Prejudice meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Prejudice meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Prejudice’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Prejudice’ चा उच्चार= प्रेजुडिस, प्रेज्युडिस

Prejudice meaning in Marathi

Prejudice’ म्हणजे काही पूर्वग्रह मनात ठेऊन, वस्तुस्थिती जाणून न घेता किंवा न तपासता एखाद्याच्या बाबतीत पक्षपाती निर्णय घेणे.

1. ‘Prejudice’ म्हणजे एक असा विचार किंवा मत जे आधीपासून माहिती न घेता किंवा तथ्यांची तपासणी न करता बनवले गेले आहे.

2. जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल वास्तविक तथ्ये आणि वास्तविक माहिती जाणून घेतल्याशिवाय त्याच्याबद्दल काही पूर्वकल्पित विचार आणि भावना तयार करतो, तेव्हा अशा पूर्वग्रहित पक्षपाती विचारांना किंवा गृहितकांना इंग्रजीत ‘Prejudice’ म्हणतात.

3. पूर्वग्रहदूषित विचार जे प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित नाहीत.

4. आपल्याला कोणत्याही प्रकारची पूर्ण माहिती असण्याआधी किंवा वस्तुस्थितीची जाणीव न होता, जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल, ठिकाणाबद्दल किंवा वस्तूबद्दलच्या पूर्वकल्पित कल्पनेवर आधारित निर्णय घेतो, तेव्हा त्याला ‘Prejudice’ म्हणतात.

5. पक्षपाती कृती किंवा निर्णयामुळे होणारे नुकसान किंवा हानी.

Prejudice- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
पक्षपात
पूर्वग्रह
पूर्वधारणा
पूर्वग्रहदूषित
प्रतिकूल परिणाम
तोटा
नुकसान
आघात
इजा
verb (क्रियापद) 
पक्षपात करणे
पूर्वग्रहाने ग्रस्त असणे
प्रतिकूल प्रभाव टाकणे
पूर्वग्रहदूषितपणे निर्णय घेणे 
नुकसान पोहचवणे
इजा पोहचवणे

Prejudice-Example

‘Prejudice’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाव) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रूपात कार्य करतो.

‘Prejudice’ या शब्दाचा भूतकाळ (past tense) ‘Prejudiced’ आहे आणि त्याचा वर्तमानकाळ (present participle) ‘Prejudicing’ आहे.

‘Prejudice’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Prejudice’s आहे.

‘Prejudice’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Prejudice is bad when we act upon it and treat people unfairly.
Marathi: जेव्हा आपण त्यावर कृती करतो आणि लोकांशी अयोग्य वागतो तेव्हा पूर्वग्रह वाईट असतो.

English: The judge’s thought was prejudiced towards that accused.
Marathi: न्यायाधीशांचा विचार त्या आरोपीबद्दल पूर्वग्रहदूषित होता.

English: Prejudice is a premature judgment.
Marathi: पूर्वग्रह हा एक अकाली निर्णय आहे.

English: He has a prejudice against kids as he feels they are just trouble makers.
Marathi: मुलांबद्दल त्याचा पूर्वग्रह आहे कारण त्याला वाटते की ते फक्त त्रास देणारे आहेत.

English: Various forms of prejudice have influenced everything from the ancient period on society.
Marathi: विविध प्रकारच्या पूर्वग्रहांचा समाजावर प्राचीन काळापासून प्रत्येक गोष्टीवर प्रभाव पडला आहे.

English: What are the first steps to recognizing our own prejudices?
Marathi: आपले स्वतःचे पूर्वग्रह ओळखण्याची पहिली पायरी कोणती?

English: When prejudice becomes behavior then it can be dangerous.
Marathi: जेव्हा पूर्वग्रह हे वर्तन बनते तेव्हा ते धोकादायक असू शकते.

English: Prejudice can lead to unequal treatment.
Marathi: पूर्वग्रह असमान वागणूक होऊ शकते.

English: I am prejudiced against Chinese cellphones.
Marathi: चिनी सेलफोनबद्दल मी पूर्वग्रहदूषित आहे.

English: I am prejudiced against the political leaders of my country.
Marathi: मी माझ्या देशातील राजकीय नेत्यांबद्दल पूर्वग्रहदूषित आहे.

English: Prejudiced in favor of a particular cause.
Marathi: एखाद्या विशिष्ट कारणाच्या बाजूने पूर्वग्रहदूषित.

English: In India, upper-caste people have a prejudice against lower caste people.
Marathi: भारतात, उच्चवर्णीय लोकांचा खालच्या जातीच्या लोकांबद्दल पूर्वग्रह असतो.

English: Indians are prejudiced against non-vegetarian food, as Indian culture doesn’t allow it.
Marathi: भारतीय लोक मांसाहाराबद्दल पूर्वग्रहदूषित आहेत, कारण भारतीय संस्कृती त्याला परवानगी देत ​​नाही.

English: Prejudice happens when pre-judgment was there without examination of facts.
Marathi: जेव्हा पूर्वनिर्णय होते तेव्हा तथ्यांची तपासणी न करता पूर्वग्रहण होते.

English: Delay in the decision is likely to prejudice the citizen’s rights.
Marathi: निर्णयास विलंब झाल्यास नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

‘Prejudice’ चे इतर अर्थ

without prejudice- कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता

without prejudice to- पूर्वग्रह न ठेवता

racial prejudice- वांशिक पूर्वग्रह

prejudices about women’s bodies- महिलांच्या शरीराबद्दल पूर्वग्रह

insular prejudice- संकुचित विचारसरणी, पृथक् पूर्वग्रह

gender prejudice- लिंग पूर्वग्रह

preemptive prejudice- पूर्वग्रहण पूर्वग्रह

stereotypical prejudice- रूढीवादी पूर्वग्रह

regional prejudice- प्रादेशिक पूर्वग्रह

pride and prejudices- अभिमान आणि पूर्वग्रह

cancelled without prejudice- पूर्वग्रह न ठेवता रद्द केले

deficiency letter without prejudice- पूर्वग्रह न ठेवता कमतरता पत्र

prejudice legal- पूर्वग्रह कायदेशीर

class prejudice- वर्ग पूर्वग्रह

colour prejudice- रंग पूर्वग्रह

extreme prejudice- अत्यंत पूर्वग्रह

prejudice person- पूर्वग्रहदूषित व्यक्ती

personal prejudice- वैयक्तिक पूर्वग्रह

prejudiced mind- पूर्वग्रहदूषित मन

prejudice out- पूर्वग्रह दूर

prejudice girl- पूर्वग्रहदूषित मुलगी

not prejudice- पूर्वग्रह नाही

without any prejudice- कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता

terminate with extreme prejudice- अत्यंत पूर्वग्रहाने समाप्त करा

will be prejudice- पूर्वग्रह असेल

unprejudiced- पूर्वग्रहरहित, निःपक्षपाती

dismissed without prejudice- पूर्वग्रह न ठेवता डच्चू देणे

dismiss with prejudice- पूर्वग्रहासह विसर्जित करणे

unfair prejudice- अन्यायकारक पूर्वग्रह

show prejudice- पूर्वग्रह दाखवा, पक्षपात करा 

dismissal with prejudice- पूर्वग्रह सह डच्चू देणे

‘Prejudice’ Synonyms-antonyms

‘Prejudice’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
bias
bigotry
partiality
injustice
unfairness
chauvinism
intolerance
harm
preference
inequality
discrimination
impairment
detriment
hurt
damage
verb (क्रियापद) 
influence
distort
predispose
slant
spoil
harmful
hinder
injure

‘Prejudice’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

harmless
fairness
tolerance
justice
impartiality
equality
benefit

Prejudice meaning in Marathi

Leave a Comment