Relevant meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Relevant meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द Relevant चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर Relevant चे समानार्थी आणी विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

Relevant चा उच्चार = रेलवंट, रेलवन्ट

Relevant meaning in Marathi

Relevant एक adjective (विशेषण) आहे.

मराठीत Relevant चा अर्थ या प्रकारे आहे. 

संबंधीत
प्रासंगिक
प्रस्तुत
अनुरूप
योग्य
संबद्ध

ज्याप्रमाणे relevant शब्द adjective (विशेषण) आहे त्याच प्रकारे happy (आनंदी), angry (संतप्त), worried (चिंताग्रस्त) हे शब्द  देखील एक adjective (विशेषण) आहेत.

उदाहरण

Relevant हा शब्द कसा वापरला जातो हे खाली दिलेल्या उदाहरणातून (Example) आपल्याला सहज समजेल.

Examples-

Eng: I don’t think that question is relevant in this situation.
Marathi: मला वाटत नाही की हा प्रश्न या परिस्थितीत प्रासंगिक आहे.

Eng: Nobody’s questions are relevant to this matter.
Marathi: कोणाचेही प्रश्न या विषयाशी संबंधित नाहीत.

Eng: Anybody has relevant information on this topic.
Marathi: या विषयावर कोणाकडे संबंधित माहिती आहे.

Eng: I have some relevant information for you.
Marathi: माझ्याकडे तुमच्यासाठी काही संबंधित माहिती आहे.

Eng: For further information, please refer to the relevant leaflet.
Marathi: अधिक माहितीसाठी कृपया संबंधित पत्रकाचा संदर्भ घ्या.

Eng: Your question should be relevant to this topic.
Marathi: आपला प्रश्न या विषयाशी संबंधित असावा.

Eng: Please, everybody, submit the only relevant documents.
Marathi: कृपया, प्रत्येकजण, फक्त संबंधित कागदपत्रे जमा करा.

Eng: The document which you submitted in court, is not relevant to the case.
Marathi: आपण न्यायालयात सादर केलेला दस्तऐवज या केसशी संबंधित नाही.

Eng: You must have relevant experience according to the post.
Marathi: आपल्याकडे पदानुसार संबंधित अनुभव असणे आवश्यक आहे.

‘Relevant’ Synonyms-antonyms

‘Relevant’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

pertinent
applicable
to the point
connected
related
proper
admissible
appropriate
apposite
suitable
apt
germane

‘Relevant’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Irrelevant

‘Relevant’ चे इतर अर्थ

relevant experience– संबंधित अनुभव, योग्य अनुभव

Eng: You have relevant experience for this post.
Marathi: आपल्याकडे या पदासाठी योग्य अनुभव आहे.

relevant document– संबंधित कागदपत्र

Eng: Please submit relevant documents otherwise your form will be canceled.
Marathi: कृपया संबंधित कागदपत्रे जमा करा अन्यथा आपला फॉर्म रद्द होईल.

relevant discipline– संबंधित शिस्त

Eng: Surprisingly nobody knows their relevant discipline as a citizen.
Marathi: आश्चर्य म्हणजे नागरिक म्हणून त्याच्याशी संबंधित शिस्त कोणालाही माहिती नाही.

relevant field– संबंधित क्षेत्र

Eng: Please select the relevant field.
Marathi: कृपया संबंधित क्षेत्र निवडा.

relevant certificate– संबंधित प्रमाणपत्र

Eng: You don’t have a relevant certificate for this course.
Marathi: आपल्याकडे या पाठ्यक्रमा साठी योग्य प्रमाणपत्र नाही.

relevant fact– संबंधित वस्तुस्थिती

Eng: Please tell relevant facts.
Marathi: कृपया संबंधित वस्तुस्थिती सांगा.

relevant cost– संबंधित किंमत, प्रस्तुत किंमत

Eng: What is the relevant cost of this?
Marathi: याची प्रस्तुत किंमत किती आहे?

most relevant– सर्वात प्रासंगिक

Eng: This is the most relevant fact.
Marathi: ही सर्वात प्रासंगिक वस्तुस्थिती आहे.

not relevant– संबंधित नाही, योग्य नाही

Eng: Your certificates are not relevant for this course.
Marathi: या पाठ्यक्रमा साठी आपली प्रमाणपत्रे योग्य नाहीत.

 

Leave a Comment