Quite meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Quite meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Quite’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Quite’ चा उच्चार= क्‍वाइट

Quite meaning in Marathi

‘Quite’ या शब्दाचा अर्थ होतो बऱ्याच प्रमाणात, संपूर्णपणे किंवा एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत.

1. जे सांगितले जात आहे त्यावर जोर देण्यासाठी ‘Quite’ हा शब्द वापरला जातो.

2. एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट खूप प्रभावी आहे हे दर्शवण्यासाठी ‘Quite’ हा शब्द वापरला जातो.

3. कोणाशीही संमती व्यक्त करण्यासाठी ‘Quite’ हा शब्द वापरतात.

Quite- मराठी अर्थ
अत्यंत
पुरेसा
खूप
संपूर्ण 
बऱ्यापैकी
पूर्णपणे
वस्तुत:
प्रत्यक्षात
नक्की
सर्व
बऱ्याच प्रमाणात 
चांगले

Quite-Example

‘Quite’ हे एक adverb (क्रिया-विशेषण) आहे.

‘Quite’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I am quite well, uncle.
Marathi: मी बरा आहे, काका.

English: The movie is quite well actually.
Marathi: चित्रपट प्रत्यक्षात बराच चांगला आहे.

English: I am quite often going to the library to read books.
Marathi: मी बऱ्याचदा ग्रंथालयात जाऊन पुस्तके वाचतो.

English: I am quite busy now please call me later.
Marathi: मी आता खूप व्यस्त आहे कृपया मला नंतर कॉल करा.

English: His personality is quite impressive.
Marathi: त्यांचे व्यक्तिमत्व खूप प्रभावी आहे.

English: His home is quite far from the railway station.
Marathi: त्याचे घर रेल्वे स्टेशनपासून बरेच दूर आहे.

English: He is a quite good-looking young man.
Marathi: तो एक चांगला दिसणारा तरुण आहे.

English: Your handwriting is quite good.
Marathi: तुमचे हस्ताक्षर खूप चांगले आहे.

English: It’s quite difficult to explain the existence of God.
Marathi: देवाचे अस्तित्व स्पष्ट करणे खूप कठीण आहे.

English: She is quite an interesting woman.
Marathi: ती एक अतिशय मनोरंजक महिला आहे.

English: His nature is quite opposite of his father.
Marathi: त्याचा स्वभाव त्याच्या वडिलांच्या अगदी विरुद्ध आहे.

English: The parents were quite upset with their children’s behavior.
Marathi: पालक त्यांच्या मुलांच्या वागण्याने खूप नाराज होते.

English: He is quite angry with his family members.
Marathi: तो त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर खूप रागावला आहे.

English: I quite agree with your perspective.
Marathi: मी तुमच्या दृष्टिकोनाशी सहमत आहे.

‘Quite’ चे इतर अर्थ

so quite- खूपच

quite well- खुप छान

quite well thanks- खूप छान धन्यवाद

quite well actually- प्रत्यक्षात चांगले

quite often- नेहमी

quite relatable- अगदी संबंधित

quite busy- खूप व्यस्त

quite impressive- जोरदार प्रभावी

not quite- अगदी नाही

not quite very nearly- अगदी जवळजवळ नाही

not quite yet- अजून नाही

not quite any of these- यापैकी काहीही नाही

quite far- खूप दूर

quite far from here- येथून बरेच दूर

quite far from me- माझ्यापासून खूप दूर

quite good- खूप चांगले

quite difficult- खूप कठीण

quite urgent- अगदी तातडीने

quite silent- अगदी शांत

quite literally- अगदी शब्दशः

quite obvious- अगदी स्पष्ट

quite indeed- खरंच

quite hectic- जोरदार व्यस्त

quite authentic- अगदी अस्सल

quite interesting- खूप मनोरंजक

quite opposite- अगदी उलट

quite up- खूप वर

quite upset- खूप अस्वस्थ

quite out- अगदी बाहेर

quite angry- जोरदार राग, खूप राग

Quite’ Synonyms-antonyms

‘Quite’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

completely
totally
entirely
fully
wholly
absolutely
thoroughly
fairly
relatively
comparatively
moderately
reasonably
somewhat
rather
kind of
sort of

‘Quite’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

incompletely
inadequately
partially
indefinite
doubtfully

Quite meaning in Marathi

Leave a Comment