inconvenience

 

Leave a Comment