She has been singing a song…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

She has been singing a song meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= शी ह्याज बीन सिंगिंग अ सॉंग

English: She has been singing a song.
Marathi: तिने एक गाणे गायले आहे.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: I have been singing.
Marathi: मी गात आहे.

English: We have been singing.
Marathi: आम्ही गात होतो.

English: He sings songs.
Marathi: तो गाणी गातो.

English: She has sung a song.
Marathi: तिने एक गाणे गायले आहे.

English: She will sing.
Marathi: ती गाणार.

English: This song is for you.
Marathi: हे गाणे तुमच्यासाठी आहे.

English: When do you sing?
Marathi: 1) तुम्ही कधी गाता? 2) तू कधी गातोस.

English: One song for me.
Marathi: माझ्यासाठी एक गाणे.

English: I like this song.
Marathi: मला हे गाणे आवडते.

English: I like this song very much.
Marathi: मला हे गाणे खूप आवडते.

English: Do you like this song?
Marathi: तुम्हाला हे गाणे आवडते का?

English: You like this song?
Marathi: 1) तुम्हाला हे गाणे आवडते? 2) तुला हे गाणे आवडते का?

English: Feel the song.
Marathi: गाणे अनुभवा.

English: Choose a song for me.
Marathi: माझ्यासाठी एक गाणे निवडा.

English: I just love this song.
Marathi: मला फक्त हे गाणे आवडते.

English: I am singing a song.
Marathi: मी एक गाणे गात आहे.

English: I am singing.
Marathi: मी गात आहे.

English: I will sing a song.
Marathi: मी एक गाणे गाईन.

English: She sang a song.
Marathi: तिने एक गाणे गायले.

English: We sing a song.
Marathi: आम्ही गाणे गातो.

English: Sing a song for me.
Marathi: माझ्यासाठी एक गाणे गा.

English: They sing.
Marathi: ते गातात.

English: I have sung a song.
Marathi: मी एक गाणे गायले आहे.

English: I sing a song.
Marathi: मी एक गाणे गातो.

English: I sing a song for you.
Marathi: मी तुझ्यासाठी एक गाणे गातो.

English: She has been singing a song.
Marathi: तिने एक गाणे गायले आहे.

English: I have sung.
Marathi: मी गायले आहे.

English: She has sung a song in the classroom.
Marathi: तिने वर्गात एक गाणे गायले आहे.

She has been singing a song meaning in Marathi

Leave a Comment