Should Could Would meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Should Could Would meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Should, Could, Would’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Should, Could, Would’ चा उच्चार (pronunciation)= शुड, कुड, वुड 

Should Could Would meaning in Marathi

‘Should’ हा ‘Shall’ शब्दाचा, ‘Could’ हा ‘Can’ शब्दाचा आणि ‘Would’ हा ‘Will’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) आहे.

Should, Could, Would हे Shall, Can आणि Will चे भूतकाळ असले तरी त्यांचे अर्थ एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न आहेत.

Should, Could, Would या शब्दाचे अर्थ Shall, Can आणि Will पासून पूर्णपणे भिन्न असल्यामुळे ते वेगवेगळ्या प्रकारे वापरले जातात.

Should चा मराठी अर्थ

‘Should’ हा ‘Shall’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘Should’ या शब्दाचे अनेक वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. एखाद्याला सल्ला (advice) देण्यासाठी ‘Should’ चा वापर केला जातो.

English: You should work hard to get success in the future.
Marathi: भविष्यात यश मिळवण्यासाठी तुम्ही कठोर परिश्रम केले पाहिजे.

2. आपले मत (Opinion) व्यक्त (Express) करण्यासाठी ‘Should’ चा वापर केला जातो.

English: He should have chosen a better wife.
Marathi: त्याने चांगली पत्नी निवडायला हवी होती.

3. भूतकाळाबद्दल (Past) बोलण्यासाठी आपण ‘Should’ वापरू शकतो.

English: He should have told me.
Marathi: त्याने मला सांगायला हवे होते.

4. शक्यतेबद्दल (Possibility) बोलण्यासाठी आपण ‘Should’ वापरू शकतो.

English: There should be some wine left to drink.
Marathi: पिण्यासाठी थोडी वाइन शिल्लक असावी.

Should- मराठी अर्थ
पाहिजे
जरुर असणे
शक्यता
अपेक्षा

Should-Example

‘Should’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

तुम्हाला जे योग्य वाटते ते व्यक्त करण्यासाठी बहुतेकदा ‘Should’ चा वापर केला जातो.

‘Should’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: How many calories should I eat?
Marathi: मी किती कॅलरीज खाव्यात?

English: Should I buy bitcoin now?
Marathi: मी आता बिटकॉइन विकत घ्यावे का?

English: Should I upgrade to Windows 11?
Marathi: मी Windows 11 वर अपग्रेड करावे का?

English: How much should I weigh?
Marathi: माझे वजन किती असावे?

English: How much water should I drink?
Marathi: मी किती पाणी प्यावे?

English: Why should we hire you?
Marathi: आम्ही तुम्हाला का नियुक्त करावे?

English: Feeling good like I should.
Marathi: मला पाहिजे तसे चांगले वाटत आहे.

English: Should I call you?
Marathi: मी तुला कॉल करू का?

English: Should I call you back?
Marathi: मी तुला परत कॉल करू का?

English: Should I go?
Marathi: मी जावे का?

English: Should I go on?
Marathi: मी पुढे जावे का?

English: Should I go there?
Marathi: मी तिथे जावे का?

English: Should be done?
Marathi: केले पाहिजे?

English: Why should I tell you?
Marathi: मी तुला का सांगू?

English: What should I do?
Marathi: मी काय करू?

English: What should I do for you?
Marathi: मी तुझ्यासाठी काय करू?

English: Should I come tomorrow?
Marathi: मी उद्या यावे का?

English: At what time should I come?
Marathi: मी किती वाजता यावे?

English: What should I call you?
Marathi: मी तुला काय बोलावू?

English: What should I do now?
Marathi: आता मी काय करू?

English: What should I do next?
Marathi: मी पुढे काय करावे?

English: What song should I listen to?
Marathi: मी कोणते गाणे ऐकावे?

English: Should have been done.
Marathi: करायला हवे होते.

English: Should not be applied to blisters.
Marathi: फोडांवर लावू नये.

English: Should not be a problem.
Marathi: अडचण नसावी.

English: You should buy it then?
Marathi: मग आपण ते खरेदी करावे?

English: We should go out.
Marathi: आपण बाहेर जावे.

English: One should keep one’s promise.
Marathi: एखाद्याने दिलेले वचन पाळले पाहिजे.

English: One should do one’s duty.
Marathi: एखाद्याने आपले कर्तव्य केले पाहिजे.

English: There should be an age limit for politicians.
Marathi: राजकारण्यांसाठी वयोमर्यादा असली पाहिजे.

Should-Synonyms

‘Should’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

want
desire
allow
consider
go for
become
search for

Should-Antonyms

‘Should’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disallow
deny
ignore
neglect
refuse
exclude

Could चा मराठी अर्थ

‘Could’ हा ‘Can’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘Could’ शब्दाचा अर्थ आहे ‘असू शकते किंवा करू शकलो असतो.’

‘Could’ हा इंग्रजी शब्द वेगवेगळी क्रिया (Actions) दाखवण्याचे काम करतो. जसे की:

1. भविष्यातील शक्यता दर्शवण्यासाठी ‘Could’ शब्द वापरला जातो.

English: I could be right or wrong to marry her.
Marathi: मी तिच्याशी लग्न करणे योग्य किंवा चूक असू शकते.

2. काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा.

English: He was so rude I wish I could slap him.
Marathi: तो इतका उद्धट होता की मी त्याला थप्पड मारू शकलो असतो.

3. ‘Could’ चा वापर एखाद्या गोष्टीबद्दल चिडचिड किंवा चीड दर्शविण्यासाठी देखील केला जातो.

English: They could inform me before making a decision.
Marathi: निर्णय घेण्यापूर्वी ते मला कळवू शकत होते.

4. एखाद्याला काही सूचना देण्यासाठी किंवा विनम्र विनंती करण्यासाठी सुद्धा ‘Could’ चा वापर केला जातो.

English: Be careful, it could happen to you.
Marathi: सावधगिरी बाळगा, हे तुमच्यासोबत होऊ शकते.

English: Could you please help me?
Marathi: कृपया तुम्ही मला मदत करू शकाल का?

Could- मराठी अर्थ 
होऊ शकते
शकते
करू शकतो
करू शकलो असतो 
केले जाऊ शकते
असू शकते

Could-Example

‘Could’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Can’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Could’ आहे.

‘Could’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: Life could be a dream.
Marathi: जीवन एक स्वप्न असू शकते.

English: If I could fly.
Marathi: जर मला उडता आलं असतं तर.

English: You could be mine.
Marathi: तू माझी असू शकतेस.

English: Could I call you?
Marathi: मी तुला कॉल करू शकतो का?

English: Could I have a cup of tea?
Marathi: मला एक कप चहा मिळेल का?

English: Couldn’t agree more.
Marathi: अधिक सहमत होऊ शकलो नाही.

English: Couldn’t place a call.
Marathi: कॉल करता आला नाही.

English: Could be us one day immortal.
Marathi: आपण एक दिवस अमर होऊ शकतो.

English: Could I be pregnant?
Marathi: मी गर्भवती (pregnant) असू शकते?

English: Could not find the network.
Marathi: नेटवर्क शोधू शकलो नाही.

English: Could it be I am falling in love?
Marathi: कदाचित मी प्रेमात पडलो आहे?

English: Could have been me.
Marathi: मी असू शकलो असतो.

English: Could you be loved?
Marathi: तुमच्यावर प्रेम केले जाऊ शकते?

English: Couldn’t care less.
Marathi: कमी काळजी करू शकत नाही.

English: Could not initialize the class.
Marathi: वर्ग सुरू करू शकलो नाही.

English: Could not transfer artifacts.
Marathi: कलाकृती हस्तांतरित करू शकलो नाही.

English: It could happen to you.
Marathi: हे तुमच्यासोबत होऊ शकते.

English: I wish I could be there.
Marathi: माझी इच्छा आहे की मी तिथे असू.

English: Could not connect to the google play store.
Marathi: गूगल प्ले स्टोर शी कनेक्ट करता आले नाही.

English: You could have done better than this.
Marathi: आपण यापेक्षा चांगले करू शकला असता.

English: List two things you did recently that you could have done better.
Marathi: तुम्ही अलीकडे केलेल्या दोन गोष्टींची यादी करा ज्या तुम्ही आणखी चांगल्या प्रकारे करू शकल्या असत्या.

Could-Synonyms

‘Could’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

maybe
perhaps
possibly
perchance
probably

Could-Antonyms

‘Could’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

could not
certainly
definitely
Would चा मराठी अर्थ

‘Would’ हा ‘Will’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘Would’ या शब्दाचे अनेक वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. प्रश्न विचारण्याच्या वाक्यात ‘Would’ या शब्दाचा वापर केला जातो.

English: Would you like to visit India?
Marathi: तुम्हाला भारत भेट द्यायला आवडेल का?

English: Would you like to meet me today?
Marathi: तुला आज मला भेटायला आवडेल का?

2. ‘Would’ हा शब्द एखाद्याला नम्र विनंती (Polite request) करण्यासाठी वापरला जातो.

English: I would like some water with ice, please.
Marathi: कृपया मला बर्फासह थोडे पाणी हवे आहे.

English: I would like some salad, please.
Marathi: कृपया मला थोड़ी कोशिंबीर हवी आहे.

3. काल्पनिक परिस्थितीची कल्पना करताना देखील ‘Would’ हा शब्द वापरला जातो.

English: If I earn a lot of money, I would like to gift a car to dad.
Marathi: जर मी खूप पैसे कमावले तर मला वडिलांना कार भेट द्यायची आहे.

4. भूतकाळात (past) काहीतरी घडले (happened) आहे जे सुधारण्यासाठी आता खूप उशीर झाला आहे.

English: If I had known that you were coming, I would have stayed at home.
Marathi: तू येणार हे मला माहीत असतं तर मी घरीच थांबलो असतो.

English: If I had known that you were coming, I would have met you at the airport.
Marathi: तू येत आहेस हे मला माहीत असतं तर मी तुला विमानतळावर भेटलो असतो.

5. इच्छा (desire) व्यक्त करणे किंवा एखाद्या गोष्टीकडे कल (inclination) दाखवणे.

English: I would love to work with you.
Marathi: मला तुमच्यासोबत काम करायला आवडेल.

English: I would love to be your friend.
Marathi: मला तुझा मित्र व्हायला आवडेल.

6. एखाद्या गोष्टीबद्दल अंदाज (Guess), मत (Opinion) किंवा आशा (Hope) व्यक्त करण्यासाठी.

English: I would imagine he wins the game.
Marathi: तो खेळ जिंकेल अशी माझी कल्पना आहे.

7. Who, What, When, Where, Why आणि How या प्रश्नार्थी शब्दांनंतर देखील ‘Would’ वापरले जाते.

English: Who would be the next president of India?
Marathi: भारताचा पुढील राष्ट्रपती कोण असेल?

English: What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin?
Marathi: हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेचे काय परिणाम होतील?

English: When would I get married?
Marathi: माझं लग्न कधी होणार? / मी लग्न कधी करणार?

English: Where would you like to travel?
Marathi: तुम्हाला कुठे प्रवास करायला आवडेल?

English: Why would I hire you?
Marathi: मी तुम्हाला कामावर का ठेवू?

English: How would you deal with an angry customer?
Marathi: संतप्त ग्राहकाशी तुम्ही कसे वागाल?

8. ‘Would’ हा शब्द भूतकाळात (Past) नियमितपणे (Regular) घडलेल्या क्रिया दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: My friend would take a nap every afternoon.
Marathi: माझा मित्र रोज दुपारी डुलकी घेत असे.

9. ‘Would’ हा शब्द काही उद्देश (Purpose) किंवा हेतू (Intention) दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: He said he would call me tomorrow.
Marathi: तो म्हणाला उद्या फोन करेन.

English: She said, he would marry me next month.
Marathi: ती म्हणाली, पुढच्या महिन्यात तो माझ्याशी लग्न करेल.

10. ‘Would’ हा शब्द प्राधान्य किंवा पसंती (preference) दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: I would rather drink tea than coffee in the afternoon.
Marathi: मी दुपारी कॉफीपेक्षा चहा पिणे पसंत करतो.

Would- मराठी अर्थ
होईल
होणार
होतील
करेल
करेन
करतो
असेन

Would-Example

‘Would’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Would’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: Would I lie to you, my friend?
Marathi: माझ्या मित्रा, मी तुझ्याशी खोटे बोलू का?

English: Would you look at that?
Marathi: तुम्ही त्याकडे बघाल का?

English: He would be a good lawyer.
Marathi: तो एक चांगला वकील होईल.

English: Would it rain today?
Marathi: आज पाऊस पडेल का?

English: Would you like a cup of tea?
Marathi: तुम्हाला एक कप चहा आवडेल का?

English: Would it be possible?
Marathi: ते शक्य होईल का?

English: Would it be okay?
Marathi: ते ठीक होईल का?

English: Would it be cheaper to build a house?
Marathi: घर बांधणे स्वस्त होईल का?

English: Would it be nice?
Marathi: ते चांगले असेल का? / छान होईल का?

English: Would you look at it?
Marathi: तुम्ही बघाल का? / तू पाहशील का?

English: Wouldn’t it be nice?
Marathi: छान होईल ना?

English: I would walk 500 miles.
Marathi: मी 500 मैल चालेन.

English: What would you do?
Marathi: तू काय करशील?

English: What would you like to do?
Marathi: तुम्ही काय करू इच्छिता?

English: I would do anything for love.
Marathi: मी प्रेमासाठी काहीही करू शकतो.

English: I would do anything for your love.
Marathi: तुझ्या प्रेमासाठी मी काहीही करेन.

English: No one would tell.
Marathi: कोणी सांगणार नाही.

English: Would you mind telling me?
Marathi: मला सांगायला हरकत आहे का?

English: She would never know.
Marathi: तिला कधीच कळणार नाही.

English: Would you still love me?
Marathi: तरीही तू माझ्यावर प्रेम करशील का?

English: Would you still love me the same?
Marathi: तू अजूनही माझ्यावर असेच प्रेम करशील का?

English: Would you know my name?
Marathi: तुला माझे नाव माहीत असेल का?

English: Would you rather have questions for kids?
Marathi: त्याऐवजी तुम्हाला मुलांसाठी प्रश्न असतील का?

English: Would you do anything for me?
Marathi: तू माझ्यासाठी काही करशील का?

English: Would you let me go?
Marathi: तुम्ही मला जाऊ द्याल का?

English: Wouldn’t change a thing.
Marathi: काही बदलणार नाही.

English: Would look perfect.
Marathi: परिपूर्ण दिसेल.

English: Would I lie to you?
Marathi: मी तुमच्याशी खोटे बोलू का?

English: Would you be my wife?
Marathi: तू माझी बायको होशील का?

English: They would just be jealous of us.
Marathi: त्यांना फक्त आमचा हेवा वाटेल.

English: Would you mind if I get it?
Marathi: जर मला मिळाले तर तुमची हरकत असेल का?

English: If they had really had love they would have shown me.
Marathi: खरच प्रेम असतं तर त्यांनी मला दाखवलं असतं.

English: Would rather spend one lifetime with you.
Marathi: त्यापेक्षा एक आयुष्य तुझ्यासोबत घालवायला आवडेल.

English: Would I kill you to laugh?
Marathi: हसण्यासाठी मी तुला मारेन का?

Would-Synonyms

‘Would’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

demand
desire
determine
intend
request
require
want
insist

Would-Antonyms

‘Would’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

overlook
ignore
neglect
waver
keep
disallow

Should Could Would meaning in Marathi

 

Leave a Comment