Seek meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Seek meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Seek’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Seek’ चा उच्चार= सीक

Seek meaning in Marathi

‘Seek’ म्हणजे तुम्हाला हवी असलेली गोष्ट शोधण्याचा प्रयत्न करणे.

1. काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करणे.

2. काहीतरी मिळवण्याची किंवा प्राप्त करण्याची इच्छा.

2. काहीतरी साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे.

4. एखाद्याकडून काहीतरी मागणे.

Seek- Verb (क्रियापद)
शोधणे
मिळवण्याचा प्रयत्न करणे
प्रयत्न करणे
इच्छा करणे
चा आश्रय करणे

Seek-Example

‘Seek’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो. 

‘Seek’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Sought’ आणि gerund or present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Seeking’ आहे.

‘Seek’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English:  Seek refuge from the devil.
Marathi: सैतानाचा आश्रय घ्या.

English: ‘Seek’ means desire to obtain something or to attempt to find something or desire to achieve something.
Marathi: ‘Seek’ म्हणजे काहीतरी मिळवण्याची इच्छा किंवा काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न किंवा काहीतरी मिळवण्याची इच्छा.

English: You are seeking.
Marathi: आपण शोधत आहात.

English: I seek refuge in God.
Marathi: मी देवाचा आश्रय घेतो.

English: I seek refuge in Allah.
Marathi: मी अल्लाहचा आश्रय घेतो.

English: Seek help through patience and prayer.
Marathi: संयम आणि प्रार्थनेद्वारे मदत मिळवा.

English: I go to seek a great perhaps.
Marathi: मी एक चांगली संभावना शोधत आहे.

English: Seek and you shall find.
Marathi: शोधा आणि तुम्हाला सापडेल.

English: Be what you seek.
Marathi: तुम्हाला पाहिजे ते व्हा.

English: Seek respect, not attention.
Marathi: आदर शोधा, आकर्षण नाही.

English: Seek respect, not attention it lasts longer.
Marathi: ध्यान आकर्षित करण्याऐवजी आदर शोधा, ते जास्त काळ टिकते.

English: He was seeking his missing bicycle.
Marathi: तो त्याची हरवलेली सायकल शोधत होता.

English: I lost my clerk job and now I am seeking work.
Marathi: माझी लिपिकाची नोकरी गेली आणि आता मी काम शोधत आहे.

English: I was seeking a specific shoe for trekking.
Marathi: मी ट्रेकिंगसाठी विशिष्ट बूट शोधत होतो.

English: I was seeking a specific book about this subject.
Marathi: मी या विषयावर एक विशिष्ट पुस्तक शोधत होतो.

English: He should seek legal help in property matters.
Marathi: मालमत्तेच्या बाबतीत त्याने कायदेशीर मदत घ्यावी.

English: He should seek medical help for corona disease.
Marathi: त्यांनी कोरोना आजारासाठी वैद्यकीय मदत घ्यावी.

English: Seek out all pokémon.
Marathi: सर्व पोकेमॉन शोधा.

‘Seek’ चे इतर अर्थ

seek out= विशिष्ट हेतूसाठी मिळवा, शोधतात

seek redressal= निवारण शोधा

seek information= माहिती मिळवा

hide and seek= लपाछपी

forgot to seek= शोधायला विसरलो

seek refuge= आश्रय घ्या

be the wonders you seek= तुम्हाला हवा तो चमत्कार व्हा

home seek= घर शोधणे

goal seek= ध्येय शोधणे

seeking admission= प्रवेश शोधत आहे

seeking admission to class= वर्गात प्रवेश शोधत आहे

what you seek is seeking you= तुम्ही जे शोधताय तेच तुम्हाला शोधतंय

seek respect, not attention= आदर शोधा, लक्ष नाही

seeking age relaxation= काही विशिष्ट कारणाने वयात सूट देण्याची मांगनी करने 

seeking permission= परवानगी मांगणे, परवानगी मागत आहे

seeking approval= मंजुरी मागत आहे

seek shelter= आश्रय मांगणे, आश्रय शोध

seek fortune= भाग्य शोधा

seek up= शोधणे

would seek= शोधेल

play hide and seek= लपाछपी खेळा

seek knowledge= ज्ञान शोधा

seek light= प्रकाश शोधा

seek help= मदत घ्या

seek revenge= बदला घेणे

seek food= अन्न शोधणे

seeking for job= नोकरी शोधत आहे

seek information= माहिती मिळवा

will seek= शोधेल

job seek= नोकरी शोधणे

good seek= चांगला शोध

not seek= शोधत नाही

seeking your blessings= तुमचे आशीर्वाद मागत आहे

seeking your approval= तुमची मान्यता शोधत आहे

self-seeking= स्वत:चा शोध घेणारा, स्वार्थी, आपमतलबी

seeking help= मदत शोधत आहे

seeking letter= मागणी पत्र, पत्र शोधत आहे

seek after= साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे, शोधणे

attention seeking= लक्ष शोधणारे 

attention-seeking behavior= लक्ष वेधून घेणारे वर्तन

attention-seeking tendencies= लक्ष वेधून घेणारी प्रवृत्ती

seek flashes of inspiration= प्रेरणेची चमक शोधा

seeking= मांगणे, शोधत आहे

‘Seek’ Synonyms-antonyms

Seek’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

hunt up
look for
be after
finding
search for
discover
ask for
solicit
implore
entreat
try
endeavour
attempt
request
search after
prosecute
desire
want

Seek’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ignore
shun
neglect
reply

 

Leave a Comment