Reference meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Reference meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Reference’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Reference’ चा उच्चार= रेफरन्स, रेफ़रअन्स, रेफ्रन्स

Reference meaning in Marathi

‘Reference’ म्हणजे काही उल्लेख, टिप्पणी किंवा संदर्भ ज्याद्वारे आवश्यक माहिती कोठून मिळवता येते किंवा प्राप्त करता येइल हे आपल्याला कळते.

1. पुस्तक किंवा लेखात उद्धृत केलेल्या माहितीचा स्रोत.

2. ‘Reference’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने अन्य व्यक्ती बाबत प्रदान केलेली माहिती ज्याच्याशी ते चांगले परिचित आहेत.

3. ‘Reference Letter’ म्हणजे असे शिफारस पत्र जे नवीन उमेदवाराकडून कंपनीत नोकरी मिळवण्यासाठी दिले जाते.

4. माहिती सामायिक करण्याच्या किंवा प्रसारित करण्याच्या हेतूने तीचा उल्लेख किंवा ती सूचित करण्याची क्रिया.

Reference- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
संदर्भ
हवाला
उल्लेख
एखादी माहिती
उद्धरण
टिप्पणी
शिफारसपत्र
निर्णय
verb (क्रियापद)
उद्धृत करणे
हवाला देणे
संदर्भ देणे
उल्लेख करणे

Reference-Example

‘Reference’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. 

‘Reference’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) Referenced आहे आणि याचा present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) Referencing आहे.

‘Reference’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) References आहे.

‘Reference’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: For your reference only.
Marathi: फक्त तुमच्या संदर्भासाठी.

English: In reference to the above subject.
Marathi: वरील विषयाच्या संदर्भात.

English: Reference the dictionary for word meanings.
Marathi: शब्दाच्या अर्थांसाठी शब्दकोशाचा संदर्भ घ्या.

English: The advocate gave old cases references in court.
Marathi: वकिलांनी न्यायालयात जुन्या प्रकरणांचे संदर्भ दिले.

English: There was a lack of citations, references, and footnotes in the textbook.
Marathi: पाठ्यपुस्तकात दाखले, संदर्भ, तळटीप यांचा अभाव होता.

English: Always check references before speaking on history.
Marathi: इतिहासावर बोलण्यापूर्वी नेहमी संदर्भ तपासा.

English: He found a missing plane location with the help of map references.
Marathi: नकाशाच्या संदर्भांच्या मदतीने त्याला हरवलेल्या विमानाचे ठिकाण सापडले.

English: He required a reference letter to get a job in the company.
Marathi: कंपनीत नोकरी मिळवण्यासाठी त्याला शिफारस पत्र आवश्यक होते.

English: Keep this letter safe for address reference.
Marathi: हे पत्र पत्त्याच्या संदर्भासाठी सुरक्षित ठेवा.

English: The successful candidate gave reference to his past failures in speech.
Marathi: यशस्वी उमेदवाराने भाषणात आपल्या भूतकाळातील अपयशांचा संदर्भ दिला.

English: He got a job in a company by reference of his friend.
Marathi: मित्राच्या हवाल्याने त्याला एका कंपनीत नोकरी मिळाली.

English: Use this book for medical references.
Marathi: वैद्यकीय संदर्भासाठी हे पुस्तक वापरा.

English: Don’t give me the wrong references.
Marathi: मला चुकीचे संदर्भ देऊ नका.

‘Reference’ चे इतर अर्थ

reference number- संदर्भ क्रमांक

reference number see instructions- संदर्भ क्रमांक सूचना पहा

reference book- संदर्भ ग्रंथ

reference books dictionaries- संदर्भ पुस्तकें शब्दकोश

reference point- संदर्भ बिंदु

reference no optional- संदर्भ पर्यायी नाही

professional reference- व्यावसायिक संदर्भ

ready reference- तयार संदर्भ

in reference to- च्या संदर्भात

in reference to above- वरील संदर्भात

in reference to your email- तुमच्या ईमेलच्या संदर्भात

frame of reference- संदर्भ चौकट

future reference- भविष्यातील संदर्भ

terms of reference- संदर्भ अटी

cross reference- एकाच पुस्तकातील एका भागात संदर्भादाखल केलेला त्याच पुस्तकातील दुस-या भागाचा उल्लेख

normative reference- मानक संदर्भ

for your reference- आपल्या संदर्भासाठी

use the action words in your reference- तुमच्या संदर्भातील क्रिया शब्द वापरा

for your ready reference- तुमच्या तयार संदर्भासाठी

copy enclosed for ready reference- तयार संदर्भासाठी प्रत संलग्न

circular reference- परिपत्रक संदर्भ

absolute cell reference- परिपूर्ण कक्ष संदर्भ

voltage reference- विद्युत दाब संदर्भ

for ready reference- तयार संदर्भासाठी

ease of reference- संदर्भ सुलभता

reference to the context- संदर्भाचा संदर्भ

reference optional- संदर्भ पर्यायी

reference range- संदर्भाचा आवाका

reference range negative- संदर्भ श्रेणी नकारात्मक

reference range not detected- संदर्भ श्रेणी आढळली नाही

against reference- संदर्भाविरुद्ध

the ground of reference under CPC- सीपीसी अंतर्गत संदर्भाचा आधार

reference under CPC- सीपीसी अंतर्गत संदर्भ

reference, review, and revision under cpc- सीपीसी अंतर्गत संदर्भ, पुनरावलोकन आणि पुनरावृत्ती

character reference- वर्ण संदर्भ

our reference- आमचा संदर्भ

reference value- संदर्भ मूल्य

please save for future reference- कृपया भविष्यातील संदर्भासाठी जतन करा

recipient reference- प्राप्तकर्ता संदर्भ

recipient reference transfer details- प्राप्तकर्ता संदर्भ हस्तांतरण तपशील

kind reference- दयाळू संदर्भ

reference code- संदर्भ कोड

trade reference- व्यापार संदर्भ, व्यापारी ग्वाही

vide reference- संदर्भ पाहा

family reference details- कौटुंबिक संदर्भ तपशील

reference cited- संदर्भ उद्धृत

reference interval- संदर्भ मध्यांतर

reference name- संदर्भ नाव

biological reference interval- जैविक संदर्भ अंतराल

payment reference id- पेमेंट संदर्भ आयडी

reference letter- शिफारस पत्र

reference standard- संदर्भ मानक

reference person- संदर्भ व्यक्ती

reference person name- संदर्भ व्यक्तीचे नाव

Cowin reference number- कोविन संदर्भ क्रमांक

with reference to the trailing mail- मागच्या मेलच्या संदर्भात

beneficiary reference id- लाभार्थी संदर्भ आयडी

enter reference- संदर्भ प्रविष्ट करा

enter reference number- संदर्भ क्रमांक प्रविष्ट करा

citation and references for students- विद्यार्थ्यांसाठी उद्धरण आणि संदर्भ

reference to the text- मजकूराचा संदर्भ

‘Reference’ Synonyms-antonyms

‘Reference’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

mention
citation
indicating
stating
credentials
quotation
pointing out
allusion
hint
source
footnote
testimonial
character
recommendation
bibliography
relating
source
instance

‘Reference’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ignorance
irrelevance
disregard
disapproval
determent

Reference meaning in Marathi

Leave a Comment