Shall I meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Shall I meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Shall I’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Shall I’ चा उच्चार (pronunciation)= शैल आय

Shall I meaning in Marathi

‘Shall I’ या इंग्रजी (English) वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘मी हे करू का’?

Shall I- मराठी अर्थ
काय मी?
मी हे करू का?

Shall I चे इतर उदाहरणे (Examples)

English: Shall I go?
Marathi: मी जाऊ का?

English: Shall I come?
Marathi: मी येऊ का?

English: Shall I call you?
Marathi: मी तुला कॉल करू का?

English: Shall I call you now?
Marathi: आता फोन करू का?

English: Shall I come today?
Marathi: मी आज येऊ का?

English: Shall I come tomorrow?
Marathi: मी उद्या येऊ का?

English: Shall I come to you?
Marathi: मी तुझ्याकडे येऊ का?

English: Shall I remind you of something?
Marathi: मी तुम्हाला काही आठवण करून देऊ का?

English: Shall I start the meeting?
Marathi: मी मीटिंग सुरू करू का?

English: Shall I say something?
Marathi: मी काही बोलू का?

English: What shall I say now?
Marathi: आता मी काय बोलू?

English: Shall I say?
Marathi: मी सांगू का?

English: Shall I call you mister?
Marathi: मी तुम्हाला मिस्टर म्हणू का?

English: Shall I write it in a letter?
Marathi: मी पत्रात लिहू का?

English: Shall I write a book?
Marathi: मी एक पुस्तक लिहू का?

English: Shall I start?
Marathi: मी सुरुवात करू का?

English: Shall I leave?
Marathi: मी निघू का?

English: Shall I leave now?
Marathi: मी आता निघू का?

English: Shall I leave the office?
Marathi: मी ऑफिस सोडू का?

English: Shall I leave my job?
Marathi: मी माझी नोकरी सोडू का?

English: What shall I do?
Marathi: मी काय करू?

English: Shall I describe it to you?
Marathi: मी तुम्हाला त्याचे वर्णन करू का?

English: Shall I pursue it?
Marathi: मी त्याचा पाठपुरावा करू का?

English: Shall I pursue a sermon?
Marathi: मी प्रवचनाचा पाठपुरावा करू का?

English: Shall I pursue scripture?
Marathi: मी शास्त्राचा पाठपुरावा करू का?

English: Shall I take your blessings?
Marathi: मी तुमचे आशीर्वाद घेऊ का?

English: Shall I take leave today?
Marathi: मी आज सुट्टी घेऊ का?

English: Shall I take leave tomorrow?
Marathi: मी उद्या सुट्टी घेऊ का?

English: Shall I take off tomorrow from work?
Marathi:मी उद्या कामातून ब्रेक घेऊ शकतो का?

English: Shall I pay off my debt?
Marathi: मी माझे कर्ज फेडू का?

English: Shall I pick you up?
Marathi: मी तुला उचलू का?

English: Shall I push the button?
Marathi: मी बटण दाबू का?

English: Shall I part my hair behind?
Marathi: मी माझे केस मागे विभागू का?

English: Shall I proceed?
Marathi: मी पुढे जाऊ का?

English: Shall I proceed with the request?
Marathi: मी विनंती पुढे करू का?

English: Shall I proceed further?
Marathi: मी पुढे जाऊ का?

English: Shall I stay?
Marathi: मी राहू का?

English: Shall I stay here?
Marathi: मी इथेच राहू का?

English: Shall I compare thee to an enemy?
Marathi: मी तुझी तुलना शत्रूशी करू का?

English: Shall I write it in the letter?
Marathi: पत्रात लिहू का?

English: Shall I send it?
Marathi: मी पाठवू का?

English: Shall I send you?
Marathi: मी तुला पाठवू का?

English: Shall I send to thee?
Marathi: मी तुला पाठवू का?

English: Shall I send it again?
Marathi: मी परत पाठवू का?

English: Shall I send the report?
Marathi: मी अहवाल पाठवू का?

English: Shall I be a mother?
Marathi: मी आई होऊ का?

English: Shall I get it?
Marathi: मला मिळेल का?

English: Shall I get you a box?
Marathi: मी तुम्हाला एक बॉक्स आणू का?

English: Shall I get in sir?
Marathi: मी आत येऊ का सर? / मी आत जाऊ का सर?

English: Shall I do?
Marathi: मी करू का?

English: Shall I do it?
Marathi: मी ते करू का?

English: Shall I do it now?
Marathi: मी ते आता करू का?

English: Shall I do the honors in medical?
Marathi: मी मेडिकलमध्ये ऑनर्स करू का?

English: Shall I call her again?
Marathi: मी तिला पुन्हा कॉल करू का?

English: Shall I give him a loan?
Marathi: मी त्याला कर्ज देऊ का?

Shall I meaning in Marathi

 

Leave a Comment