Should have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Should have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Should have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Should have been’ चा उच्चार (pronunciation)= शुड हैव बीन 

Should have been meaning in Marathi

‘Should’ हा ‘Shall’ या शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

पूर्वी जे काही घडले ते तसे घडायला नको होते, असे तुम्हाला वाटते ते व्यक्त करण्यासाठी ‘Should have been’ चा वापर केला जातो. 

‘Should have been’ या वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘ पूर्वी काही घडले आहे जे असे असायला हवे होते किंवा व्हायला हवे होते.

Should have been- मराठी अर्थ
हवे होते
असायला हवे होते
व्हायला हवे होते
असावा

Should have been ची उदाहरणे (Examples)

English: Should have been done.
Marathi: करायला हवे होते.

English: I should have been there.
Marathi: मी तिथे असायला हवे होते.

English: You should have been there.
Marathi: तुम्ही तिथे असायला हवे होते.

English: I should have been more careful.
Marathi: मी जास्त काळजी घ्यायला हवी होती.

English: I should have been more careful while driving.
Marathi: मी गाडी चालवताना जास्त काळजी घ्यायला हवी होती.

English: You should have been on time for your job interview.
Marathi: तुम्ही तुमच्या नोकरीच्या मुलाखतीसाठी वेळेवर पोहोचायला हवे होते.

English: Should have been sent.
Marathi: पाठवायला हवे होते.

English: Should have been gone.
Marathi: जायला पाहिजे होता. / गेला असावा.

English: Should have been dead on a Sunday morning.
Marathi: रविवारी सकाळी मेला असावा.

English: It should have been me.
Marathi: ते मी असायला हवे होते.

English: It should have been you.
Marathi: ते तुम्ही असायला हवे होते.

English: You should have been mercy.
Marathi: तुम्हाला दया यायला हवी होती.

English: I should have been buying.
Marathi: मी खरेदी करायला हवे होते.

English: I should have been a better son.
Marathi: मी एक चांगला मुलगा असायला हवे होते.

English: I should have been a better daughter.
Marathi: मी एक चांगली मुलगी असायला हवी होती.

English: You should have been there when I came through.
Marathi: मी आलो तेव्हा तुम्ही तिथे असायला हवे होते.

English: You should have been swallowed.
Marathi: तुला गिळायला हवं होतं.

English: You should have been nice to me.
Marathi: तू माझ्याशी छान वागायला हवं होतंस.

English: Should have been me, not him.
Marathi: मी असायला हवे होते, त्याला नाही.

English: Should have been your lover.
Marathi: तुझा प्रियकर असावा.

English: I should have been with you.
Marathi: मी तुझ्यासोबत असायला हवे होते.

English: I should have been there right next to you.
Marathi: मी तुमच्या शेजारी असायला हवे होते.

English: I guess I should have been more conscious of how you spoke to me.
Marathi: मला वाटते की तुम्ही माझ्याशी कसे बोललात याबद्दल मी अधिक जागरूक असायला हवे होते.

English: I should have been chasing you.
Marathi: मी तुझा पाठलाग करायला हवा होता.

English: I should have been everything I promised.
Marathi: मी जे वचन दिले ते सर्व मी व्हायला हवे होते.

English: We should have been so good together.
Marathi: आम्ही एकत्र खूप चांगले असायला हवे होते.

English: It should have been ended.
Marathi: ते संपवायला हवे होते.

English: It should have been us.
Marathi: ते आम्हाला असायला हवे होते.

English: Why it should have been me?
Marathi: तो मीच का असावा?

English: I should have been more specific.
Marathi: मी अधिक विशिष्ट व्हायला हवे होते.

English: I should have been more considerate.
Marathi: मी अधिक विचारशील असायला हवे होते.

English: It should have been true.
Marathi: ते खरे असायला हवे होते.

English: Should not have been.
Marathi: नसायला हवे होते. / नसावा.

English: Should have been me.
Marathi: मी असायला हवे होते.

English: Should have been spoken in a better way.
Marathi: अजून चांगल्या पद्धतीने बोलायला हवे होते.

Should have been meaning in Marathi

Leave a Comment