Rural meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rural meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rural’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Rural’ चा उच्चार= रुरल, रुअरल

Rural meaning in Marathi

‘Rural’ म्हणजे ग्रामीण भाग किंवा ग्रामीण भागाशी संबंधित.

Rural- मराठी अर्थ
ग्रामीण
गावा संबंधी
खेड्यासंबंधी
गाव-खेड्याचा भाग 

Rural-Example

‘Rural’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Rural’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Are you claiming rural reservations?
Marathi: तुम्ही ग्रामीण आरक्षणाचा दावा करत आहात का?

English: Extreme economic reforms are needed in the Indian rural sector.
Marathi: भारतीय ग्रामीण क्षेत्रात अत्यंत आर्थिक सुधारणांची गरज आहे.

English: He hates to visit rural areas on rainy days.
Marathi: पावसाळ्याच्या दिवसात ग्रामीण भागाला भेट देणे त्याला आवडत नाही.

English: Some rural areas are as developed as urban areas.
Marathi: काही ग्रामीण भाग शहरी भागाप्रमाणे विकसित आहेत.

English: Rural areas in India are still struggling to get medical facilities.
Marathi: भारतातील ग्रामीण भागात अजूनही वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी धडपड सुरू आहे.

English: Rural peoples are more honest than urban ones.
Marathi: शहरी लोकांपेक्षा ग्रामीण लोक अधिक प्रामाणिक आहेत.

English: Rural development has a direct connection with country development.
Marathi: ग्रामीण विकासाचा देशाच्या विकासाशी थेट संबंध आहे.

English: He lives in a rural area.
Marathi: तो ग्रामीण भागात राहतो.

English: Rural areas fulfill the food needs of the urban sector.
Marathi: ग्रामीण भाग शहरी क्षेत्राच्या अन्न गरजा पूर्ण करतात.

English: Usually, rural people left their villages in search of employment.
Marathi: सहसा ग्रामीण भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात आपले गाव सोडतात.

‘Rural’ चे इतर अर्थ

rural area- ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भाग

urban-rural- शहरी ग्रामीण

rural development- ग्रामीण विकास

rural development department- ग्रामीण विकास विभाग

rural administration- ग्रामीण प्रशासन

rural folk- ग्रामीण लोक

rural livelihood- ग्रामीण उपजीविका

rural marketing- ग्रामीण विपणन

rural indebtedness- ग्रामीण कर्ज

rural retreat- ग्रामीण माघार

semi-rural- अर्ध-ग्रामीण

non-rural- गैर-ग्रामीण

party rural- ग्रामीण पक्ष

just rural- फक्त ग्रामीण

religious rural- धार्मिक ग्रामीण

rural weightage certificate- ग्रामीण वेटेज प्रमाणपत्र

rural and urban- ग्रामीण आणि शहरी

exode rural- ग्रामीण बाहेर काढा

rural sector- ग्रामीण क्षेत्र

rural department- ग्रामीण विभाग

rural economy- ग्रामीण अर्थव्यवस्था

rural farmer- ग्रामीण शेतकरी

rural certificate- ग्रामीण प्रमाणपत्र

rural constituency- ग्रामीण मतदारसंघ

rural community- ग्रामीण समुदाय

‘Rural’ Synonyms-antonyms

‘Rural’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

pastoral
countryside
country
countrified
rustic
bucolic
Arcadian
agrestic

‘Rural’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

urban
town
city

🎁 Urban शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment