Running out of time meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Running out of time meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Running out of time’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Running out of time’ चा उच्चार (pronunciation)= रनिंग आउट ऑफ़ टाइम 

Running out of time meaning in Marathi

‘Running out of time’ या इंग्रजी (English) वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘तुमच्याकडे खूपच कमी वेळ आहे किंवा तुमच्याकडे खूप कमी वेळ शिल्लक आहे.’

Running out of time- मराठी अर्थ
वेळ संपत आली आहे
जास्त वेळ शिल्लक नाही
थोडा वेळ उरला आहे
फक्त थोडा वेळ बाकी आहे 
तुमचा वेळ संपणार आहे
वेळ संपत येणार आहे

Running out of time चे उदाहरण (Examples)

English: I am running out of time.
Marathi: माझी वेळ संपत आली आहे. / माझ्याकडे खूप कमी वेळ शिल्लक आहे.

English: You are running out of time.
Marathi: तुमचा वेळ संपत चालला आहे. / तुमच्याकडे खूप कमी वेळ शिल्लक आहे.

English: We are running out of time.
Marathi: आमची वेळ संपत चालली आहे. / आमच्याकडे फक्त थोडा वेळ शिल्लक आहे.

English: ‘Running out of time’ means ‘just a little time left.’
Marathi: ‘Running out of time’ याचा अर्थ ‘फक्त थोडा वेळ बाकी आहे.

English: I am very ill, please come and meet me, I am running out of time.
Marathi: मी खूप आजारी आहे, कृपया येऊन मला भेटा, माझी वेळ संपत आहे. / मी खूप आजारी आहे, कृपया या आणि मला भेटा, माझी वेळ संपत आली आहे.

English: The doctor said to the patient, make your will, you are running out of time.
Marathi: डॉक्टर पेशंटला म्हणाले, तुमचे मृत्युपत्र बनवा, तुमच्याकडे आता जास्त वेळ नाही आहे. / डॉक्टर पेशंटला म्हणाले, तुमची इच्छाशक्ती बनवा, तुमच्याकडे खूप कमी वेळ शिल्लक आहे.

English: Hurry up, friend you are running out of time.
Marathi: घाई कर मित्रा तुझा वेळ संपत आहे. / घाई कर मित्रा तुझ्याकडे खूप कमी वेळ शिल्लक आहे.

English: We are already running out of time.
Marathi: आमचा वेळ आधीच संपत चालला आहे. / आमच्याकडे आता थोडाच वेळ शिल्लक आहे.

English: Please submit your papers students, you are running out of time.
Marathi: कृपया तुमचे पेपर्स जमा करा विद्यार्थ्यांनी, तुमची वेळ संपत आली आहे.

English: The meeting is running out of time.
Marathi: बैठकीची वेळ संपत चालली आहे.

English: Due to my busy schedule, I am running out of time to do things.
Marathi: माझ्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे मला कामासाठी कमी वेळ मिळत आहे. / माझ्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे, माझ्याकडे कामे करण्यासाठी वेळ संपत आहे.

English: Are we running out of time?
Marathi: आमची वेळ संपत चालली आहे का?

English: As a Prime Minister, his period is running out of time.
Marathi: पंतप्रधान म्हणून त्यांचा कालावधी संपत चालला आहे. / पंतप्रधान म्हणून त्यांचा काळ संपत आला आहे.

English: Is Mr. Putin running out of time?
Marathi: श्री पुतिन यांची वेळ संपत आली आहे का?

English: You are running out of time on this project.
Marathi: या प्रकल्पासाठी तुमचा वेळ संपत चालला आहे.

English: I’ve been feeling like I’m running out of time.
Marathi: मला असे वाटत आहे की, माझी वेळ संपत आली आहे. / माझी वेळ संपल्यासारखं वाटतंय.

 

 

Leave a Comment