Priority meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Priority meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Priority’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Priority’ चा उच्चार= प्राइऑरटि, प्राइऑरिटी

Priority meaning in Marathi

1. ‘Priority’ म्हणजे असे महत्त्वाचे काम ज्याला सर्वात आधी पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाते.

2. ‘Priority’ म्हणजे कोणत्याही कामाचे किंवा वस्तूचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याचा क्रम किंवा प्राधान्य ठरवने. 

3. व्यक्ती किंवा संस्थेचे मुख्य ध्येय जे त्याना सर्वात पहले पूर्ण करायचे असते.

Priority- मराठी अर्थ
प्राधान्य
प्राथमिकता
अग्रक्रम
अग्रस्थान

Priority-Example

‘Priority’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Priority’ चे plural noun (अनेकवचन) Prioritie’s आहे.

‘Priority’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Wear a helmet while driving a motorcycle and always gave priority to safety.
Marathi: मोटरसायकल चालवताना हेल्मेट घाला आणि नेहमी सुरक्षेला प्राधान्य द्या.

English: My first priority is to get the job.
Marathi: नोकरी मिळवणे हे माझे पहिले प्राधान्य आहे.

English: He kept aside a low-priority task and concentrates on a top priority task.
Marathi: त्याने कमी प्राधान्य असलेले काम बाजूला ठेवले आणि सर्वोच्च प्राधान्य कार्यात लक्ष केंद्रित केले.

English: After marriage, I have given utmost priority to my wife.
Marathi: लग्नानंतर मी माझ्या पत्नीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

English: The prime minister of India announced that employment for youth is a priority of his government.
Marathi: भारताच्या पंतप्रधानांनी घोषित केले की तरुणांसाठी रोजगार हे त्यांच्या सरकारचे प्राधान्य आहे.

English: Mother arranged utensils in the kitchen according to her priority.
Marathi: आईने स्वयंपाकघरात तिच्या आवडीनुसार भांडीची व्यवस्था केली. 

English: He usually gives the least priority to money than friends.
Marathi: तो सहसा मित्रांपेक्षा पैशांना कमीत कमी प्राधान्य देतो.

English: The company gave priority to an experienced candidate for an accountant job.
Marathi: लेखापाल पदासाठी कंपनीने अनुभवी उमेदवाराला प्राधान्य दिले.

English: Customer satisfaction is the top priority of our hotel.
Marathi: ग्राहकांचे समाधान हे आमच्या हॉटेलचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

English: As you grow older your priorities will be changed.
Marathi: जसजसे तुम्ही मोठे व्हाल तसतसे तुमचे प्राधान्यक्रम बदलले जातील.

‘Priority’ चे इतर अर्थ

first priority- प्रथम प्राधान्य

you are my Priority- तू माझी प्राथमिकता आहेस

you are my priority, not an option- तू माझी प्राथमिकता आहेस पर्याय नाही, तुम्ही माझे प्राधान्य आहात, पर्याय नाही

top Priority- सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राधान्य

high Priority- उच्च प्राथमिकता, उच्च प्राधान्य

high priority only- केवळ उच्च प्राथमिकता, केवळ उच्च प्राधान्य

high priority queue- उच्च प्राथमिकता रांग, उच्च प्राधान्य रांग

my first Priority- माझी पहली प्राथमिकता, माझे पहिले प्राधान्य

you are my first Priority- तू माझी पहिली प्राथमिकता आहेस

you are my first priority darling- तू माझी पहिली प्राथमिकता आहेस प्रिये

my Priority- माझी प्राथमिकता, माझे प्राधान्य

Priority list- प्राथमिकता यादी, प्राधान्य यादी

given Priority- प्राधान्य दिले

Priority work- प्राधान्य काम

Priority interrupt- प्राथमिक व्यत्यय, प्राधान्य व्यत्यय

Priority queue- प्राधान्य रांग

Priority system- प्राधान्य रचना, प्राधान्य व्यवस्था

Priority sector- प्राधान्य क्षेत्र

use high Priority notification- उच्च प्राधान्य सूचना वापरा

Make your happiness a Priority- आपल्या आनंदाला प्राधान्य द्या

utmost Priority- अत्यंत प्राथमिकता, अत्यंत प्राधान्य

Priority basis- प्राधान्य आधार

Priority matters- प्राधान्य महत्त्वाचे

Priority date- प्राधान्य तारीख

least Priority- कमीत कमी प्राधान्य, किमान प्राधान्य

top Priority- सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राधान्य

non Priority- गैर प्राथमिकता, प्राधान्य नाही

Priority certificate- प्राधान्य प्रमाणपत्र

Priority household- प्राधान्य घरगुती

Priority category- प्राधान्य श्रेणी, प्राथमिकता श्रेणी

Priority details- प्राधान्य तपशील

you are not an option you are my Priority- तुम्ही पर्याय नाही तुम्ही माझे प्राधान्य आहात

make yourself a Priority- स्वतःला प्राधान्य द्या

make yourself a priority this time- यावेळी स्वतःला प्राधान्य द्या

Priority work- प्राथमिकता कार्य, प्राधान्य काम

Priority order- प्राधान्य क्रम, अग्रता क्रम

never allow someone to be your Priority- कधीही कोणालाही आपले प्राधान्य असू देऊ नका

Priority over- प्राधान्य संपले

priority over oncoming vehicles- येणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य

Priorities- प्राधान्यक्रम

priorities of life are obeying parents- जीवनाचे प्राधान्य पालकांची आज्ञा पाळणे आहे

‘Priority’ Synonyms-antonyms

‘Priority’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

primacy
precedence
precedency
preference
predominance
pre-eminence
weightage
right of way

‘Priority’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unimportance
inferiority
posteriority
last

 

Leave a Comment