Seems meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Seems meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द Seems चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर Seems चे समानार्थी आणी विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

Seems चा उच्चार = सीम्स

Seems meaning in Marathi

Seem एक verb (क्रियापद) आहे. जेव्हा Seem बरोबर ‘S’ जोड़ले जाते तेव्हा ‘Seems’ शब्द बनतो.

Seems एक Action verb आहे, Seems शब्दाचा अर्थ पुढील प्रमाणे आहे.

दिसते
वाटते
भासते

Seems शब्द Seem ला S जोडल्याने बनतो. Seems चा Seem हा प्रमुख शब्द आहे.

Seem शब्दाचा अर्थ पुढील प्रमाणे आहे.

मला असे वाटते
भासणे
दिसणे 
वाटणे
लागणे

Seems Example

Seem शब्दाला ‘S’ जोड़ल्या नंतर बनतो Seems शब्द.

Seems हे third person singular आहे. Third person तो असतो ज्याच्या बद्दल पहला (first-person) आणी दुसरा (second) व्यक्ती बोलत असतो.

He आणी She, हे third person singular (एकवचन)आहे, यांच्या सोबत Seems चा उपयोग केला जातो.

Seems म्हणजे काहीतरी असण्याची भावना देणे किंवा एखाद्या विशिष्ट गुणवत्तेची भावना देणे.

Seems म्हणजे तसे असावे किंवा तसे नसावे, काही नक्की सांगू शकत नाही.

उदाहरण:

Eng: He seems arrogant.
Marathi: तो गर्विष्ठ दिसतो. 
अर्थ: तो गर्विष्ठ दिसतो याचा अर्थ असा की तो गर्विष्ठ असेल किंवा नसेलही, काहीही निश्चितपणे सांगितले जाऊ शकत नाही.

Eng: Sujit seems upset.
Marathi: सुजित अस्वस्थ दिसत आहे.

Eng: The Dog seems angry.
Marathi: कुत्रा रागावलेला दिसत आहे.

Eng: The soup seems to be cold.
Marathi: रस्सा थंड दिसत आहे.

Eng: He seems to be a doctor.
Marathi: तो एक डॉक्टर असल्याचे दिसते.

Eng: The house seems to be strong. 
Marathi: घर मजबूत दिसत आहे.

Eng: She seems to be their mother. 
Marathi: ती त्यांची आई असल्याचे दिसते.

Eng: It seems like their marriage is over.
Marathi: असे दिसते की त्यांचे लग्न संपले आहे.

Eng: He seems to be their coach. 
Marathi: तो त्यांचा प्रशिक्षक असल्याचे दिसते.

Eng: The man seating on the chair seems to be the owner of the company.
Marathi: खुर्चीवर बसलेला माणूस कंपनीचा मालक असल्यासारखे दिसते आहे.

Eng: It seems to rain all the time here.
Marathi: इथे सर्व वेळ पाऊस पडतो असे दिसते.

Eng: It seems no one at the home.
Marathi: घरी कोणीच दिसत नाही.

Eng: It seems he will not live more.
Marathi: तो अधिक जगणार नाही असे दिसते.

‘Seems’ Synonyms-antonyms

‘Seems’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Resemble
Appear
Come across
Shows
Looks like
Looks to be
Sounds like

‘Seems’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Be real
Real
Exist

Seem सोबत ing वापरत नाही

Seem सोबत केव्हाच ing वापरले जात नाही. Seeming लिहने चुकीचे असते. 

ज्याप्रमाणे ऐकणे, चाखणे, पाहणे, वास येणे ही इंद्रियांची क्रिया आहे, त्याचप्रकारे seem (भासणे, वाटने) देखील इंद्रियांची क्रिया मानली जाते, म्हणून Seem सोबत ing वापरले जात नाही.

Seemingly चा उपयोग 

Seemingly एक क्रिया विशेषण (adverb) आहे. एक क्रिया विशेषण जे विशेषणा (adjective) बाबत काही सांगते आहे.

Seemingly चा अर्थ या प्रकारे आहे.

Seemingly adverb

जाहीरपणे
वरवर पाहता
यथार्थपणे
असे दिसते
असल्याचे दिसून येत आहे

Seemingly म्हणजे काहीतरी विशेष दीसन्याचा प्रयन्त करने परंतु वास्तवामधे तसे काहीच नसने.

Example:

Eng: He is seemingly strict with his children. 
Marathi: तो आपल्या मुलांबरोबर कठोर दिसत आहे.
अर्थ: तो आपल्या मुलांशी खूप कडक वागताना दिसत आहे परंतु प्रत्यक्षात तो तसा नाही.

Eng: He seemingly nice. 
Marathi: तो चांगल्या स्वभावाचा दिसत आहे.
अर्थ: तो चांगल्या स्वभावाचा दिसत आहे परंतु प्रत्यक्षात तो तसा नाही.

Seemingly चा उपयोग केल्याने वाक्याचा अर्थ बदलतो.

Seems meaning in Marathi

Leave a Comment