Purpose meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Purpose meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Purpose’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Purpose’ चा उच्चार= परपस, पअपस, पपस

Purpose meaning in Marathi

‘Purpose’ म्हणजे कोणतेही कार्य करण्यास प्रवृत्त करणारे कारण.

1. उद्देश साध्य करण्यासाठी निर्धारित असलेले लक्ष्य.

2. कोणतेही महत्त्वाचे कारण ज्यासाठी काम पूर्ण केले जाते.

2. ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची क्षमता.

Purpose- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
उद्देश्य
उद्दिष्ट
हेतू
प्रयोजन
निमित्त
verb (क्रिया)
उद्देश्य असणे
संकल्प करणे
दृढनिश्चय
हेतू असणे

Purpose-Example

‘Purpose’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही प्रकारांमध्ये कार्य करते.

‘Purpose’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The purpose of our life is to keep others happy.
Marathi: आपल्या जीवनाचा हेतू इतरांना आनंदी ठेवणे आहे.

English: What is the primary purpose of your Europe trip?
Marathi: तुमच्या युरोप सहलीचा मुख्य हेतू काय आहे?

English: The pharmaceutical company introduces its all-purpose healing cream into the market.
Marathi: फार्मास्युटिकल कंपनीने बाजारात त्याचे ऑल-पर्पज हीलिंग क्रीम सादर केले आहे.

English: What is your purpose behind this conspiracy?
Marathi: या षडयंत्रामागे तुमचा हेतू काय आहे?

English: He purposely did this to gain sympathy.
Marathi: सहानुभूती मिळवण्यासाठी त्याने हेतुपुरस्सर हे केले.

English: There is a definite purpose for this.
Marathi: यासाठी एक निश्चित हेतू आहे.

English: My purpose behind being a doctor is to serve society.
Marathi: डॉक्टर होण्यामागचा माझा हेतू समाजाची सेवा करणे आहे.

English: They failed to meet the purpose of the meeting.
Marathi: सभेचा उद्देश पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरले.

English: I can see no purpose in continuing my study.
Marathi: माझा अभ्यास चालू ठेवण्याचा मला कोणताही हेतू दिसत नाही.

English: This product will serve my purposes though it’s not as per my expectation.
Marathi: हे उत्पादन माझे हेतू पूर्ण करेल, जरी ते माझ्या अपेक्षेप्रमाणे नाही.

English: All my efforts were to no purpose.
Marathi: माझे सर्व प्रयत्न निष्फळ होते.

English: The purpose of charitable trust is to help needy people.
Marathi: चॅरिटेबल ट्रस्टचा उद्देश गरजू लोकांना मदत करणे आहे.

‘Purpose’ चे इतर अर्थ

main purpose- मुख्य उद्देश

multi-purpose- बहुउद्देशीय, विविधलक्षी

multi-purpose and versatile- बहुउद्देशीय आणि बहुमुखी

commercial purpose- व्यावसायिक हेतू

domestic purpose- घरगुती उद्देश

glorious purpose- गौरवपूर्ण उद्देश

business purpose- व्यवसायाचा उद्देश

intended purpose- विनिर्दिष्ट उद्देश

sense of purpose- उद्देशाची भावना

intended purpose and nature of transactions- हेतू आणि व्यवहाराचे स्वरूप

medico legal purpose- वैद्यकीय कायदेशीर हेतू

audit purpose- आर्थिक व्यव्हार तपासणी उद्देश

statement of purpose- उद्देशाचे विधान

safety purpose- सुरक्षा उद्देश

sole purpose- एकमात्र उद्देश

collateral purpose- अप्रत्यक्ष उद्देश्य, दुय्यम उद्देश्य

primary purpose- प्राथमिक उद्देश

the primary purpose of your trip- आपल्या सहलीचा मुख्य हेतू

serve the purpose- उद्देश पूर्ण करा

the tenacity of purpose- उद्देशाची दृढता

purposeful- हेतुपूर्ण, निश्चयी वृत्तीचे निदर्शक

purposeful behavior- हेतुपूर्ण वर्तन

purposeful behavior to increase utility- उपयुक्तता वाढवण्यासाठी हेतुपूर्ण वर्तन

love purpose- प्रेमाचा हेतू

general-purpose- सामान्य हेतू

general-purpose financial statements- सामान्य हेतू आर्थिक स्टेटमेन्ट

all-purpose- सर्व उद्देश

all-purpose healing cream- सर्व उद्देशाने उपचार करणारी क्रीम

The purpose of life is a life of purpose- जीवनाचा हेतू हेतूचे जीवन आहे

distinct purpose- वेगळा उद्देश

academic purpose- शैक्षणिक उद्देश्य

purpose me- मला उद्देश

lack purpose- उद्देशाचा अभाव

commercial purpose- व्यावसायिक हेतू

testing purpose- चाचणी उद्देश

job purpose- नोकरी उद्देश

strength of purpose- हेतूची शक्ती

all-purpose flour- मैदा

The purpose of our life is to be happy- आनंदी राहणे हा आपल्या जीवनाचा उद्देश आहे

‘Purpose’ Synonyms-antonyms

‘Purpose’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
motive
reason
intention
aim
target
goal
object
ambition
reason
scope
cause
grounds
justification
desire
wish
resolve
steadfastness
conviction
verb (क्रियापद)
mean
aim
plan
aspiration
expect
intend
hope
contemplate
propose
want
plan
set out
aspire

‘Purpose’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

hate
dislike
beginning
hatred

Purpose meaning in Marathi

Leave a Comment