Rest meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rest meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rest’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Rest’ चा उच्चार= रेस्ट

Rest meaning in Marathi

‘Rest’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत.

1. विश्रांती घेणे किंवा विश्रांतीच्या स्थितीत असणे.

English: He is resting a lot during the holidays.
Marathi: सुट्ट्यांमध्ये तो भरपूर विश्रांती घेतो.

2. काहीतरी उरलेले किंवा बाकी असलेले किंवा शेष असलेले.

English: The rest of the juice we kept in a fridge.
Marathi: उरलेला रस आम्ही फ्रीजमध्ये ठेवला.

3. कशावर तरी टेकवणे किंवा कशावर तरी टेकलेला.

English: He resting his head on the table.
Marathi: त्याने टेबलावर डोके टेकवले.

4. कोणावर तरी निर्भर राहणे किंवा अवलंबून असणे.

English: The child is fully rested on his mother for food.
Marathi: मूल अन्नासाठी पूर्णपणे आईवर अवलंबून असते.

5. मरणा नंतरची गाढ़ झोप.

English: The monk’s soul may rest in peace.
Marathi: साधूच्या आत्म्याला शांती लाभो.

Rest- मराठी अर्थ
noun (नाम, संज्ञा)
आराम
विश्रांती
विश्रांतीस्थान
शांति
बाकीचे
उर्वरित 
उर्वरित भाग
उरलेले
शिल्लक
अवलंबून
आधार
टेकवणे
verb (क्रियापद)
विश्रांती घेणे
आराम करणे
अवलंबून असणे
आश्रित असणे
टेकलेला असणे
शिल्लक असलेला 

Rest-Example

‘Rest’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Rest’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Rested’ आणि present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Resting’ आहे.

‘Rest’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Rests आहे.

‘Rest’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Rest assured and don’t be panic otherwise things get complicated.
Marathi: निश्चिंत राहा आणि घाबरू नका अन्यथा गोष्टी गुंतागुंतीच्या होतील.

English: Mindset is what separates the best from the rest.
Marathi: मानसिकता ही सर्वोत्कृष्टांना इतरांपेक्षा वेगळे करते.

English: I am taking a rest.
Marathi: मी विश्रांती घेत आहे.

English: You should take a rest now.
Marathi: तुम्ही आता विश्रांती घ्यावी.

English: Keep calm and let karma do the rest.
Marathi: शांत राहा आणि बाकीचे कर्माला करू द्या.

English: ‘Rest in peace’ is mostly written on the grave.
Marathi: ‘शांततेत विश्रांती घ्या’ हे बहुतांशी कबरीवर लिहिलेले असते.

English: Have some rest now.
Marathi: आता थोडी विश्रांती घ्या.

English: For the rest of my life, I earned enough money.
Marathi: माझ्या उर्वरित आयुष्यासाठी, मी पुरेसे पैसे कमावले.

English: I want to take a rest now.
Marathi: मला आता विश्रांती घ्यायची आहे.

English: I am taking a rest now.
Marathi: मी आता विश्रांती घेत आहे.

English: I need to take a rest now.
Marathi: मला आता विश्रांतीची गरज आहे.

English: His soul may rest in peace.
Marathi: त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो.

English: Let me rest for a while.
Marathi: मला थोडा वेळ आराम करू द्या.

English: The tree did not fall in cyclone because it rested on a vertical wall.
Marathi: उभ्या भिंतीवर विसावलेले झाड चक्रीवादळात पडले नाही.

English: I am fully rested on my parents for money.
Marathi: पैशासाठी मी पूर्णपणे माझ्या पालकांवर अवलंबून आहे.

English: The rest of Europe is caught by cold.
Marathi: उर्वरित युरोप थंडीने ग्रासला आहे.

English: The rest of the world can wait but not me.
Marathi: बाकी जग वाट पाहू शकते पण मी नाही.

English: Where are the rest of your books?
Marathi: तुमची बाकी पुस्तके कुठे आहेत?

English: A cut above the rest.
Marathi: वेगळे आणि चांगले.

‘Rest’ चे इतर अर्थ

rest assured- निश्चिंत रहा

rest assured that- याची खात्री करा

rest assured that we have- खात्री बाळगा की आमच्याकडे आहे

Rest assured my dear friend- निश्चिंत राहा माझ्या प्रिय मित्रा

take rest- विश्रांती घ्या

take rest now- आता विश्रांती घ्या

take rest dear- विश्रांती घे प्रिये

bed rest- आराम

rest up- विश्रांती घ्या

rest house- विश्राम गृह

restroom- शौचालय

restrooms- प्रसाधनगृहे

eternal rest- शाश्वत विश्रांती

You should take a rest- तुम्ही विश्रांती घ्यावी

take some rest- थोडी विश्रांती घ्या

take some rest first- आधी थोडी विश्रांती घ्या

take some rest then- मग थोडी विश्रांती घ्या

laid to rest- विश्रांतीसाठी ठेवले

let karma do the rest- बाकीचे कर्माला करू द्या

the inertia of rest- विश्रांतीची जडत्व

rest of Maharashtra- उर्वरित महाराष्ट्र

rest in peace- शांततेत विश्रांती घ्या

the inertia of the state of rest- विश्रांतीच्या अवस्थेची जडत्व

lay to rest- विश्रांती घेणे

restless- अस्वस्थ

rest work- विश्रांतीचे काम

rest order- विश्रांतीची आज्ञा

all the rest- बाकी सर्व

all the rest have- बाकी सर्वांकडे आहे

rest and sleep- विश्रांती आणि झोप

rest and sleep well- आराम करा आणि चांगले झोपा

leave out all the rest- बाकी सर्व सोडून दे

have some rest- थोडी विश्रांती घ्या

parade rest- परेड विश्रांती

the rest of the story- उर्वरित कथा

the rest of us- आम्ही बाकीचे

rest of the day- उर्वरित दिवस

for the rest of the day- उर्वरित दिवसासाठी

for the rest of us- आपल्या बाकीच्यांसाठी

for the rest of your life- तुमच्या उर्वरित आयुष्यासाठी

for the rest of my life- माझ्या उर्वरित आयुष्यासाठी

rested- विश्रांती घेतली

rested on- विश्रांती घेतली

rested well- चांगली विश्रांती घेतली

rested great- छान विश्रांती घेतली

you take rest- तुम्ही विश्रांती घ्या

i want to take a rest- मला विश्रांती घ्यायची आहे

i am taking a rest- मी विश्रांती घेत आहे

i need to take a rest- मला विश्रांती घ्यावी लागेल

rest of the world- उर्वरीत जग

want rest- विश्रांती हवी आहे

without rest- विश्रांतीशिवाय

rest amount- उर्वरित रक्कम

rest over- विश्रांती घ्या

soul rest in peace- आत्म्याला शांती लाभो

the rest is history- बाकी इतिहास है

rest of the day- उर्वरित दिवस

pre confinement rest- पूर्व कारावास आराम

a change is as good as a rest- बदल हा विश्रांतीइतकाच चांगला आहे

forget the rest- बाकी विसरून जा

rest of India- उर्वरित भारत

rest is history- बाकी इतिहास आहे

may the soul rest in peace- आत्म्याला शांती लाभो

and the rest is rust and junk- आणि बाकीचे गंज आणि भंगार आहे

rest home- घरी विश्रांती

rest out- विश्रांती घ्या

put to rest- विश्रांती द्या

let me rest- मला विश्रांती द्या

let me rest a little- मला थोडा आराम करू दे

come to rest- विश्रांतीसाठी या

let it rest- त्याला विश्रांती द्या

rest mass- उर्वरित वस्तुमान

rest and motion- विश्रांती आणि गती

eternal rest grant unto them- त्यांना चिरंतन विश्रांती देवो

eternal rest grant unto them o lord- त्यांना शाश्वत विश्रांती देवो प्रभु

no rest for the wicked- दुष्टांसाठी विश्रांती नाही

‘Rest’ Synonyms-antonyms

‘Rest’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

verb (क्रियापद)
relax
sleep
lie down
take a nap
slow down
idle
sit back
take it easy
repose
doze
drowse
cease
steady
lie
balance
lean
sit
depend on
support
noun (नाम, संज्ञा)
relaxation
inactivity
respite
slumber
break
cessation
vacation
leisure
time off
holder
stand  
base
support
shelf
bracket
remain
residue
keep

‘Rest’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

agitation
busyness
awakening
continuation
activity
upset
work

🎁 The rest of चा सोपा अर्थ मराठीत

Rest meaning in Marathi

Leave a Comment